CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

STUDIE „STÁŘÍ A MÍŠENÍ VOD“

Stáří a míšení vod je odhadováno za pomoci sledování stabilních a nestabilních izotopů v podzemních vodách. Použijí se čtyři metody, které na sebe navazují a postupně výsledky upřesňují. Spolupráce na studiích probíhá tak, že vedoucí partner nejprve provedl průzkum metodou stanovení tritia (3H) v obou oblastech, a to jak na české, tak na saské straně, s využitím dynamických odběrů podzemních vod z vodárenských vrtů, pozorovacích vrtů a vybraných pramenů. Výsledky stanovení tritia byly předány saskému partnerovi v září 2013 a následně byly vyhodnoceny v dílčích studiích, které zpracoval Mgr. Pavel Šimek z VÚV TGM, v.v.i., studie byly dokončeny v dubnu 2014. Souhrny odhadu stáří vod pomocí tritia jsou ke stažení na stránkách projektu.

Saský projektový partner zajistil souběžně na Technické univerzitě v Drážďanech a v Institutu pro hospodaření s podzemními vodami (TU Dresden, Institut für Grundwasserwirtschaft) monitorování stabilních izotopů kyslíku a vodíku (?18O/?2H) v zájmových oblastech, dílčí studii zpracovala Dr. Diana Burghardt v listopadu 2013.

Dále saský partner zajistil u společnosti G.E.O.S. a na univerzitě v Brémách (Universität Bremen, Institut für Umweltphysik) upřesnění odhadů stáří podzemních vod u vybraných lokalit metodou tritium-helium (3H-3He), dílčí studie byla dokončena v 4. čtvrtletí 2014.

Další zpřesnění stáří podzemních vod u některých velmi starých vod zajistil vedoucí partner u Izotopové datovací laboratoře Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to pomocí metody uhlíku (14C). Odhady stáří a míšení vod u vybraných lokalit pomocí doplňujících analýz 14C byly dokončeny v prosinci 2014.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů