CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

SPOLEČNÉ PUBLIKACE PRO VEŘEJNOST

Na základě nových poznatků byly v 3. čtvrtletí 2014 vydány dvě česko-německé publikace – pro každou oblast jedna. Vedoucí partner je garantem obou publikací, vytvořil koncepci a osnovu publikace, zajistil naplňování publikací texty, grafy, obrázky a mapami. Jednotlivé kapitoly byly připravovány postupně podle toho, jak byly k dispozici podklady v jednotlivých studiích a modelech proudění podzemních vod. Publikace vznikaly na základě průběžných konzultací s projektovým partnerem. Následně VÚV TGM, v.v.i., zajistil redakci, grafické zpracování, tisk a distribuci publikací. Cílem publikací je poskytnutí širších informací veřejnosti o obsahu a výsledcích projektu. Publikace byly předány zájemcům na obou setkáních s veřejností a jsou na stránkách projektu ke stažení.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů