Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení
účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí
pomocí extenzivních technologií

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií“, řešeného v letech 2012 až 2015.

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií
Číslo projektu: TA02020128
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: Alfa
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí projektu: Ing. Eva Mlejnská (1/2012 - 6/2015), Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D. (7/2015 - 12/2015)
Spolupracující organizace: ASIO, spol. s r.o.
BioEnviro s.r.o.
Zahájení projektu: 1.1.2012
Ukončení projektu: 31.12.2015

Popis projektu

Projekt s názvem „Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií“ byl získán v druhé výzvě programu Alfa TA ČR řešitelským týmem VÚV TGM, v.v.i. Na řešení projektu se ve VÚV podílejí pracovníci odboru Technologie vody, Referenční laboratoře složek životního prostředí a odpadů a brněnské pobočky. Na řešení projektu tým VÚV spolupracuje se společností ASIO, spol. s r.o. (www.asio.cz) a BioEnviro s.r.o. (www.bioenviro.cz). Doba řešení projektu - leden 2012 až prosinec 2015. Celkem je v tomto projektu plánováno 27 výsledků z kategorií Z – poloprovoz, ověřená technologie, F – užitný, průmyslový vzor, G – prototyp, funkční vzorek nebo X – článek ve sborníku, odborném periodiku, monografie.

Komplexní tým odborníků z výzkumu a z praxe z oborů technologie vod, hydrochemie, hydrobiologie, mikrobiologie, vodního hospodářství, stavebnictví a pracovníků obchodních oddělení společností měl předpoklad úspěšného splnění vytyčených cílů a naplnění hlavního poslání projektu, jímž je přispět k dalšímu rozvoji a masivnějšímu využívání extenzivních technologií čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí, malých komunálních zdrojů a decentralizovaných systémů v České republice a v rámci činností spolupracujících společností i v exportu do zahraničí.

Tematické okruhy řešení

Řešení projektu je rozděleno do šesti tematických okruhů nazvaných podle hlavního účelu výzkumu a vývoje:

 1. Filtr pro snížení sekundárního znečištění odtékajícího z biologických nádrží.
 2. Intenzifikace biologických nádrží – optimalizace navrhování, provozu a zvýšení účinnosti čištění.
 3. Intenzifikace kořenových čistíren
  1. Problematika vegetace kořenových filtrů (testování netradičních druhů vegetace, údržba vegetačního pokryvu filtrů).
  2. Optimalizace a intenzifikace objektů mechanického předčištění.
  3. Kořenové filtry – zvýšení účinnosti čištění.
  4. Rozdělovací šachtice – vývoj nových řešení, návrhy k rekonstrukci realizovaných objektů.
  5. Regulační šachtice – vývoj nových řešení, návrhy k rekonstrukci realizovaných objektů.
 4. Intenzifikace zemních filtrů – zlepšení hydrauliky filtrů, zvýšení účinnosti čištění.
 5. Kolmatace filtračních kořenových polí a zemních filtrů
  1. Preparáty – vývoj a testování biologických preparátů a postupů aplikace k omezení kolmatace, nebo obnově funkčnosti kolmatovaných filtračních náplní.
  2. Zařízení k aplikaci preparátů a čištění filtračních materiálů.
 6. Přístup k rekonstrukci extenzivních technologií čištění odpadních vod z malých obcí (prezentace, publikace).

Dílčí cíle v úvodním období řešení (2012)

Prvním dílčím cílem období bylo nalezení vhodných lokalit, zahájení jejich pravidelného sledování, příprava vhodných laboratorních nebo poloprovozních modelů, vývoj nových biologických preparátů, instalace v terénu, zahájení testování. Druhým dílčím cílem bylo doplnění stávající literární rešerše především o nové a specifické poznatky.

Dílčí cíle ve druhém období řešení (2013)

Druhé období řešení projektu bylo již přímo zaměřeno na zvyšování účinnosti čištění jednotlivých extenzivních technologií (biologických nádrží, zemních filtrů a kořenových čistíren) jednoduchým zásahem do technologie, přidáním dalšího vhodného technologického prvku, jiným konstrukčním uspořádáním, způsobem provozování. Byly také testovány nové biologické preparáty. Výzkum probíhal na modelech i na reálných lokalitách, podrobně byl sledován dopad na zlepšení účinnosti čištění odpadních vod.

Dílčí cíle ve třetím období řešení (2014)

Třetí období řešení projektu plně navazovalo na druhé období, probíhal další výzkum a testování na modelech i reálných lokalitách, nadále probíhalo podrobné sledování a hodnocení změn v účinnostech čištění po realizaci navržených technologických opatření. Průběžně bylo prováděno vyhodnocování, na jehož základě byly navrženy další úpravy v technologiích a navržených technologických prvcích a z již ověřených dat byly připraveny podklady k ochraně duševního vlastnictví.

Cíle v závěrečném období řešení (2015)

Čtvrté období řešení bylo zaměřeno na úspěšné dokončení projektu. Byl dokončen a vyhodnocen provedený výzkum. Podklady získané podrobnou literární rešerší a výzkumem byly shrnuty do odborné monografie „Optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií“. Hlavním cílem období byla finalizace podkladů a podání žádostí na ochranu duševního vlastnictví.

Některé z výstupů projektu

Výsledky z kategorie F - Výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor):

Výsledky z kategorie G - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek): Výsledky z kategorie Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda resp. plemeno, léčebný postup:

Poděkování

Poděkování patří pracovníkům obecních úřadů a provozovatelům extenzivních čistíren odpadních vod a majitelům domovních čistíren, kteří umožnili provádět výzkum v rámci řešení tohoto projektu.

Fotogalerie

Datum poslední aktualizace stránky: 6.10.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel (1/2012-6/2015)

Ing. Eva Mlejnská
eva_mlejnska@vuv.cz
+420 220 197 316

Hlavní řešitel (7/2015-12/2015)

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
milos_rozkosny@vuv.cz
+420 541 126 318

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů