Součást portálu „Sucho v krajině“

Vyhodnocení vlivu sucha
na užívání vod

Tematický obsahKe staženíData on-line

Tématický obsah

V dílčím úkolu „Vyhodnocení dopadu sucha na užívání vod“, řešeném v rámci podpory výkonu státní správy v problematice sucho (v gesci Ministerstva životního prostředí) byly mj. identifikovány lokality – hydrologická povodí, významné vodní nádrže a hydrogeologické rajony, které jsou rizikové z hlediska dopadu sucha na užívání vody, zejména odběry. Lokality byly klasifikovány jako rizikové, potenciálně rizikové (zejména tam, kde je nižší spolehlivost hodnocení) nebo nerizikové. Rizikové lokality byly určeny pomocí bilančních metod posuzujících dlouhodobě dostupné zdroje vody vzhledem k současným požadavkům na užívání vod (zejména odběrům).

Tyto internetové stránky doplňují informace dostupné na portálu „Sucho v krajině“ (www.suchovkrajine.cz), konkrétně mapovou kompozici „Vyhodnocení sucha na užívání vod“: sekce „ke stažení“ datovou sadu rizikových lokalit popisuje a umožňuje její stažení ve formátu shapefile; mapový prohlížeč v sekci „data on-line“ prezentuje rizikové lokality v kontextu dalších souvisejících údajů, zejména dat evidovaných pro potřeby zpracování vodohospodářské bilance množství povrchových a podzemních vod.

Datum poslední aktualizace stránky: 31.7.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel dílčí oblasti

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů