Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

Výukový portál - doporučené lekce

Otazník Jak používat výukový portál

Podzemní voda ve městě

Jak používat výukový portál

Krok 1

Vyberte si lekci a klepněte na spustit

Krok 2

Získejte znalosti z výukových textů a kontrolních otázek

Krok 3

Ověřte si své znalosti v rámci interaktivního testu

Autoři výukového portálu

Výukový portál pro Vás připravili následující autoři:

Publikace byla spolufinancována Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.

  • Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
  • Název projektu: Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace navodní režim v oblasti vnější Prahy
  • Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380
  • Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce