Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/3: Horniny s mezizrnnou pórovitostí

Domů Zpět na Přehled lekcí

Horniny skládající se ze zrn různé velikosti mají tzv. mezizrnnou (průlinovou) pórovitost. Jde např. o písek, štěrk, štěrkopísek (směs písku a štěrku), ale i pískovec. Zrna těchto hornin jsou velká, viditelná pouhým okem, a tedy i průliny mezi zrny jsou velké, velmi dobrá je i propustnost, jsou to typické horniny hydrogeologických kolektorů. Průlinovou propustnost mají i jemnozrnnější horniny (např. jíl, hlína, hlinitý písek), průliny jsou však malé, propustnost těchto hornin proto není velká. Jsou to typické horniny hydrogeologických izolátorů.

Na rozdíl od puklinově propustných hornin, kde je voda soustředěna jen v puklinách, jsou průliny rovnoměrně rozmístěny v celé hornině, a tak i podzemní voda je rovnoměrně rozprostřena v celém objemu horniny. Nalezení vhodného místa pro studnu je tedy výrazně jednodušší.