Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/1: Úvod

Domů Zpět na Přehled lekcí

Cílem výukového modulu Podzemní voda ve městě je srozumitelným způsobem seznámit širokou neodbornou veřejnost včetně mladé generace se základy hydrogeologie jako vědy o podzemních vodách.

Podzemní voda je nedílnou součástí hydrosféry i celého životního prostředí. Podzemní voda je velmi důležitým zdrojem kvalitní pitné vody, a závisí na ní i cenné vodní a na vodu vázané ekosystémy.

Množství a kvalita podzemní vody je v současné době ovlivňována změnami klimatických poměrů a různými zásahy člověka do přírodních podmínek území. Jedním ze znaků zdravé krajiny je i dobře fungující hydrologický cyklus, a odolnost vůči různým klimatickým extrémům (období sucha, povodně). Schopnost krajiny k infiltraci významné části srážek do podzemních vod pod povrch území snižuje rizika a dopady povodňových situací, a dostatek podzemní vody v krajině významně pomáhá překlenout období sucha.

Podzemní voda se vyskytuje i ve městě. A právě městská zástavba má na množství a kvalitu podzemní vody negativní dopad: budovy a zpevněné plochy omezují vsak srážek pod povrch terénu, tunely, hluboké základy staveb a podzemní inženýrské sítě uměle odvodňují území a snižují hladinu podzemní vody, v urbanizovaném území je množství potenciálních zdrojů znečištění, které mají dopad na kvalitu a čistotu podzemních vod ve městech. Postupně se zlepšující se péče o povrchové vody ve městě, tedy o potoky a nádrže (různé projekty revitalizace a renaturace, omezování úniků znečišťujících látek) přirozeně přispívají i ke zlepšování stavu podzemních vod. Vedle toho je ale třeba věnovat pozornost některým speciálním aspektům, např. zvýšená podpora infiltrace srážek v místech, kde se vyskytují propustné horniny, nebo péče o prameny a studánky ve městech.

Městské a speciálně pražské prostředí reflektují taková témata jako studny v Praze, horninové prostředí Prahy, znečištění podzemní vody ve městech, zdroje pitné vody pro Prahu, specifika izotopového složení vody ve městě, prameny v Praze, dopady staveb a využití území na infiltraci srážek a na hladinu podzemní vody, aj.

Součástí výukového modulu je kvíz, který vám na 15 náhodně vybraných otázkách pomůže ověřit, jak dobře jste načerpali nové informace. Kvíz můžete vyplňovat i opakovaně, generovat se budou různé otázky. Kvíz nabídne ke každé otázce 4 možné odpovědi, z nichž vždy je jedna správná (za 2 body), jedna částečně správná (za 1 bod) a dvě nesprávné (0 bodů). Po skončení kvízu vám modul ukáže vyhodnocení vašich znalostí.

Vedle elektronického výukového modulu vznikla i publikace na stejné téma, která je dostupná zdarma v tištěné formě ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., a také v elektronické formě na webových stránkách heis.vuv.cz/projekty/praha-adaptacniopatreni. Je součástí 3dílné série, která obsahuje tyto tituly: Město a voda, Podzemní voda ve městě a Adaptace města na povodně a sucho.

Věříme, že Vám výukový modul pomůže rozšířit si své znalosti o vodě a přírodě kolem nás.

Kontrolní otázky

Tento segment nemá žádné kontrolní otázky