Projekty
Projekty řešené VÚV TGM, v.v.i.

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Databáze projektů řešených ve VÚV TGM, v.v.i.
Projekty a úkoly VÚV, Výstupy, Datové sady  Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů
Evidence řešených úkolů a jejich výstupů a vzniklých nebo pořízených datových sad
Anotace projektů řešených ve VÚV  Anotace projektů řešených ve VÚV TGM, v.v.i. (úplný výpis)
Anotace řešených úkolů, od roku 1998 do roku 2016
Anotace projektů řešených ve VÚV v období 1998 až 2005  Anotace projektů řešených ve VÚV TGM, v.v.i. (výběr starších úkolů)
Anotace řešených úkolů, od roku 1998 do roku 2005
  Stránky projektů řešených ve VÚV TGM, v.v.i.
  Podpora výkonu státní správy (MŽP)
Stránky projektu  Podpora výkonu státní správy
Datová podpora výkonu státní správy MŽP v oblasti vodního hospodářství
Stránky projektu  Rámcová směrnice o vodách
Zpracování zprávy pro EK v souladu s článkem 15 Rámcové směrnice o vodách
Soubory ke stažení, prohlížení dat a informace o datech  Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod
Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod - soubory ke stažení, prohlížení dat a informace o datech
  Aktuální činnosti a projekty
Stránky projektu  SIMPHOS - LABE
Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem - projekt SS03010332
Stránky projektu  Bečva - monitoring
Sledování jakosti vody v Bečvě
Strányk projektu  Historické využití území
Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice
Stránky projektu  Atmosférická depozice
Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek - projekt SS01010231
Stránky projektu  Centrum Voda
Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu - projekt SS02030027
Stránky projektu  Efektivita
Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti - projekt QJ1520268
Stránky projektu  Historické vodohodpodářské objekty
Stránky projektu  Rizika zásobování pitnou vodou
Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou - projekt VI20192022159
Stránky projektu  Vodní zdroje v Karlovarském kraji
Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje - projekt QJ1520318
Stránky projektu  Polutanty v rybách
Polutanty v rybách - projekt TD03000458 (Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?)
Stránky projektu  Vzorkování
Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod - TD03000017
Stránky projektu  Věžové vodojemy
Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití - projekt DG18P02OVV010
Stránky projektu  Zdroje vodohospodářských informací
Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti
Stránky projektu  Rekreační potenciál vody v Praze
Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382
Stránky projektu  Čistá voda - zdravé město
Čistá voda - zdravé město. Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378
Stránky projektu  Adaptační opatření
Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380
Stránky projektu  Odpady a předcházení jejich vzniku
Odpady a předcházení jejich vzniku. Praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plán - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000379
Stránky projektu  Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)
Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) - projekt TB050MZP006
Stránky projektu  Voda pro Prahu
Voda pro Prahu - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118
Stránky projektu  Pražské potoky
Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků (aktivita projektu Voda pro Prahu) - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118
Stránky projektu  Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha - projekt VI20172020097
Stránky projektu  Invazní raci a ryby
Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů
Stránky projektu  Raci / Crayfish
Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků - projekt EHP-CZ02-OV-1-007-2014
Stránky projektu  Emise
Emise a jejich dopad na vodní prostředí - projekt QJ1220346
Stránky projektu  Erozní smyv
Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu - projekt VG20122015092
Stránky projektu  Zatopené dědictví
Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy - projekt DF13P01OVV012
Stránky projektu  Ochrana biotopů
Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků - aktivita Hydrogeologická studie - projekt EHP-CZ02-OV-1-043-2015
Stránky projektu  Perlorodka
Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční - projekt MGSII-44
Stránky projektu  Eutrofizace
Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace - projekt TA02020808
Stránky projektu  Vodní stopa
Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy - projekt QJ1520322
Webová prezentace  Voda v krajině
Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice
Webová prezentace  Sucho v krajině
Strategie ochrany před negativními dopady sucha v České republice.
Stránky projektu  Spotřeba vody
Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody - projekt TD020113
Stránky projektu  Socio-ekonomcké dopady LAPV
Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod - projekt TD020084
Stránky projektu  Ohrožené památky
Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace - projekt DF12P01OVV035
Stránky projektu  Výzkum a ochrana hydrosféry
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů - projekt MZP0002071101
Stránky projektu  Extenzivní technologie ČOV
Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení - projekt TA02020128
Stránky projektu  GRACE
Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)
Stránky projektu  Vyhodnocení starých zátěží
Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry
Stránky projektu  Biosucho
Mapa rizika vysychání drobných vodních toků - projekt TA02020395
Stránky projektu  Hodnocení koupacích vod
Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání - projekt TA01020675
Stránky projektu  Organický uhlík
Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce - projekt TA02020621
Stránky projektu  Jakost surové vody
Jakost surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou - projekt TA01010670
Stránky projektu  Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování
Vyhodnocení podle požadavků nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Stránky projektu  Vymezení a revize zranitelných oblastí
Implementace směrnice 91/676/EEC
Stránky projektu  Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách
Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR
Stránky projektu  Lososové a kaprové vody (podle NV 71/2003 Sb.)
Implementace směrnice 78/659/EHS
Stránky projektu  Vsakování odpadních vod
Mapy limitů pro umístění vsakovacího prvku a limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny satrurace
Stránky projektu  Bilaterální Projekt Dyje – Thaya
Posouzení ekologického stavu a vypracování návrhů opatření pro ochranu nebo zlepšení ekologického stavu vod
Stránky projektu  Hodnocení vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny
Informace o řešené skupině studií zabývajících se posouzením dopadů možné klimatické změny na vodní zdroje ČR.
Stránky projektu  Registr chráněných území
Zřízení registru chráněných území včetně mapové dokumentace obsahu registru.
Stránky projektuInformační stránky  Mapa povodňového rizika - Jihlava
Stránka projektu Mapa povodňového rizika - Jihlava.
Stránky projektu  Projekt Morava IV
Informační stránky projektu Morava IV.
Stránky projektu  Hydrogeologická rajonizace 2005
Stránky projektu Hydrogeologická rajonizace
Stránky projektu  Metody mikrobiologického rozboru vod, jejich unifikace a uplatnění v hydroanalytických laboratořích
Stránky věnované metodám mikrobiologického rozboru vod, jejich unifikaci a uplatnění v hydroanalytických laboratořích
Stránky projektu  Vyhodnocení povodně na tocích mimo pozorovací síť ČHMÚ
Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
Stránky projektuInformační stránky  Revitalizace vodních toků v ČR
Stránky projektu Revitalizace vodních toků v ČR nejsou v současné době volně dostupné, kontakt viz připojené informace (i).
  Vodohospodářské mapy (oddělení GIS a kartografie)
Internetové stránky oddělení GIS  Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Internetové stránky oddělení GIS  Základní vodohospodářská mapa 1:50 000
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Odkaz  Mapa záplavových území 1:10 000
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Odkaz  Charakteristiky toků a povodí ČR
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
  Projekty s participací VÚV TGM, v.v.i.
O projektu  Informační platforma pro kulturní krajinu
Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu
  Archiv stránek projektů
Stránky projektu  Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v ČR (archiv, 2004 až 2007)
Implementace směrnice 2000/90/ES
Stránky projektu  Implementace Rámcové směrnice v Mezinárodní oblasti povodí Labe - souhrnná zpráva 2005 (archiv, 2005)
Implementace směrnice 2000/90/ES
Stránky projektu  Stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem (archiv, 2010 - 2013)
Informační podpora stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem
Stránky projektu  Jakost surové vody (archiv, výstup úkolu č.5003 za rok 2002)
Implementace směrnice Rady 75/440/EEC
Stránky projektu  Jakost surové vody (archiv, výstup úkolu č.5003 za rok 2003)
Implementace směrnice Rady 75/440/EEC
Stránky projektu  Registr komunálních zdrojů znečištění (archiv, 2005)
Stránky projektu
Stránky projektu  Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí (archiv, 2010)
Stránky projektu Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí
Stránky projektu  Zatápění zbytkové jámy Chabařovice - model vývoje mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve (archiv, 2003)
Výstupy řešení úkolu Zatápění zbytkové jámy Chabařovice - model vývoje mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve - Vyhodnocení dat za rok 2003.
Stránky projektu  Ekologická studie Bíliny (archiv, 2003)
Ekologická studie Bíliny v podmínkách uhelné pánve

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky