CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

Aktuálně

Workshop k projednání Strategií na české straně

18.05.2015

Dne 18. 5. 2015 se v Praze konal workshop zaměřený na projednání společných Strategií ochrany zdrojů podzemních vod s českými zainteresovanými odborníky.

Prezentace pracovníků VÚV TGM, v.v.i. , které se váží k Strategii ochrany zdrojů podzemních vod jak pro oblast Hřensko- Křinice/Kirnitzsch, tak pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin, jsou na stránkách projektu ke stažení. Připomínkování strategií probíhá souběžně i elektronickou poštou. Diskutovány byly možnosti využití Strategií státní a veřejnou správou.

Závěrečný workshop ke zveřejňování výsledků a strategiím

31.03.2015

Dne 31. 3. 2015 se v Praze konal závěrečný workshop projektu.

Nejprve byly projednány nové verze společných Strategií ochrany zdrojů podzemních vod, následně bylo diskutováno další využití výsledků projektu, jak pro Stálý výbor Sasko, tak pro širší odbornou veřejnost. Závěrem Ing. Marie Kalinová všem poděkovala za velmi dobrou spolupráci. V projektu použité postupy jsou formou spolupráce a způsobem použitých metod ojedinělé a jsou využitelné i na jiných úsecích spolupráce na hraničních vodách.

Workshop ke zveřejňování výsledků a strategiím (10. 3. 2015)

10.03.2015

Dne 10. 3. 2015 se v Praze konal koordinační workshop ke Strategiím, na kterém byly diskutovány detaily obou Strategií ochrany zdrojů podzemních vod.

Oba partneři se na základě výsledků projektu shodují v tom, že vymezení přeshraničních útvarů podzemních vod ani v jedné ze zájmových oblastí projektu není aktuálně nezbytné, pokračování spolupráce na ochraně těchto vodních zdrojů je ale dlouhodobě potřebné.

Workshop ke zveřejňování výsledků a strategiím (23. 1. 2015)

23.01.2015

Dne 23. 1. 2015 se v Praze konal koordinační workshop, na kterém byly dohodnuty podrobnosti týkající se zveřejňování výsledků na stánkách projektu a další postup projednávání připravovaných Strategií ochrany zdrojů podzemních vod, včetně koncepce realizace Rámcové směrnice EU u útvarů podzemních vod v saském úseku česko-německých státních hranic.

Koordinační porada ke strategiím

03.11.2014

Dne 3. 11. 2014 se v Drážďanech konala koordinační porada pracovníků managementu projektu GRACE (VÚV TGM, v.v.i., a LfULG) nad přípravou závěrečných výstupů projektu – dvou společných strategií ochrany zdrojů podzemních vod pro zájmové oblasti projektu.

Odborníci VÚV TGM, v.v.i., připravili základní verzi Strategie 1 pro oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a zaslali ji saskému partnerovi k připomínkám a doplnění. Byly diskutovány otázky obsahu a formy předloženého návrhu, které se u Strategie 2 pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin použijí v obdobném rozsahu. Obě strategie budou po odborné stránce dokončeny do konce roku 2014, není ale reálné do tohoto data zabezpečit projednání obou strategií se zainteresovanými institucemi, jak bylo plánováno. Přítomní se dohodli, že Ing. Kalinová, manažer projektu, požádá o prodloužení projektu o jedno čtvrtletí, aby bylo možné obě strategie projednat, připomínky vyřešit a výsledky poskytnout pro 17. zasedání Stálého výboru Sasko, které se bude konat v polovině roku 2015.

Porada odborníků Stálého výboru Sasko 22.–23. 10. 2014

23.10.2014

Ve dnech 22.–23. 10. 2014 se v Chebu konala porada odborníků Stálého výboru Sasko.

Ing. Marie Kalinová na poradě prezentovala výsledky projektu GRACE se zaměřením na návrh Koncepce realizace Rámcové směrnice EU u společných přeshraničních útvarů podzemních vod v saském úseku česko-německých státních hranic (prezentace je na stránkách projektu ke stažení). Stálý výbor Sasko požaduje pro své 17. zasedání v červnu 2015 informace o výsledcích projektu. Bude se jednat o stručný souhrn získaných výsledků, včetně podkladů pro rozhodnutí o případném vymezení přeshraničních útvarů podzemních vod, který by se mohl stát přílohou zápisu. Výstupy projektu v ucelené podobě budou Stálému výboru Sasko rovněž k dispozici.

Dne 2. 10. 2014 proběhlo v Zittau setkání s veřejností, na kterém byly prezentovány výsledky projektu pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin

02.10.2014

Na setkání se sešlo zhruba 40 oborníků. Odborné přednášky se týkaly geologie a hydrogeologie oblasti, fauny podzemních vod (včetně ukázky živé fauny), odhadů stáří podzemních vod pomocí různých metodických postupů, dále vlivu klimatické změny na infiltraci do podzemních vod a matematického modelu proudění podzemních vod, který umožňuje prognózovat vliv očekávaných změn na hladiny podzemních vod. Setkání proběhlo ke všeobecné spokojenosti účastníků. Přednášky jsou uveřejněny na stránkách projektu ke stažení.

16. zasedání Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody

30.09.2014

Ve dnech 30. září–2. října 2014 se v Praze konalo 16. zasedání Stálého výboru Sasko, které přijalo aktuální informaci o průběhu prací na projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) a stavu vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin|, která je přiložena k zápisu o tomto zasedání jako příloha 3. Pro příští zasedání požádal Stálý výbor Sasko také o předložení informace o dosažených výsledcích projektu.

Publikace ZDROJE PODZEMNÍCH VOD NA ČESKO-SASKÉM POMEZÍ - 2.díl

19.09.2014

Dne 19. září 2014 byl předán do tisku 2. díl společné česko-německé publikace ZDROJE PODZEMNÍCH VOD NA ČESKO-SASKÉM POMEZÍ, který shrnuje důležité poznatky, týkající se oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin. Publikace je na stránkách projektu ke stažení.

Pozvánka na setkání s veřejností, na kterém budou prezentovány výsledky projektu pro zájmovou oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin

29.07.2014

Projektoví partneři (LfULG a VÚV TGM, v.v.i.) si vás dovolují pozvat na setkání s veřejností, na kterém budou prezentovány výsledky projektu pro zájmovou oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin.

Setkání se bude konat ve čtvrtek 2. října 2014 na Univerzitě v Zittau/Görlitz, Budova Z VII, zasedací místnost 112, Schwenninger Weg 1, 02763 Zittau. Pozvánka s programem je na stránkách projektu ke stažení. Váš zájem o účast sdělte prosím do 8. 9. 2014 na adresu marie_kalinova[at]vuv.cz.

Publikace ZDROJE PODZEMNÍCH VOD NA ČESKO-SASKÉM POMEZÍ

11.07.2014

Dne 10. 7. 2014 byl předán do tisku 1. díl společné česko-německé publikace ZDROJE PODZEMNÍCH VOD NA ČESKO-SASKÉM POMEZÍ, který shrnuje důležité poznatky, týkající se oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch. Publikace je na stránkách projektu ke stažení.

Dne 4. 6. 2014 proběhlo Krásné Lípě setkání s veřejností, na kterém byly prezentovány výsledky projektu pro oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch

04.06.2014

Na setkání se sešlo celkem 28 oborníků.

Odborné přednášky se týkaly fauny podzemních vod (včetně ukázky živé fauny), pramenů a jejich vydatnosti, odhadů stáří podzemních vod pomocí různých metodických postupů, vlivu klimatické změny na infiltraci do podzemních vod a matematických modelů proudění podzemních vod, které umožňují prognózovat vliv očekávaných změn na hladiny podzemních vod. Setkání proběhlo ke všeobecné spokojenosti účastníků. Přednášky jsou uveřejněny na stránkách projektu ke stažení.

Pozvánka na setkání s veřejností, na kterém budou prezentovány výsledky projektu pro zájmovou oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch

16.05.2014

Projektoví partneři (VÚV TGM, v.v.i., a LfULG) si vás dovolují pozvat na setkání s veřejností, na kterém budou prezentovány výsledky projektu pro zájmovou oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch.

Setkání se bude konat ve středu 4. června 2014 v Domě Českého Švýcarska, Křinické nám. 1161/10, Krásná Lípa. Pozvánka s programem (186.8 kB, Adobe Acrobat dokument) je na stránkách projektu ke stažení. Váš zájem o účast sdělte prosím do 30. 5. 2014 na adresu marie_kalinova[at]vuv.cz.

Oponentní projednání dvou studií Stáří a míšení podzemních vod zpracovaných pro zájmové oblasti: Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin

16.04.2014

Dne 16. 4. 2014 se ve VÚV TGM, v.v.i. v Praze konalo oponentní projednání dvou studií Stáří a míšení podzemních vod, které zpracoval Mgr. Pavel Šimek z VÚV TGM, v.v.i., a oponoval je Ing. Ivo Světlík, Ph.D.

Studie byly hodnoceny velmi kladně a splnily zadání projektu GRACE – zjistit dílčí informace ke stáří a míšení podzemních vod pomocí stanovení tritia. Jedním z nejdůležitějších přínosů bylo určení kolektorů podle stáří vod v jednotlivých monitorovaných objektech, jako základní informace vstupující do modelů proudění podzemních vod. Souhrny nejdůležitějších výsledků studií pro zájmové oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin budou uvedeny na stránkách projektu ke stažení.

Redakční workshop k první společné publikaci

09.04.2014

Dne 9. dubna 2014 se v Drážďanech uskutečnil workshop obou projektových partnerů nad připravovanou společnou publikací, která pro veřejnost shrne nejdůležitější výsledky projektu týkající se oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch.

Byly projednány cíle a rozsah publikace, který se neodchyluje od zadání v projektu. Intenzivní diskuse probíhala nad připomínkami, doplňky a variantami k jednotlivým předloženým kapitolám. Další projednání připomínek a námětů probíhalo elektronicky.

Porada odborníků Stálého výboru Sasko – Drážďany

02.04.2014

Ve dnech 2.–3. dubna 2014 se na základě pozvání Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii uskutečnila v Drážďanech porada odborníků, kteří připravují podklady pro jednání Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody.

Ing. M. Kalinová (VÚV TGM, v.v.i.) přednesla prezentaci, ve které informovala o nových výsledcích projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) a uvedla informace o průběhu prací na projektu a stavu vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin připravené pro 16. zasedání Stálého výboru Sasko, které se uskuteční v roce 2014.

Oponentní projednání modelu proudění podzemních vod pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin

26.03.2014

Dne 26. 3. 2014 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze konalo oponentní projednání modelu proudění podzemních vod pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin.

Modely proudění podzemních vod zpracovává AQUATEST, a.s., oponentem modelu proudění podzemních vod pro tuto oblast byl Ing. Miroslav Kněžek. Přeshraniční model proudění podzemních vod pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin byl velmi dobře vyřešen, velmi důležité jsou výsledky modelových scénářů se simulovaným vlivem klimatické změny a sucha. Odborníci saského projektového partnera byli seznámeni na oponentním projednání s výsledky modelu, model dále prostudovali a následně navrhli dílčí doplnění. Z hlediska dosažení všech forem výstupů podle smlouvy je ještě nutné některé doplnit, což proběhne do konce května 2014. Výsledky modelu proudění podzemních vod se stanou jedním ze základních podkladů společné strategie ochrany vodních zdrojů v této oblasti. Souhrn nejdůležitějších výsledků přeshraničního modelu proudění podzemních vod pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin bude uveden na stránkách projektu ke stažení.

Oponentní projednání studie Vliv klimatické změny na celkovou vodnost oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a oblasti Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin (Studie vlivu klimatu)

12.03.2014

Dne 12. 3. 2014 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze konalo oponentní projednání Studie vlivu klimatu, kterou zpracovala Mgr. Marta Martínková z VÚV TGM, v.v.i., a oponoval ji Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Studie, která hodnotí vliv klimatu na obě zájmové oblasti projektu GRACE společně, byla hodnocena kladně s tím, že splňuje hlavní cíl – odvodit možný vliv změn klimatu na vodní zdroje podzemních vod a připravit podklady pro tvorbu modelových scénářů pro modely proudění podzemních vod, zejména podmínky tvorby nové podzemní vody. Závěry Studie vlivu klimatu jsou v souladu se saskými závěry z projektu KliWES. Souhrn nejdůležitějších výsledků Studie vlivu klimatu bude uveden na stránkách projektu ke stažení.

Oponentní projednání modelu proudění podzemních vod pro oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch

03.03.2014

Dne 3. 3. 2014 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze konal kontrolní den postupu prací na přeshraničních modelech proudění podzemních vod, včetně oponentního projednání modelu proudění podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch.

Modely proudění podzemních vod zpracovává AQUATEST, a.s. Oponentem modelu pro oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch byl Ing. Miroslav Kněžek. Z odborného hlediska byl, přestože jsou geologické poměry v oblasti velmi komplikované, přeshraniční model proudění podzemních vod pro tuto oblast velmi dobře vyřešen. Odborníci saského projektového partnera byli seznámeni na oponentním projednání s výsledným modelem, který dále prostudovali, a následně navrhli dílčí doplnění. Z hlediska dosažení všech forem výstupů podle smlouvy je ještě nutné některé doplnit, což bude provedeno do konce května 2014. Výsledky modelu proudění podzemních vod se stanou jedním ze základních podkladů společné strategie ochrany vodních zdrojů v této oblasti. Souhrn nejdůležitějších výsledků přeshraničního modelu proudění podzemních vod pro oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch bude uveden na stránkách projektu ke stažení.

Kontrolní dny v lednu a únoru 2014 k modelům proudění podzemních vod

17.02.2014

Ve dnech 23. 1. 2014 a 17. 2. 2014 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze uskutečnily další dva kontrolní dny zaměřené na postup prací na přeshraničních modelech proudění podzemních vod, jichž se zúčastnili rovněž odborníci saského projektového partnera, kteří poskytli pro modely proudění geologické a hydrogeologické podklady. Popis geologických a hydrogeologických podkladů jako dílčího výstupu z projektu je uveden na stránkách projektu ke stažení. Práce na modelech proudění podzemních vod pokročily tak, že pro obě oblasti jsou k dispozici dobře fungující nakalibrované modely a pro další výpočty jsou připraveny a dohodnuty vstupní parametry modelových scénářů se zahrnutím vlivu změn klimatu a simulace sucha.

Oponentní projednání dvou studií Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí

08.01.2014

Dne 8. 1. 2014 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze konalo oponentní projednání studií Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí zpracovaných pro dvě přeshraniční zájmové oblasti projektu: Hřensko–Křinice/Kirnitzsch (552.3 kB, Adobe Acrobat dokument) a Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin (878.5 kB, Adobe Acrobat dokument). Studie zpracoval Mgr. Pavel Eckhardt z VÚV TGM, v.v.i., a oponoval je RNDr. Ladislav Bíža. Obě studie byly hodnoceny velmi kladně; oceněna byla zejména obsáhlá rešerše historických údajů a obsáhlost měření vydatnosti pramenů provedených v roce 2012 a 2013. Výsledky jsou důležitým podkladem jak pro další práce na projektu, modely proudění a společné strategie ochrany vodních zdrojů, tak pro posouzení vývoje vydatnosti pramenů v budoucnosti. Souhrny nejdůležitějších výsledků jsou uvedeny na stránkách projektu ke stažení.

Další kontrolní dny k modelům proudění podzemních vod

16.12.2013

Ve dnech 16. 12. 2013 a 14. 1. 2014 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze uskutečnily další dva kontrolní dny zaměřené na postup prací na přeshraničních modelech proudění podzemních vod.

Kromě zpracovatele modelů (Aquatest, a.s.) a objednatele (VÚV TGM, v.v.i.) se projednání postupu prací pravidelně zúčastňují i zástupci saského projektového partnera (LfULG). Zástupci Aquatestu, a.s., postupně předložili k diskuzi návrhy propojení saských hydrogeologických podkladů a hydrogeologických poznatků na české straně v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin a vysvětlili postup kalibrace modelu proudění v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch. Přítomní odborníci vyjádřili s tímto postupem souhlas a navrhli drobná doplnění. Práce na modelech proudění podzemních vod v lednu a únoru 2014 intenzivně pokračují.

Terénní hydrogeologický workshop

21.11.2013

Dne 21. 11. 2013 se uskutečnil terénní hydrogeologický workshop v Hřensku a okolí.

Pan Eckhardt z VÚV TGM, v.v.i., předem připravil pro workshop průvodní materiál. Workshop byl zahájen ve vodárně Hřensko. Účastníci shlédli technologii jednoduché úpravy vody vápněním a pracovník SčVK pan Rakouš je informoval o využívaných vodních zdrojích. Předveden byl provozovaný hydrogeologický vrt i gravitační jímání vydatného pramene Pod Pravčickou bránou. Workshop pokračoval prohlídkou šesti pramenů v údolí Suché Bělé, z nichž jeden je do současnosti sledován ČHMÚ. V okolí Malé Pravčické brány byly rekognoskovány pískovce svrchní části jizerského souvrství. Na dolním toku Koutského potoka a v údolí Kamenice, kde vyvěrají vydatné prameny ze svrchní části bělohorského souvrství, byla dokladována přímá souvislost povrchových odtoků s podzemními vodami. Workshopu se zúčastnilo sedm saských a sedm českých odborníků.

Workshop k dílčí studii o fauně podzemních vod a stabilním izotopům

15.11.2013

Dne 15. 11. 2013 se konal na Technické univerzitě v Drážďanech workshop s prezentací výsledků kontraktu na dílčí projekt „Přeshraniční ekologické vyhodnocení podzemních vod pomocí sběru fauny podzemních vod a stanovení stabilních izotopů“.

Studie vznikly v Institutu pro ekologii podzemních vod (IGÖ GmbH) na Univerzitě v Landau a Institutu pro hospodaření s podzemními vodami na Technické univerzitě v Drážďanech. Dílčí studii fauny podzemních vod zpracoval PD Dr. Hans Jürgen Hahn, Dr. Dirk Matzke a Dr. Andrea Fuchs z IGÖ, GmbH, a dílčí studii výskytu stabilních izotopů kyslíku a vodíku v podzemních vodách zpracovala na Technické univerzitě v Drážďanech paní Dr. Diana Burghardt. V rámci projektu GRACE spolupracoval na dílčích studiích rovněž Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., v Praze. Jeho pracovníci Mgr. Michal Bílý, Ph.D., a Mgr. Pavel Šimek zajišťovali možnost odběrů vzorků na českém území, technickou spolupráci při odběrech vzorků a část chemických analýz. Studie se týká obou zájmových oblastí projektu GRACE. Prezentace se zúčastnili i pracovníci VÚV TGM, v.v.i., a výsledky jsou jim též k dispozici. Souhrn poznatků z těchto studií je na stránkách projektu ke stažení.

Kontrolní den k modelům proudění podzemních vod

13.11.2013

Dne 13. 11. 2013 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze uskutečnil kontrolní den postupu prací na přeshraničních modelech proudění podzemních vod za účasti saských odborníků.

Pan Ondřej Nol, zástupce zpracovatele modelů – Aquatestu, a.s., předvedl v obsáhlé prezentaci propojení nových saských hydrogeologických podkladů a současných hydrogeologických poznatků na české straně v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch, které je základem modelu proudění podzemních vod. Přítomní odborníci vyjádřili souhlas s tímto dílčím výsledkem. Dále byl předložen a projednán návrh struktury a pojetí scénářů, které budou předmětem modelování; modelové scénáře budou dále podrobně rozpracovávány.

Porada odborníků Stálého výboru Sasko 17. - 18. 10. 2013

17.10.2013

Ve dnech 17.–18. 10. 2013 se ve Studeném u České Kamenice konala porada odborníků, kteří se podílejí na přípravě podkladů pro jednání Stálého výboru Sasko.

Koordinační workshop k modelům proudění podzemních vod

10.10.2013

Dne 10. 10. 2013 se ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze uskutečnil společný workshop zaměřený na problematiku přeshraničních modelů proudění podzemních vod.

V této fázi se soustředil zejména na představení systému propojení nových saských hydrogeologických podkladů a stávajících hydrogeologických poznatků na české straně v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch. Protože dochází ke zpoždění prací, byl projednán časový sled dodávání a upřesňování hydrogeologických podkladů pro vybudování modelů proudění podzemních vod v obou zájmových oblastech projektu.

Koordinační workshop 11. července 2013

11.07.2013

Dne 11. července 2013 se konal ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze koordinační workshop projektu. Byly podány krátké informace o postupu prací na dílčích výstupech projektu (modelech proudění a studiích), které jsou zásadním zdrojem poznatků pro další připravované výstupy projektu: dvě společné publikace Vodní zdroje podzemních vod – analýza a odvození strategie ochrany (pro každou oblast jedna) a dvě společné Strategie ochrany vodních zdrojů podzemních vod (také pro každou oblast jedna). Byl dohodnut postup přípravy publikací a diskutovala se příprava dvou setkání s veřejností. Diskutována byla osnova společných strategií. Byly též upřesňovány časové plány dokončení dílčích výstupů a jejich návaznost na harmonogram zpracování publikací a strategií.

Terénní geologický workshop

09.07.2013

Dne 9. 7. 2013 se uskutečnil terénní geologický workshop, týkající se situace v saské části Lužických hor a organizovaný saskou stranou. Přednášejícím byl především Dr. Thomas Voigt, který zpracovával geologický model území., přednášky se týkaly zejména různých druhů křídových pískovců. Lokality byly generelně rekognoskovány od nejstarších vrstev po nejmladší. Byly zkoumány lokality v okolí obcí Oybin, Lückendorf, Jonsdorf a Waltersdorf. Diskutován byl i vliv terciérních vulkanických těles na propustnost a další vlastnosti křídových pískovců. Nové geologické poznatky upřesní modely proudění podzemních vod.

15. zasedání Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody

19.06.2013

Ve dnech 19.–21. června 2013 se v Seiffen konalo 15. zasedání Stálého výboru Sasko, které přijalo Informaci o průběhu prací na projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) a stavu vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/ Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin|, která je přiložena k zápisu o tomto zasedání jako příloha 3. Stálý výbor Sasko požádal o předložení další informace z projektu GRACE pro příští zasedání.

Důsledky povodní na průběh prací na projektu

02.06.2013

V průběhu povodní v červnu 2013 došlo k tomu, že areál VÚV TGM, v.v.i., v Praze 6-Podbabě byl evakuován, došlo k zaplavení vodou na 10 dnů. Zaměstnanci se mohli vrátit do práce až v úterý 11. 6. 2013, kdy bylo možné obnovit připojení na elektřinu, a začal se řešit úklid areálu, aby bylo možné vstoupit do jednotlivých budov.

Projektový partner LfULG rovněž řešil kritickou povodňovou situaci v Drážďanech. V důsledku povodní došlo ke zdržení některých prací na projektu. Workshop k publikacím a strategiím, který byl plánován na 5. června 2013, bylo nutné přesunout na červencový termín. Posunuty byly i práce v terénu a odběry vzorků pro stanovení tritia. Po dlouhodobém vypnutí elektřiny vyžadovalo značné úsilí obnovení provozu přístroje na stanovení tritia, aby bylo možné pokračovat v analýzách tritia pro stanovení stáří a míšení vod. Voda opadla – práce na projektu pokračují.

Další společný odběr vzorků

28.05.2013

Ve dnech 28. – 29. 5. 2013 proběhl další společný odběr vzorků podzemních vod pro stanovení tritia a fyzikálně-chemických parametrů, zaměřený zejména na vodárenské a pozorovací vrty v zájmové oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch. V saké části oblasti byly odebrány vzorky ze sedmi pozorovacích vrtů a dvou vodárenských studní a jednoho přírodního pramene. V české části oblasti byly odebrány vzorky ze čtyř vodárenských vrtů a dvou pramenů jímaných v rámci vodárny. Odběrů vzorků se zúčastnili společně odborníci ze saských a českých institucí (LfULG, BfUL, a VÚV TGM, v.v.i.). Odebrané vzorky podzemní vody pro stanovení tritia a fyzikálně-chemických parametrů budou zpracovány v laboratořích VÚV TGM, v.v.i.

Workshop ke studii Vliv klimatické změny

17.04.2013

Dne 14. května 2013 zorganizoval LfULG v Drážďanech workshop, na kterém byly prezentovány přístupy českých a saských odborníků k interpretaci vlivu klimatických změn v zájmových oblastech podzemních vod. Na závěr se konstatovalo, že výsledky hodnocení české a saské strany uspokojivě korespondují a že metodu předloženou českou stranou lze bez problémů použít pro zpracovávanou studii Vliv klimatické změny na celkovou vodnost oblastí Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin.

Porada odborníků Stálého výboru Sasko – Nassau

17.04.2013

Ve dnech 17.–18. dubna 2013 se na základě pozvání saského Zemského úřadu pro životní prostředí a geologii a zemědělství uskutečnila v Nassau u Frauenstein porada odborníků, kteří připravují podklady pro jednání Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody. Ing. M. Kalinová (VÚV TGM, v.v.i.) přednesla prezentaci, ve které informovala o nových výsledcích projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) a uvedla „Informaci o průběhu prací na projektu a stavu vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin“ připravovanou pro 15. zasedání Stálého výboru Sasko, které se uskuteční v červnu 2013.

Společné odběry vzorků podzemních vod

10.04.2013

Připravované studie jsou navázány na specifický monitoring podzemních vod a pramenů v zájmových oblastech. Kromě odběrů vzorků podzemních vod nebo pramenů, které provádí každý partner samostatně, se provádějí společné odběry vzorků za účasti českých a saských odborníků.

Dne 10. dubna 2013 proběhl v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch společný odběr vzorků podzemních vod pro stanovení podzemní fauny a stabilních izotopů. Dne 18. dubna 2013 proběhl dynamický odběr vzorků podzemních vod pro stanovení tritia a fyzikálně-chemických parametrů; odběr vzorků proběhl čerpáním z vodárenských a pozorovacích vrtů v oblasti Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin.

Workshop ke geologickému a hydrogeologickému modelu zájmových oblastí

31.01.2013

Workshop ke geologickému a hydrogeologickému modelu zájmových oblastí, který se konal 31. ledna 2013 ve Freibergu

Hlavním cílem workshopu bylo řešení geologického a hydrogeologického modelu zejména saských částí oblastí Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin a návaznosti na podklady na české straně. Z geologického hlediska se jedná o sedimenty svrchní křídy, přičemž saské členění je odlišné od českého. Proběhla odborná diskuze o navazující hydrogeologické problematice. Byl dohodnut průběh dalších prací a výměna relevantních dat. Geologické a hydrogeologické podklady jsou stěžejní pro připravované modely proudění podzemních vod v obou přeshraničních oblastech.

Výroční workshop projektu

23.01.2013

Výroční workshop projektu, který se konal 23. 1. 2013 ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze

Na workshopu se sešli koordinační pracovníci projektu a odborníci pro jednotlivé oblasti řešení. Prezentovány byly práce a dosavadní poznatky v jednotlivých studiích. Ve studii Stáří a míšení vod česká strana upozornila na potřebnost analyzovat na tritium i využívané vodní zdroje na saském území; průzkum jak na české, tak na saské straně bude ukončen nejpozději do konce roku 2013. Práce na studii Fauna podzemních vod postupují v souladu s kontraktem a budou ukončeny v červnu 2013. Studie Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí – monitoring probíhá podle předpokladu, souběžně se pracuje na vyhodnocení výsledků a na informačních listech. Ve studii Vliv klimatické změny na celkovou vodnost oblastí byly diskutovány metody doplnění chybějících dat v datových řadách; k této problematice uspořádá LfULG během března až dubna 2013 workshop. Dosavadní práce prezentovali také čeští odborníci zpracovávající Modely proudění podzemních vod. Saská strana přislíbila doplnění informací o časovém vývoji čerpání podzemních vod, poskytnutí geologického modelu v březnu 2013 a hydrogeologického modelu v červnu 2013. Dále byl projednáván postup zpracování výstupu z projektu pro Stálý výbor Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody a postup tvorby Strategií ochrany vodních zdrojů podzemních vod; bylo navrženo problematiku útvarů podzemních vod podle Rámcové směrnice EU zpracovat v rámci společné Strategie ochrany vodních zdrojů podzemních vod.

Workshop na téma „stáří a míšení vod“

09.01.2013

Workshop na téma „stáří a míšení vod“ se uskutečnil 9. ledna 2013 v Drážďanech z iniciativy LfULG.

Předmětem jednání saských a českých odborníků byly metodické postupy odběrů vzorků podzemních vod pro stanovení stáří a míšení vod pomocí radionuklidů a stanovení vhodných odběrových lokalit jak v české, tak i v saské části obou zájmových oblastí Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin. Česká strana poskytla předběžné výsledky stanovení stáří a míšení vod metodou tritia (3H). Saská strana používá pro stanovení stáří a míšení vod metodu stabilních izotopů ?18O/?2H a metodu tritium-3helium, která vyžaduje specifický odběr vzorků. Odborníci se dohodli na všech důležitých aspektech monitoringu podzemních vod pro stanovení stáří a míšení vod, který proběhne v roce 2013.

Exkurze zaměřená na geologický strukturální model území, která se konala 27. 11. 2012 v Bad Schandau a v blízké části Saského Švýcarska

27.11.2012

Exkurze, jejímž účelem bylo informování českých a německých projektových partnerů, se zaměřila na upřesnění geologického modelu saské části oblasti Hřensko/Křinice–Kirnitzsch. Exkurzi odborně připravil a vedl dr. Voigt (Univerzita Jena – kooperační partner LfULG), jenž na předem zvolených lokalitách vysvětlil dané geologické struktury.

Účastníci byli seznámeni se saským geologickým členěním zájmové oblasti a její paleogeografií – z geologického hlediska jde o sedimenty svrchní křídy (cenoman až coniac). Byly rekognoskovány významné geologické lokality na saském území, jako Kaiserkrone u Schöny, lomy na levém břehu Labe proti Hřensku, lomy na pravém břehu Labe u Postelwitz, významný pramen Ilmenquelle ve Schmilce včetně okolí a část údolí Kirnitzschtal u lokality Nasser Grund s patrným tektonickým postižením vrstev. V celé zájmové oblasti převládají z geologického hlediska různé druhy pískovců turonského stáří. Saské statigrafické členění je značně podrobnější než české členění v navazující oblasti. Po prohlídce terénu proběhla odborná diskuse o geologické a hydrogeologické problematice, která navazuje na další výstupy projektu.

Porada odborníků Stálého výboru Sasko

15.10.2012

Ve dnech 15.–16. 10. 2012 se na pozvání saského Zemského úřadu pro životní prostředí, geologii a zemědělství v budově Zemské správy přehrad v Pirně uskutečnila porada odborníků, kteří připravují odborné podklady pro jednání Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody.

Ing. M. Kalinová (VÚV TGM, v.v.i.) a Dr. A. K. Böhmová (LfULG) prezentovaly projekt Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE), poskytly účastníkům informační listy projektu a upozornily na www stránky projektu. Diskutovalo se o dalších výstupech projektu pro Stálý výbor Sasko, které jsou naplánovány na jaro 2013

Koordinační workshop

20.09.2012

Dne 19. září 2012 se konala ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze schůzka koordinační skupiny projektu za účasti odborníků, kteří pracují na hlavních výstupech projektu – modelech proudění podzemních vod a odborných studiích.

Společné práce v terénu se mírně zpozdily, u saského partnera probíhají výběrová řízení na spolupracující instituce. Výsledkem jednání na schůzce koordinační skupiny byly zejména dohody o doplňování datových podkladů pro modely proudění podzemních vod, o společných pracích v terénu, metodických postupech stanovení stáří vod; aktualizován byl harmonogram hlavních výstupů projektu.

Informace o projektu GRACE na 14. zasedání Stálého výboru Sasko Česko- německé komise pro hraniční vody

28.08.2012

Stálý výbor Sasko, který zasedal 28. - 30. 8. 2012 v Praze.

Vzal na vědomí písemnou Informaci o projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE), stavu vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko – Křinice/ Kirnitzsch a v oblasti Petrovice – Lückendorf – Jonsdorf – Oybin a uvedl ji v příloze 4 k zápisu o tomto zasedání.

Zároveň Stálý výbor Sasko požádal odborná pracoviště na obou stranách, aby na jeho dalším zasedání znovu informovala o spolupráci ve zkoumaných oblastech, o stavu prací v rámci projektu GRACE a o dosažených výsledcích.

Workshop k otázkám geologie, hydrogeologie a modelům proudění podzemních vod

30.07.2012

Další pracovní schůzka k modelům proudění podzemních vod se konala dne 30. července 2012 v Drážďanech na pozvání Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG).

Čeští odborníci, jako garanti zpracování modelů proudění podzemních vod, představili dosavadní výsledky prací. Němečtí odborníci prezentovali geologické a hydrogeologické informace a diskutovalo se o jejich možném využití a dopracování. Podrobné informace o hydrogeologické struktuře patří k základním vstupům do modelu proudění podzemních vod. Model proudění podzemních vod pro každou oblast připraví čeští odborníci nejprve na základě zjednodušených hydrogeologických informací, které jsou k dispozici. Jakmile budou na saské straně zpracovány podrobné geologické a hydrogeologické informace až po státní hranice (březen a červen 2013), bude na základě těchto dat model proudění podzemních vod dopracován.

Workshop k otázkám hydrogeologie a modelování proudění podzemních vod

21.05.2012

Pracovní schůzka se konala dne 21. května 2012 v Drážďanech, a to na pozvání Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG).

V průběhu jednání česká strana (zástupci VÚV TGM, v.v.i., a AQUATEST, a. s.) seznámila formou prezentací a diskuse německou stranu (zástupci LfULG) s dosavadními poznatky o proudění podzemních vod, odběrech podzemních vod a matematických modelech proudění na českém území. Německá strana, která připravuje model hydrogeologické struktury, informovala o stavu poznání tzv. „Saské křídy“. Pro oblast na západ od Labe jsou dobré informace, protože zde proběhl intenzivní geologický průzkum v souvislosti s těžební činností, kdežto pro východní část, kde leží zájmová oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch, je poznatků poměrně málo. Hlavním cílem jednání bylo vyjasnění požadavků na data potřebná pro vytváření modelů proudění podzemních vod v rámci projektu GRACE. Německá strana přislíbila zajistit data dostupná pro německé území a využitelná pro tvorbu modelů proudění podzemních vod.

Jednání českých a saských odborníků

12.04.2012

Dne 12. dubna 2012 se v Teplicích uskutečnilo na pozvání Ministerstva životního prostředí ČR jednání českých a saských odborníků.

Aktivní účast na jednání českých a saských odborníků, které se uskutečnilo 12. dubna 2012 v Teplicích na pozvání Ministerstva životního prostředí ČR. Účelem setkání bylo projednání podkladů pro 14. zasedání Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody, včetně výstupu z projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) vypracovaného pro jednání tohoto výboru.

Jednání vedl vedoucí české delegace ve Stálém výboru Sasko, zúčastnili se jej odborníci z VÚV TGM, v.v.i., ČHMÚ, Povodí Labe, s.p., Povodí Ohře, s.p. a ze Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Ing. Kalinová informovala o projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE), jeho cílech a vazbě na jednání Stálého výboru Sasko. Odborníci spolupracující na projektu předložili k jednání rozpracovanou zprávu „Informace o projektu Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE), stavu vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin“. Přítomní odborníci navrhli, aby tato zpráva byla Stálým výborem Sasko projednána a stala se přílohou zápisu ze 14. zasedání tohoto výboru. (Informace ze 17. dubna 2012)

Workshop k metodickým otázkám Studie fauny podzemních vod

29.03.2012

Dne 29. března 2012 se konal v Saském zemském úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Drážďanech Workshop k metodickým otázkám Studie fauny podzemních vod.

Na schůzce se sešli odborní pracovníci obou partnerů, zaměření na problematiku fauny podzemních vod. Dohodnuta byla příprava monitoringu, výběr vhodných vrtů a pramenů a rámcový rozsah vzorkování. Pomocí instruktážní prezentace byla popsána a představena metoda odběru vzorků pomocí sítování. Se společnými odběry vzorků bude možné začít v srpnu 2012. (Informace z 10. dubna 2012).

Vstupní workshop projektu GRACE

24.01.2012

Workshop se konal dne 24. ledna 2012 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., v Praze. Na schůzce se sešli koordinační pracovníci projektu za oba partnery a byli představeni odborníci pro jednotlivé oblasti řešení za VÚV TGM, v.v.i. Nejdůležitějším výsledkem jednání bylo dohodnutí Rámcového harmonogramu hlavních výstupů projektu, jehož náplní je plán termínů dokončení hlavních výstupů pro celou dobu řešení projektu.

Postup prací na projektu v roce 2011

18.01.2012

V roce 2011 „lead“ partner provedl základní kroky v řízení projektu týkající se smluv, financování a získání podpory ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, dále kroky vedoucí k zadání odborných prací a zajištění povinné publicity projektu; začaly rešeršní práce a první práce v terénu. Projektový partner začíná práce na projektu 1. 1. 2012. (informace z 2. ledna 2012).

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů