Projekt

Potrav. odpady

Efektivní a udržitelné nakládání s potravinovými odpady v obcích.

heis.vuv.cz/projekty/
napo

Stránky projektu

Informace o projektu

Informace o řešení

Nové 2024

Zpřístupněno 30.4.2024

Projekt

Řešení rybníků

Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních.

heis.vuv.cz/projekty/
mvnmzppovodne

Stránky projektu

Nové 2024

Projekt

Raci / Crayfish 2022

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR.

crayfish2022.vuv.cz

Stránky projektu

Informace o řešení

Nové 2022

Aktualizováno 12.6.2024

Postup řešení, výstupy

Projekt - pracovní stránky

Rámcová směrnice

Implementace Rámcové směrnice o vodách - aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy.

heis.vuv.cz/projekty/rsv

Stránky projektu

Data, dokumenty

Souhrnné údaje

Plán pro zvládání sucha

Plán pro sucho

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky.

plan-sucho-cr.vuv.cz

Plán pro zvládání sucha

Nové 2024

Projekt

PESPOM

Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje.

heis.vuv.cz/projekty/
pespom

Stránky projektu

Informace o projektu

Výstupy - mapy

Nové 2023

Projekt

Dotace zdrojů PZV

Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci.

heis.vuv.cz/projekty/
brezova

Stránky projektu

Nové 2023

Projekt

Kanály

Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody s ohledem na památkovou péči.

heis.vuv.cz/projekty/
kanaly

Stránky projektu

Nové 2023

Projekt

IMDUKR

Mapy specif. zranitelnosti podzem. vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany a JE Temelín.

heis.vuv.cz/projekty/
imdukr

Stránky projektu

Výstupy - mapy

Nové 2023

Projekt

Atmosf. depozice

Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek.

heis.vuv.cz/projekty/
atmosferickadepozice

Stránky projektu

Informace o řešení

Pro řešitele

Projekt

VH objekty

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu.

heis.vuv.cz/projekty/
vh-objekty

Stránky projektu

Výstupy projektu

Projekt

Pitná voda

Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě.

pitnavoda.vuv.cz

Stránky projektu

Nové 2022

Projekt

Závlahy

Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace.

heis.vuv.cz/projekty/
zavlahy

Stránky projektu

Nové 2022

Projekt

SIMPHOS-LABE

Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem a návrhy opatření ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe.

heis.vuv.cz/projekty/
simphos-labe

Stránky projektu

Nové 2021

Projekt

HOPEM

Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu Rámcové směrnice o vodě.

heis.vuv.cz/projekty/
hopem

Stránky projektu

Nové 2021

Projekt

Rizika zásobování

Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

heis.vuv.cz/projekty/rzv

Stránky projektu

Informace o projektu

Výstupy projektu

Projekt

Invazní raci a ryby

Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů.

heis.vuv.cz/projekty/
raci2017

Stránky projektu

Aplikace (webová)

Invazní raci a ryby

Raci v ČR - aplikace pro podporu rozhodování při ochraně našich původních raků a ryb.

heis.vuv.cz/projekty/
raci2017/webovaaplikace

Online aplikace

Aplikace (mobilní)

Invazní raci a ryby

Raci v ČR - mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem Android.

heis.vuv.cz/projekty/
raci2017/mobilniaplikace

Mobilní aplikace

Dostupné na Google Play

Nová verze 16.7.2024

Projekt

Raci / Crayfish

Sledování populace kriticky ohroženého raka kamenáče a kriticky ohroženého raka říčního.

crayfish2015.vuv.cz

Aktuální informace

Interaktivní mapa

Fotodokumentace

Mobilní aplikace „Raci v ČR“

Projekt

Monitoring odp. vod

Odpadní voda jako diagnostické médium - monitoring odpadních vod jako nástroj včasného varování.

covmon.vuv.cz

Stránky projektu

Monitoring

Projekt

Vodní prvky

Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče

heis.vuv.cz/projekty/
vodniprvky

Stránky projektu

Výstupy projektu

Projekt

Bečva - monitoring

Sledování jakosti vody v Bečvě. Pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů.

becva.vuv.cz

Stránky projektu

Monitoring

Projekt

Želivka

Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha.

heis.vuv.cz/projekty/
zelivka

Stránky projektu

Aktauální informace

Pro řešitele

Projekt

Rekreace

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-rekreace

Stránky projektu

Aktuální informace

Postup řešení

Projekt

Centrum Voda

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu.

www.centrum-voda.cz

Stránky projektu

Nové 2021

Projekt

Hist. využití území

Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice.

heis.vuv.cz/projekty/
historickevyuzitiuzemi

Informace o projektu

Nové 2021

Projekt

Vzorkování

Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod.

heis.vuv.cz/projekty/
vzorkovani

Stránky projektu

Projekt

Adaptační opatření

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni

Stránky projektu

Informace o projektu

Výsledky a výstupy

Mapový portál

Adaptační opatření

Adaptační opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti Prahy - mapový portál.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni/mapy

Mapový prohlížeč

Nové 2021

Výukový portál

Adaptační opatření

Adaptační opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti Prahy - mapová aplikace.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni/vypo

Výukový portál

Nové 2021

Projekt

Vodní zdroje K.V.

Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

heis.vuv.cz/projekty/
vodnizdrojekv

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Projekt

Voda pro Prahu

Projekt OP Praha - pól růstu ČR.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu

Stránky projektu

Informace o řešení

Aktivita projektu Voda pro Prahu

Pražské potoky

Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu-potoky

Stránky aktivity

výsledky a výstupy

Projekt

Čistá voda

Čistá voda - zdravé město. Cizorodé látky ve vodách jako důsledek lidské činnosti.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-cistavoda

Stránky projektu

Projekt

Polutanty v rybách

Informace o zatížení ryb polutanty. Stránky projektu Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?

heis.vuv.cz/projekty/
polutantyvrybach

Stránky projektu

Lokaity

Mapy, výsledky

Oblast výzkumu

Zdroje informací

Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací.

heis.vuv.cz/projekty/
zdrojevhinformaci

Stránky projektu

Oblast výzkumu

Projekt

Efektivita

Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti.

heis.vuv.cz/projekty/
efektivita

Stránky projektu

Projekt

Věžové vodojemy

Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití.

heis.vuv.cz/projekty/
vezovevodojemy

Stránky projektu

Projekt

Odpady

Odpady a předcházení jejich vzniku. Postupy a činnosti při realizaci krajského Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-odpady

Stránky projektu

Projekt

Zatopené dědictví

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

heis.vuv.cz/projekty/
zatopene-dedictvi

Stránky projektu

Výsledky

Mapy

Publikace

Projekt - metodika

Perlorodka - met.

Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).

heis.vuv.cz/projekty/
perlorodka-metodika

Stránky projektu

Metodika

Projekt

Perlorodka

Monitoring chemismu a biomonito-
ring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční.

heis.vuv.cz/eeagrants/
margaritiferamalse

Stránky projektu

Fotogalerie

Projekt

Vodní stopa

Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy

vodnistopa.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Pilotní studie

Aplikace

Vodní stopa

Aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy

heis.vuv.cz/projekty/
nodnistopa/model

Online model

Webová prezentace

Sucho v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady sucha v České republice.

www.suchovkrajine.cz

Webový portál

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Výstupy projektu

Sucho: užívání vod

Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod. Rozšiřující součást webové prezentace „Sucho v krajině“.

heis.vuv.cz/projekty/sucho

Data ke stažení

Data on-line

Webová prezentace

Voda v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice.

www.vodavkrajine.cz

Stránky projektu

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Projekt

Erozní smyv

Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu.

heis.vuv.cz/projekty/
eroznismyv

Stránky projektu

Interaktivní databáze

Projekt

Spotřeba vody

Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.

td020113.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Metodika

Případová studie

Aplikace

Spotřeba vody

Aplikace pro modelování dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.


heis.vuv.cz/projekty/
td020113/model

Online model

Projekt

ResiBil

Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání.

heis.vuv.cz/projekty/
resibil

Informace o projektu

Projekt

Biosucho

Mapa rizika vysychání drobných vodních toků v České republice.

heis.vuv.cz/projekty/
biosucho

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Projekt

Ochrana biotopů

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí (Hydrogeologická studie).

heis.vuv.cz/eeagrants/
biotopy2015

Stránky projektu

Hydrogeologické studie

Projekt

Eutrofizace

Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace.


heis.vuv.cz/projekty/
eutrofizace

Stránky projektu

Projekt

Ohrožené památky

Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace.

ohrozenepamatky.vuv.cz

Mapová prezentace

Projekt

Dopady LAPV

Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrch. vod.

td020084.vuv.cz

Stránky projektu

Projekt

Extenzivní ČOV

Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpad. vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií

heis.vuv.cz/projekty/
extenzivnitechnologiecov

Stránky projektu

Projekt

GRACE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

www.gracecz.cz

Stránky projektu

Studie a modely

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Projekt

Emise

Vývoj nástrojů pro vyhodnocení dopadu emisí na stav vod.

heis.vuv.cz/projekty/
emisevoda

Stránky projektu

Projekt

Výzkumný záměr

Výzkum a ochrana hydrosféry (výzkumný záměr)

heis.vuv.cz/projekty/
vyzkumnyzamervoda2005

Stránky projektu

2005-2011

Projekt

Vsakování

Mapy limitů vsakování odpadních vod

heis.vuv.cz/projekty/
mapyvsakovaniodpadnichvod

Informace

Přehledové mapy

Online mapy

Projekt

Koupací vody

Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání

heis.vuv.cz/projekty/
hodnocenikoupacichvod

Stránky projektu

Projekt

Hydrogeol. rajon.

Hydrogeologická rajonizace zpracovaná v roce 2005.

heis.vuv.cz/projekty/
hgr2005

Výstupy projektu

Interaktivní mapy

Přehledy

Projekt

Organický uhlík

Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce

heis.vuv.cz/projekty/
stanoveniasimilorguhliku

Stránky projektu

Projekt

Staré zátěže

Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

heis.vuv.cz/projekty/
starezateze

Stránky projektu

2003-2005

Projekt

Historické rybníky

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji

heis.vuv.cz/projekty/
historickerybniky

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Metodika mapování

Projekty

Další projekty...

Další stránky projektů naleznete pod odkazem „Projekty“.