Přehled aktualizací
Aktualizovaná data nebo stránky

20.5.2024

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v ČR

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

17.4.2024

Záplavová území

Mapy a data > ISVS - VODA

11.4.2024

Vypouštění a produkované znečištění podle evidence pro VHB

Mapy a data > Souhrnné informace

10.4.2024

Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

Projekty VÚV > Projekty

25.3. 2024

Odběry a vypouštění vod podle evidence pro vodní bilanci

Mapy a data > Souhrnné informace

13.3.2024

Akumulace vody ve vodních nádrží

Mapy a data > Souhrnné informace

7.1.2024

Monitoring stavu povrchových vod (program monitoringu)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

11.12.2023

Ochranná pásma vodních zdrojů

Mapy a data > ISVS - VODA

31.10.2023

LPIS (Mze 2022)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

21.7.2023

Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Mapy a data > ISVS - VODA

30.04.2023

Správní členění (ČÚZK, ČSÚ, 2023)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

13.12.2022

Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod

Mapy a data > Prohlížení dat

14.10.2022

Komunální zdroje znečištění a čištění odpadních vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

27.9.2022

Vypouštění do povrchových (a podzemních) vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

27.9.2022

Odběry povrchových vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

27.9.2022

Odběry podzemních vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

11.08.2022

Hydrologická povodí

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

2.5.2022

Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů

Mapy a data > ISVS - VODA

02.05.2022

Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů

Mapy a data > ISVS - VODA

14.12.2021

Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky

Mapy a data > Souhrnné informace

30.9. 2021

Měsíční odběry a vypouštění vod podle evidence pro VB

Mapy a data > Souhrnné informace

13.09.2021

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

19.08.2021

Obce postižené suchem z hlediska zásobování pitnou vodou

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

8.7.2021

Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod 1:200 000: mapové listy (archiv, 1994)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

19.4.2021

Odvodnění zemědělských půd (ZVHS, Mze 2016)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

28.1.2021

Správa vodních toků (CEVT)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

22.1.2021

Vodní toky (CEVT)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

22.1.2021

Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

20.1.2021

Objekty na vodních tocích

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

22.12.2020

Ochranná pásma vodních zdrojů

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

15.12.2020

Zranitelné oblasti-revize

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

26.11.2020

Zranitelné oblasti

Mapy a data > ISVS - VODA

11.11.2020

Povodí vodoměrných stanic

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

6.11.2020

Povodí významných vodních nádrží

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

6.11.2020

Povodí nádrží pro vodárenské využití

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

7.7.2020

Stav ramsarských mokřadů

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

7.7.2020

Stav evropsky významných lokalit s vazbou na vodu

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

12.06.2020

Ramsarské mokřady

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

12.06.2020

Ptačí oblasti s vazbou na vodu

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

12.06.2020

Maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

12.06.2020

Evropsky významné lokality s vazbou na vodu

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

26.07.2019

Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

17.07.2019

Pracovní jednotky útvarů podzemních vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

16.07.2019

Stav útvarů podzemních vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

16.07.2019

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

15.7.2019

Horninové složení a přirozené pozadí látek v podzemních vodách

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

12.07.2019

Významné vodní nádrže

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

11.7.2019

Významné vodní toky (vyhláška č. 178/2012 Sb.)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

11.7.2019

Vodní toky (DIBAVOD)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

27.6.2019

Oblasti povodí (na území ČR)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

10.06.2019

Dílčí povodí ČR (a Sub-units)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

03.09.2018

Útvary podzemních vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

03.09.2018

Hydrogeologické rajony a jejich kolektory

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

28.7.2017

Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod

Projekty VÚV > Projekty

9.11.2016

Zranitelné oblasti

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

17.10.2016

Záplavová území

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

6.10.2016

GRACE

Projekty VÚV > Projekty

6.10.2016

Extenzivní technologie ČOV

Projekty VÚV > Projekty

1.9.2016

Výzkum a ochrana hydrosféry

Projekty VÚV > Projekty

1.9.2016

Vyhodnocení starých zátěží

Projekty VÚV > Projekty

1.9.2016

Organický uhlík

Projekty VÚV > Projekty

1.9.2016

Ochrana biotopů

Projekty VÚV > Projekty

1.9.2016

Hodnocení koupacích vod

Projekty VÚV > Projekty

22.6.2016

Perlorodka

Projekty VÚV > Projekty

15.04.2016

Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Mapy a data > ISVS - VODA

15.04.2016

Lososové a kaprové vody (rybné vody)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

12.1.2016

Útvary povrchových vod

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

6.11.2015

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Mapy a data > ISVS - VODA

6.11.2015

Citlivé oblasti

Mapy a data > ISVS - VODA

17.04.2015

Mezinárodní instituce a informační zdroje

Informační zdroje > Odkazy

17.04.2015

Informační zdroje

Informační zdroje > Odkazy

26.2.2015

Spotřeba vody

Projekty VÚV > Projekty

20.06.2014

Vodní hospodářství a ochrana vod

Mapy a data > Pracovní data

8.4.2014

Jakost surové vody

Projekty VÚV > Projekty

11.07.2013

Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

29.03.2013

J.K.Fuksa, P.Eckhardt, L.Matoušová, E.Mlejnská, A.Petránová: Prameny v intravilánech měst jako možný rezervní zdroj vody

Projekty VÚV > Semináře

10.01.2013

Stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem (archiv, 2010 - 2013)

Projekty VÚV > Projekty

06.01.2013

Prezentace činností

Projekty VÚV > Semináře

02.01.2013

M.Kalinová: Informace o managementu projektu "Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) 2007–2013"

Projekty VÚV > Semináře

20.11.2012

Průmyslové zdroje znečištění a nebezpečné látky v odpadních vodách (archiv, 2012)

Mapy a data > Prohlížení dat

01.10.2012

P. Bouška, P. Gabriel, V. Matoušek, O. Motl, J. Šepeľák: Výsledky výzkumu plavebního stupně Děčín na fyzikálních modelech - účinný transport ledů a optimalizace vývaru jezu

Projekty VÚV > Semináře

12.09.2012

Česká republika

Informační zdroje > Odkazy

08.08.2012

Vymezení a revize zranitelných oblastí

Projekty VÚV > Projekty

08.08.2012

Databáze technologií úprav odpadů

Mapy a data > Prohlížení dat

03.08.2012

Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM)

Informační zdroje > Odkazy

1.8.2012

Emise a jejich dopad na vodní prostředí

Mapy a data > Pracovní data

01.06.2012

H.Mlejnková: Řeky bez hranic – dlouhodobý nepříznivý vliv rakouské Pulkavy na jakost vody v Dyji

Projekty VÚV > Semináře

03.04.2012

V.Šťastný, V.Jelínková, F. Wanner: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění-možnosti reakce na klimatické a legislativní změny

Projekty VÚV > Semináře

28.03.2012

Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování

Projekty VÚV > Projekty

26.03.2012

Metodické řízení monitoringu a hodnocení stavu útvarů povrchových vod tekoucích

Mapy a data > Pracovní data

21.03.2012

Potenciál využití vodní energie

Mapy a data > Pracovní data

14.03.2012

P. Vyskoč, J. Picek, J. Dlabal, P. Richter: HEIS VÚV v roce 2012 - novinky, změny, nové datové prezentace

Projekty VÚV > Semináře

15.02.2012

Chráněné oblastí s vazbou na vodu

Mapy a data > Prohlížení dat

25.01.2012

Řád vodních toků podle Strahlera (archiv, 1:50000, 2005)

Mapy a data > Prohlížení dat

11.01.2012

E. P. Querner: Modeling human interventions in the Rhine basin using the hydrological model SIMGRO

Projekty VÚV > Semináře

06.01.2012

Lososové a kaprové vody (podle NV 71/2003 Sb.)

Projekty VÚV > Projekty

11.10.2011

Vsakování odpadních vod

Projekty VÚV > Projekty

19.04.2011

ČHMÚ: Informace o kvalitě ovzduší v ČR: Seznam lokalit s analýzou atmosférických srážek

Informační zdroje > Odkazy

25.03.2011

Území působnosti správců povodí

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

22.03.2011

Koordinační oblasti mezinárodních oblastí povodí Labe a Odry

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

10.03.2011

Metodika stanovování MZP

Mapy a data > Pracovní data

01.03.2011

Z. Šunka: Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje

Projekty VÚV > Semináře

01.03.2011

K. Uhlířová: Využití dat leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II.

Projekty VÚV > Semináře

18.02.2011

Národní geoportál INSPIRE

Informační zdroje > Odkazy

04.02.2011

K. Uhlířová: Letecké laserové skenování ve vodním hospodářství

Projekty VÚV > Semináře

04.02.2011

J. Picek, P. Richter: Vývoj nástrojů pro hodnocení množství a jakosti vod

Projekty VÚV > Semináře

03.01.2011

Hodnocení vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny

Projekty VÚV > Projekty

18.10.2010

A. Kult: Etické principy výzkumu

Projekty VÚV > Semináře

26.07.2010

K. Uhlířová: Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely

Projekty VÚV > Semináře

26.07.2010

J. Picek, P. Vyskoč, J. Brabec: Vývoj a aplikace nástrojů pro hodnocení množství a jakosti vod

Projekty VÚV > Semináře

28.05.2010

Informační platforma pro kulturní krajinu

Projekty VÚV > Projekty

26.05.2010

D. Chrastina: Nové analytické metody v laboratorní praxi

Projekty VÚV > Semináře

17.05.2010

E. Mlejnská: Extenzivní způsoby čištění odpadních vod

Projekty VÚV > Semináře

14.05.2010

J. Seyfriedová: Technologie zpracování odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT)

Projekty VÚV > Semináře

14.05.2010

V. Hudáková: Informace o problematikách řešených v rámci výzkumného záměru

Projekty VÚV > Semináře

03.01.2010

V. Levitus, H. Nováková: GIS a kartografie ve VÚV T.G.M, v.v.i.

Projekty VÚV > Semináře

20.10.2009

D. Baudišová: Patogenní mikroorganismy ve vodách

Projekty VÚV > Semináře

20.10.2009

A.Svobodová, H.Donátová: Stanovení glysofátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí

Projekty VÚV > Semináře

23.07.2009

M. Martínková, P. Eckhardt: Evidence kontaminovaných míst

Projekty VÚV > Semináře

13.05.2009

D. Sirotková, E. Pospíšilová: Vlastnosti a hodnocení odpadů a výrobků z odpadů

Projekty VÚV > Semináře

09.02.2009

H.Mlejnková, K. Horáková, D. Baudišová: Mikrobiologie vody

Projekty VÚV > Semináře

06.01.2009

A. Kult: Římské vodní právo

Projekty VÚV > Semináře

24.11.2008

Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí (archiv, 2010)

Projekty VÚV > Projekty

29.10.2008

P. Bouška, P. Gabriel, P. Balvín: Hydrotechnický výzkum v oblasti dopravního stavitelství

Projekty VÚV > Semináře

08.10.2008

Bilaterální Projekt Dyje – Thaya

Projekty VÚV > Projekty

13.06.2008

Vodoměrné stanice

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

19.05.2008

P. Rosendorf, D. Fiala: Oddíl E - Plošné a difúzní zdroje znečištění

Projekty VÚV > Semináře

19.05.2008

L. Trdlica, P. Tušil, T. Mičaník: Účast VÚV T.G.M. v činnosti MKOOpZ a ve skupině WFD vládních zmocněnců Polské a České republiky v souvislosti s vymezováním přeshraničních vodních útvarů

Projekty VÚV > Semináře

19.05.2008

I. Nesměrák: Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

Projekty VÚV > Semináře

19.05.2008

D. Baudišová: Oddíl B - Společenstva a organismy

Projekty VÚV > Semináře

13.06.2007

Projekt Morava IV

Projekty VÚV > Projekty

05.06.2007

Mapa povodňového rizika - Jihlava

Projekty VÚV > Projekty

28.05.2007

Revitalizace vodních toků v ČR

Projekty VÚV > Projekty

16.05.2007

Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

Projekty VÚV > Projekty

16.05.2007

Mapa záplavových území 1:10 000

Projekty VÚV > Projekty

16.05.2007

Charakteristiky toků a povodí ČR

Projekty VÚV > Projekty

16.05.2007

Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)

Projekty VÚV > Projekty

03.05.2007

Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 1986 - 1999)

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

03.05.2007

Citlivé oblasti

Mapy a data > Datové sady v HEIS VÚV

07.12.2006

Registr chráněných území

Projekty VÚV > Projekty

25.01.2006

Hydrogeologická rajonizace 2005

Projekty VÚV > Projekty

28.11.2005

Registr komunálních zdrojů znečištění (archiv, 2005)

Projekty VÚV > Projekty

07.11.2005

Implementace Rámcové směrnice v Mezinárodní oblasti povodí Labe - souhrnná zpráva 2005 (archiv, 2005)

Projekty VÚV > Projekty