Výzkum a ochrana hydrosféry

Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce
životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé
užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů

ÚvodO projektuPopis projektuČlenění projektuKe stažení

Ke stažení

Souhrnná zpráva

Souhrnná zpráva za celé období řešení 2005-2011 (dokument pdf, 8,9 MB)

Informační materiály

Informační materiály obsahují souhrnnou část týjakící se celého projektu a dále jednotlivé informační listy věnované vybraným tematickým činnostem řešeným v rámci jednotlivých oddílů (charakteristika oddílů A-F je uvedena v souhrnné části nebo také na záložce „Členění projektu“).

Výzkum a ochrana hydrosféry (dokument pdf, 6,9 MB)

Oddíl A – Měření změny výšky hladiny při modelovém výzkumu (dokument pdf, 6,9 MB)
Oddíl A – Ověřování predikcí modelů odtoku mapováním (dokument pdf, 1,9 MB)
Oddíl A – Dopady klimatických a antropogenních změn na vodní režim (dokument pdf, 5,6 MB)
Oddíl A – Vývoj matematických modelů hydrologické bilance (dokument pdf, 3,5 MB)

Oddíl B – Vlivy na společenstva fatoplanktonu v tekoucích vodách (dokument pdf, 3,6 MB)
Oddíl B – Výzkum v oblasti mikrobiálního znečištění (dokument pdf, 2,3 MB)
Oddíl B – Výzkum fauny dna toků (dokument pdf, 2,2 MB)
Oddíl B – Modelování struktury společenstev ryb (dokument pdf, 4,2 MB)

Oddíl C – Ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu (dokument pdf, 3,9 MB)
Oddíl C – Alkylfenoly, jejich deriváty a bisfenol A ve vodách (dokument pdf, 4,3 MB)
Oddíl C – Sledování radioaktivních látek v okolí JE Temelín (dokument pdf, 3,9 MB)
Oddíl C – Testy geotoxicity na bakteriích (dokument pdf, 4,2 MB)
Oddíl C – Kontaminace povodí Ploučnice radioaktivními látkami t těžby uranu (dokument pdf, 3,5 MB)
Oddíl C – Radioaktivní látky v říčních dnových sedimentech (dokument pdf, 3,2 MB)
Oddíl C – Transformace specifických polutantů ve vodních ekosystémuch (dokument pdf, 2,3 MB)
Oddíl C – Radioaktivní látky v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno (dokument pdf, 4,0 MB)

Oddíl D – Vliv kvality vodního prostředí na ohrožené druhy (dokument pdf, 2,3 MB)
Oddíl D – Vliv lesních ekosystémů na kvalitu odtékající vody (dokument pdf, 2,3 MB)
Oddíl D – Kontinuální vzorkovač plavenin nové konstrukce (dokument pdf, 2,5 MB)

Oddíl E – Vsakování odpadních vod do horninového prostředí(dokument pdf, 4,2 MB)
Oddíl E – Vztah jakosti podzemních vod a lesního pokryvu (dokument pdf, 3,7 MB)
Oddíl E – Extenzivní způsoby čištění odpadních vod z malých obcí (dokument pdf, 4,3 MB)
Oddíl E – Zemědělské znečištění vod fosforem a dusíkem (dokument pdf, 4,3 MB)
Oddíl E – Kombinované systémy čištění odpadních vod (dokument pdf, 2,5 MB)

Oddíl F – Vývoj simulačních modelů množství a jakosti (dokument pdf, 4,2 MB)
Oddíl F – Základní vodohospodářská mapa (dokument pdf, 2,4 MB)
Oddíl F – Problematika určení mísicí zóny (dokument pdf, 4,0 MB)

Datum poslední aktualizace stránky: 15.8.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel (2005-2007)

RNDr. Josef Fuksa, CSc.
josef_fuksa@vuv.cz
+420 220 197 330

Hlavní řešitel (2008-2011)

Ing. Tomáš Mičaník
tomas_micanik@vuv.cz
+420 595 134 811

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů