Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/3: Pórovitost hornin

Domů Zpět na Přehled lekcí

Horniny obsahují různé póry, dutiny a pukliny, které mohou obsahovat podzemní vodu. Různé horniny se liší velikostí, tvarem, charakterem i množstvím těchto dutin. Pro popis těchto dutin používáme parametr, který se nazývá pórovitost. Je to poměr objemu horniny k objemu pórů.

Pokus na doma k určení pórovitosti: Vezmeme květináč, naplníme ho jakoukoliv suchou zeminou nebo pískem a spočteme jeho objem V (podle tvaru květináče jako objem válce nebo komolého kužele). Pak pomalu zaléváme rovnoměrně celý povrch květináče vodou z nádoby o známém objemu. V okamžiku, když voda začne vytékat spodem z květináče, voda zaplnila všechny póry. Pórovitost zeminy v procentech jednoduše zjistíme, když vydělíme objem zeminy v květináči objemem spotřebované vody a vynásobíme 100. Pokud nám vyjde např. 30 %, znamená to, že 30 % z objemu zeminy tvořil volný prostor, který zaplnila voda.

Podle tvaru dutin existují 3 základní druhy pórovitosti:

  • Pórovitost mezizrnná (průlinová) je u hornin tvořených jednotlivými zrny (např. písek, štěrk, pískovec), mezi nimiž je volný prostor. Průlinovou pórovitost má i půda (písčité nebo jílovité hlíny), jednotlivá zrna jsou ale hodně malá, takže i prostory mezi zrny jsou hodně malé, ale o to více jich je.
  • Pórovitost puklinová – ve tvrdých skalních horninách, jako je žula, rula, čedič apod. existují pouze menší nebo větší pukliny, v nichž se může pohybovat podzemní voda.
  • Pórovitost krasová – některé horniny jsou dobře rozpustné vodou, která jimi protéká, např. vápence. Původní pukliny se rozpouštěním postupně rozšiřují, až vzniknou větší podzemní dutiny.

Druhy pórovitosti
Základní druhy pórovitosti hornin – průlinová, puklinová a krasová pórovitost