CZ EN

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupy

Lokality


Hlavním cílem projektu je praktické ověření nových výsledků aplikovaného výzkumu zaměřených na regulaci a eradikaci nepůvodních druhů raků. Úkolem je mj. ověření dopadu a efektivity navržených regulačních a eradikačních zásahů zaměřených na snížení hustoty populace, příp. až eradikaci, nepůvodních druhů raků. Aktivity probíhají na šesti vybraných lokalitách vodních toků a nádrží.

EVL Zákolanský potok

Jedná se o lokalitu s kriticky ohroženým rakem kamenáčem (Austropotamobius torrentium), která je ohrožena výskytem invazního raka pruhovaného (Faxonius limosus). Ten se nachází ve Vltavě, do které se Zákolanský potok vlévá. Promořenost těchto raků nebezpečným račím morem je přibližně 80%. Setkání těchto dvou druhů by mohlo způsobit rozšíření račího moru na celou EVL a vyhubení většiny populace raka kamenáče. Z těchto důvodů je třeba zamezit šíření invazních raků i zamezení šíření račího moru proti proudu směrem k EVL.

Aktuality pro lokalitu

8.2.2023

Byly domluveny technické detaily provedení zábran proti migraci invazních raků na dvou stávajících stupních ve dně koryta Zákolanského potoka. Realizace se předpokládá v jarních měsících roku 2023.

V letních měsících na Zákolanském potoce proběhl odběr vzorků environmentálního DNA (eDNA). Na Zákolanském potoce byly zaznamenány velmi slabé signály u sondy na raka kamenáče. Na tomto toku je výskyt celkem stabilní populace raka kamenáče ověřen cca 3 km nad místem odběru vzorků eDNA , takže je pravděpodobné, že slabý signál je z této populace. Vzorky byly odebrány na několika místech až k soutoku s Knovízským potokem. V žádném vzorku nebylo zaznamenáno DNA raka pruhovaného. Další odběry budou uskutečněny nad soutokem Zákolanského potoka s Vltavou.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
Další aktuality
Zatím nejsou k dispozici žádné další (starší) aktuality.

EVL Horní Malše

V toku se nachází kriticky ohrožená perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), vážka klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a v povodí byl zaznamenán i výskyt raka říčního (Astacus astacus). Všechny tyto druhy ohrožuje výskyt raka signálního (Pacifastacus leniusculus) v toku, a to jak silnou predací, tak i promořeností račím morem (Aphanomyces astaci). Při výskytu perlorodky říční a invazních raků v toku nelze provést úplnou likvidaci raků, lze pouze regulovat populaci a tím omezit jejich migraci v rámci toku na lokality, kde se perlorodka nachází.

Aktuality pro lokalitu

8.2.2023

Odlovy raka signálního v EVL Horní Malše s perlorodkou říční (Margaritifera margaritifera) se v roce 2022 uskutečnily ve třech termínech. První odchyt byl proveden ručním prohledáváním úkrytů a doplněný byl odchytem na návnadu. Vzhledem k vyššímu stavu vody (průtok v Kaplici 1,6 m3/s) bylo odchyceno pouze 19 raků (doba odchytu 1,5 hodiny, 2 osoby). 21. září 2022 byl uskutečněn další odchyt invazních raků, ale v tuto dobu byly průtoky ještě vyšší (průtok v Kaplici 2,4 m3/s) a teplota vody byla pouze 9°C. Bylo použito 40 vrší, do kterých bylo odloveno pouze 7 raků a 14 raků bylo odchyceno ručně na návnadu (4 osoby, cca 2 hodiny). Při nižším stavu vody (průtok v Kaplici 1,44 m3/s) a teplejším počasí bylo dne 12. 10. 2022 do 40 vrší odchyceno 52 raků signálních. Nejvíce raků bylo nalezeno v okolí rybníčků (48.61435N, 14.53224E) a nejníže byl záchyt raků pod ústím potoka Mardesbach nad obcí Leopoldschlag.
Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
Další aktuality
Zatím nejsou k dispozici žádné další (starší) aktuality.

EVL Stroupínský potok

Lokalita s výskytem raka kamenáče a raka říčního byla v roce 2018 vyhubena račím morem. Průzkumy pomocí environmentální DNA naznačily výskyt invazního raka červeného v Kublovském (Pařezovém) potoce, což je přítok Stroupínského potoka. V době průzkumu byl prokázán i výskyt raka kamenáče, ale i DNA Aphanomyces astaci. Průzkum je třeba zopakovat, aby byl ověřen výskyt raků a račího moru.

Aktuality pro lokalitu

8.2.2023

V EVL Stroupínský potok byl v roce 2022 ověřován výskyt invazních raků a původního raka kamenáče a raka říčního. Probíhalo ruční prohledávání úkrytů a odběry vzorků eDNA. Pomocí ručního prohledávání nebyl nalezen žadný rak.

Další monitoring probíhal v letních měsících pomocí environmentální DNA (eDNA). Vzorky nepotvrdily výskyt invazních ani původních raků a ani výskyt račího moru (Aphanomyces astaci). Na Kublovském potoce byly zaznamenány velmi slabé signály u sondy na raka kamenáče. Z výsledků nelze s jistotou potvrdit, že se na Kublovském potoce rak kamenáč stále ještě vyskytuje. To bude ověřováno na jaře a podzim roku 2023.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
Další aktuality
Zatím nejsou k dispozici žádné další (starší) aktuality.

EVL Krvavý a Kačležský rybník

Předmětem ochrany na nádržích je sekavec (Cobitis sp.), který se zdržuje celý život u dna, kde se zahrabává do substrátu. Na lokalitě byl zjištěn výskyt raka signálního, který vyhledává úkryty také u dna. Kompetice se projevuje v zásadě mezi druhy s překrývající se ekologickou nikou, takže je zřejmé, že rak signální je především kompetitor menších bentických druhů ryb, se kterými soupeří o potravu, o vhodné úkryty a zároveň sdílí stejné predátory. V přítocích se v dřívějších dobách vyskytoval i rak říční, ale v posledních letech na většině míst nebyl potvrzen. Nejspíš byl vyhuben račím morem, který byl u raků signálních potvrzen.

Aktuality pro lokalitu

8.2.2023

Ve dnech 2.8. až 6.8. 2022 byla provedena regulace invazních raků signálních na Kačležském rybníce. Raci byli loveni do vrší. Bylo použito 20 vrší, které byly vyzvednuty po 2 až 26 hodinách v různých denních časech. Celkem bylo provedeno 170 sběrů vrší a bylo odchyceno 945 raků signálních. Odchyt byl zahájen v době, kdy bylo zastaveno přikrmování ryb. Počet raků na jednu vrš (CPUE) celkem vychází na 5,6 což je velmi vysoká populační hustota.

Doporučená kritéria pro hodnocení populační hustoty (podle Johnsen, S.I., online):
C/TN (Počet raků/počet vrší):
C/TN < 0.5: velmi malá populační hustota
0.5 < C/TN < 2.5: malá až střední populační hustota
2.5 < C/TN < 5: vysoká populační hustota
C/TN > 5: velmi vysoká populační hustota

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
Další aktuality
Zatím nejsou k dispozici žádné další (starší) aktuality.

Prostřední rybník

Prostřední rybník v Dolních Chabrech patří k lokalitám s výskytem raka mramorovaného (Procambarus fallax F. virginalis). Rak mramorovaný patří k rakům, kteří se dokáží rozmnožovat partenogeneticky a jak bylo prokázáno na lokalitě, potomky dokáží odnosit několikrát za rok, dokonce i v zimních měsících. Toto bylo důvodem vzniku silné populace raků v Prostředním rybníku. Raci pak vysokou populační hustotu řešili únikem do přilehlého toku. Je tedy pravděpodobné, že bez dalších zásahů se populace raka mramorovaného etabluje z uniklých jedinců.

Aktuality pro lokalitu

8.2.2023

Na Prostředním rybníce bylo při přípravě projektu v roce 2021 odchyceno více jak 415 raků mramorovaných. Vypuštěný rybník byl povápněn a zimován. V roce 2021 byli do vrší opět odchyceni raci mramorovaní, takže rybník byl znovu vypuštěn a došlo ke sběru raků. Sebráno bylo 65 raků. Vzhledem k tomu, že raci si začali hloubit nory, v kterých přežili i období sucha, byl použit roztok vápenného mléka, který do nor lépe proniká. Nádrž byla zimována a na jaře byl rybník vybagrován. Z Drahanského potoka a přilehlých rybníků byly odebrány vzorky environmentální DNA. Po napuštění rybníka na jaře 2022 byl několikrát zopakován odlov raků pomocí vrší a žádní raci nebyli zjištěni. Při podzimním průzkumu břehových partií však bylo pomocí keseru odchyceno čerstvé mládě raka (cca 1,5 cm – tedy letošní ráče). Do rybníka je nutné znovu vysadit okouny a lokalita bude dále pečlivě sledována. Odlov bude probíhat pomocí vrší, do kterých se odchytí větší raci. Malé raky a ráčata je nutné lovit pomocí keseru a regulovat vysazením rybích predátorů. Monitoring a regulace raka mramorovaného na Prostředním rybníce probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy.
Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
Další aktuality
Zatím nejsou k dispozici žádné další (starší) aktuality.

Besének

Besének je tok v povodí Svratky, ve kterém byla do roku 2008 silná populace raka říčního. V tomto roce však došlo k vyhubení původních raků račím morem. V posledních letech se zde začal šířit proti proudu rak signální. V roce 2019 byl v horní části toku opětovně zaznamenán výskyt raka říčního, který bude v nejbližší době ohrožován rakem signálním, který se postupně šíří proti proudu.

Aktuality pro lokalitu

8.2.2023

Na potoce Besének byla při přípravě projektu v roce 2021 potvrzena silná populace invazního raka signálního v blízkosti osady Chrastová. Zároveň byl potvrzen výskyt raka říčního výše proti proudu u osady Dolní Žleby. V roce 2022 se práce zaměřily na přesnější lokalizaci výskytu raka signálního a na realizaci opatření proti jeho šíření výše do povodí Besénku.

Během léta 2022 byla pomocí ručního odlovu zjištěna silná populace raka signálního v úrovni chatové osady nad soutokem s potokem Chrastová. Výše směrem k soutoku s Kozárovským potokem populace slábla a pod Dolními Žleby nebyl žádný rak signální nalezen. Později analyzované vzorky eDNA prokázaly výskyt raka signálního v celém sledovaném úseku, byť s klesající intenzitou směrem proti proudu.

Pro omezení migrace výše do povodí Besénku byla zvolena úprava tří stávajících stupňů na potoce v úseku mezi výše zmíněnou chatovou osadou a Dolními Žleby. Pomocí plastové desky byla vytvořena převislá přelivná hrana s volně přepadajícím vodním paprskem a navazující břeh byl opatřen rovněž plastovou bariérou omezující migraci raků po souši. Na podzim před provedením popsaných úprav byla provedena studie, která pomocí značení raků barevnými elastomery prokázala, že stupně nebyly pro raky zásadní migrační překážkou. V roce 2023 bude studie zopakována, abychom zjistili, do jaké míry se podařilo protiproudovou migraci invazních raků omezit.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:
Další aktuality
Zatím nejsou k dispozici žádné další (starší) aktuality.

Testování eDNA


Environmentální DNA (eDNA) je genetická informace uvolněna z jedince do okolí. Zejména ve vodním prostředí je množství detekovatelné DNA v mnoha případech dostačující k tomu, aby dokázalo potvrdit či vyvrátit přítomnost hledaného organismu.

eDNA

8.2.2023, Praha

V květnu roku 2022 byly zahájeny odběry vzorků environmentální DNA (eDNA). První odběry proběhly v Praze – Dolních Chabrech na Drahanském potoce, který napájí Prostřední rybník s výskytem raka mramorovaného. Vzorky byly odebrány i na dalších rybnících v Dolních Chabrech. Odběr vzorků pokračoval v letních měsících na Stroupínském a Zákolanském potoce a na Besénku. Výsledky potvrdily výskyt raka signálního a říčního v celém monitorovaném úseku Besénku. Ostatní vzorky byly negativní, ve všech případech i na račí mor. Na Zákolanském a Kublovském potoce byly zaznamenány velmi slabé signály u sondy na raka kamenáče. Z výsledků nelze s jistotou potvrdit, že se na Kublovském potoce rak kamenáč stále ještě vyskytuje. To bude ověřováno na jaře a podzim roku 2023. Na Zákolanském potoce je výskyt raka kamenáče ověřen cca 3 km nad místem odběru vzorků eDNA.

Přednášky


Prevence spojená s informováním o škodlivosti invazních druhů je vždy mnohonásobně levnější než řešení pozdějších problémů s jejich rozšířením. Osvěta odborné i laické veřejnosti je cestou, jak alespoň částečně zamezit záměrnému šíření invazních druhů v přírodě.

Přednáška na Eskola Secundaria Homeme Cristos v Aveiru

19.4.2023, Aveiro (Portugalsko)

Dne 19.4.2023 proběhla v Portugalsku přednáška o vlivu invazních raků na ekosystém a determinační workshop pro 80 studentů Eskola Secundaria Homeme Cristos v Aveiru. Přednášejícím byl RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

Prezentace: dokument pdf (13,6 MB, anglicky)

Přednáška na obecním úřadě v Zákolanech

27.3.2023, Zákolany

Dne 27.3.2023 proběhla přednáška na obecním úřadě v Zákolanech za účasti představenstva obce a místních obyvatel. Přednášejícími byli Jitka Svobodová a Pavel Kožený. Probrány byly problémy s jakostí vody v toku v souvislosti s výstavbou ČOV v povodí. Dále byla představena mobilní aplikace „Raci v ČR“ a úpravy na stupních Zákolanského potoka, které zamezí šíření raka pruhovaného Zákolanským potokem.

Prezentace - EVL Zákolanský potok a mobilní aplikace „Raci v ČR“ (J. Svobodová): dokument pdf (3,0 MB)
Prezentace - Regulace populací a šíření invazních druhů raků (P. Kožený): dokument pdf (2,8 MB)

Český rybářský svaz

26.1.2023, Praha

Dne 26.1.2023 proběhla na Odboru životního prostředí a čistoty vod při Radě ČRS prezentace témat týkajících se ochrany původních raků a regulace nepůvodních raků. Přednášejícimi byli Jitka Svobodová a David Fischer.

Prezenční listina: dokument pdf (258 kB)

12th International Conference on Biological Invasions

12.9.2022 - 16.9.2022, Tartu (Estonsko)

V září 2022 proběhla v Tartu v Estonsku 12. mezinárodní konference o biologických invazích (12th International Conference on Biological Invasions) se zaměřením na „Biologické invaze v měnícím se světě“ (Biological Invasions in a Changing World). Na konferenci byl prezentován formou posteru průběh regulace invazních raků mramorovaných v Prostředním rybníce v Dolních Chabrech v Praze.

Poster: dokument pdf (5,1 MB, anglicky)

Limnologická konference

30.6.2022 - 24.6.2022, Bratislava (Slovensko)

Ve dnech 20. - 24. 6. 2022 proběhla v Bratislavě mezinárodní limnologická konference. Na konferenci bylo prezentováno téma „Regulace invazních raků“. Přednáška byla zaměřena na legislativu, týkající se invazních druhů, se zaměřením na invazní raky. Byly představeny různé metody regulace invazních raků, které budou využity v projektu „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“ financovaného z Norských Fondů, výzvy RAGO. Metody regulace jsou obsaženy v metodice „Metodika regulace a eradikace invazních druhů raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“, která vznikla v projektu Technologické agentury ČR TH02030687 „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“. Jedním z dalších výstupů projektu, které byly rovněž prezentovány na konferenci, byla mobilní aplikace „Raci v ČR“ (dostupné na Google Play), pomocí které lze určit druhy raků a záznamy o jejich výskytu odeslat.

Prezentace: dokument pdf (4,5 MB)

Tematický program u příležitosti Světového dne migrace ryb

17.5.2022 - 18.5.2022, Praha

U příležitosti Světového dne migrace ryb (WFMD) proběhl ve dnech 17. a 18. května dvoudenní tematický program, jehož cílem bylo zvýšit obecné povědomí o vodní fauně i flóře, o principech, na kterých vodní ekosystémy fungují včetně otázky kvality prostředí, ve kterém musejí vodní organismy žít. Součástí prgramu byla také informace o autochtonních a alochtonních racích a jejich šíření a nebezpečí pro původní faunu a flóru.

Pozvánka: dokument pdf (979 kB)
Informace o průběhu akce: dokument pdf (732 kB)
Stránky Světového dne migrace ryb: www.worldfishmigrationday.com (externí odkaz)

Články


Článek „Naši vs. invazní raci v České republice“

13.9.2023

V čísle 4/2023 časopisu VTEI byl publikován článek „Naši vs. invazní raci v České republice“.

Viz: záložka „Výstupy

Další aktuality


Návštěva partnera z Norska

29.5.2023 - 1.6.2023, lokality výskytu raků

Ve dnech 29.5. až 1.6.2023 se uskutečnila návštěva partnera projektu Steina Ivar Johnsena z organizace NINA z Norska.

V pondělí po příletu kolegy do Prahy jsme navštívili Karáskův potok na Křivoklátsku s rakem kamenáčem (Austropotamobius torrentium), na kterém jsme odebrali vzorky environmentální DNA (eDNA). Další návštěva byla na Tyterském potoce, kde byli v roce 2020 vysazeni raci kamenáči z Bzovského potoka, který byl v roce 2018 zasažen račím morem. Ručním monitoringem zatím nebyli nalezeni žádní raci, proto byla z toku rovněž odebrána eDNA. V průběhu odběru vzorků jsme seznámili norského kolegu s naším vybavením pro odběr eDNA a diskutovali metodiku práce a interpretaci výsledků.

V úterý 30.5.2023 proběhla návštěva Besénku, což je přítok Svratky v Jihomoravském kraji. Na tomto toku se v horní části vyskytuje chráněný rak říční (Astacus astacus) a směrem od Svratky se šíří proti proudu invazní rak signální (Pacifastacus leniusculus). Kolegu z Norska jsme seznámili se systémem migračních překážek, které jsme během projektu vytvořili na stávajících stupních proti šíření invazních raků. Společně jsme provedli monitoring, při kterém byli potvrzeni raci říční v oblasti Dolních Žlebů. Dále proběhla kontrola instalovaných migračních bariér níže na Besénku se silnou populací raka signálního. Z Besénku jsme přes Telč pokračovali do Jindřichova Hradce.

Ve středu 31.5.2023 jsme položili vrše na Kačležském rybníce s výskytem raka signálního. Zahraničnímu kolegovi jsme představili způsob hospodaření na rybnících a konzultovali využitelnost rybí predace při regulaci invazních raků v těchto systémech. Následovala návštěva toku Chlum a ověření výskytu raka říčního. Na tomto toku byl v roce 2021 zaznamenán masivní úhyn raků říčních s podezřením na vliv vyplavených toxických kovů z odlesněných ploch.

Ve čtvrtek 1.6.2023 následovala návštěva hraničního úseku Malše u obce Leopoldschlag. V této evropsky významné lokalitě se vyskytuje kriticky ohrožená perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), kterou ohrožuje invazní rak signální. Zde proběhlo vyzvednutí vrší a ruční odlov invazních raků. Odpoledne následoval přejezd do Prahy.

V pátek 2.6.2023 byly vyzvednuty vrše z Prostředního rybníka v Dolních Chabrech. Do vrší nebyl odchycen žádný rak, ale následný odlov pomocí keseru potvrdil výskyt raka mramorovaného (>I>Procambarus fallax F. virginalis).

Během návštěvy jsme partnerovi ukázali většinu lokalit, na kterých postupujeme podle metodiky „Metodika regulace a eradikace invazních druhů raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“ v rámci projektu RAGO Norských fondů „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“. Zároveň jsme získali cenné zkušenosti z postupů používaných při regulaci invazních raků v Norsku.

Fotogalerie: skrýt fotogalerii
Velikost náhledů fotografií:

Leták „Naši vs. invazní raci v Česku“

31.5.2023, Praha

Na záložku „Výstupy“ jsme doplnili nový leták „Naši vs. invazní raci v Česku“ realizovaný v rámci projektu.

Viz: záložka „Výstupy

Kalendář „Raci 2023“

24.2.2023, Praha

Na záložku „Výstupy“ jsme doplnili tematický kalednář na rok 2023 realizovaný v rámci projektu.

Viz: záložka „Výstupy

Zpřístupnění internetových stránek projektu

24.8.2022, Praha

Byly dokončeny a zpřístupněny internetové stránky projektu. Stránky budou postupně aktualizovány a budou doplňovány o aktuální informace o postupu řešení projektu a realizaci plánovaných výstupů.

Zahájení projektu

1.3.2022, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.
Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 13.9.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Odborné vedení

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů