CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

ZPRÁVY A PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ STÁLÉHO VÝBORU SASKO ČESKO-NĚMECKÉ KOMISE PRO HRANIČNÍ VODY

Zpracování zpráv a podkladů pro rozhodování Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody garantuje vedoucí partner, ale součinnost saského projektového partnera je nezbytná. Jedná se každoročně o informace o stavu vodních zdrojů v těchto oblastech. První společná „Informace o průběhu prací na projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) a stavu vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin byla přílohou zápisu o 14. zasedání Stálého výboru Sasko, které se konalo v červnu 2012, druhá byla přílohou zápisu o 15. zasedání v roce 2013 a třetí aktuální informace byla projednána na16. zasedání Stálého výboru Sasko, které se konalo 30. září–2. října 2014. Závěrečná informace shrnující nejdůležitější doporučení pro ochranu zdrojů podzemních vod a koncepci realizace Rámcové směrnice EU je připravena pro 17. zasedání Stálého výboru Sasko, které se koná 29. 6.-1. 7. 2015.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů