Mapa VH a ochrana vod

Online dostupná data. Režimy prohlížení AJAX a JAVA.

Informace o datech AjaxJava
Nápověda

Prohlížení dalších dat

Naše databáze obsahuje i další data přístupná online. Najdete je pod odkazem „Databáze“.

WMS služby

Vybraná data z naší databáze jsou jsou dostupná také prostřednictvím služeb WMS.

Evidence ISVS-VODA

Data evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i. Prohlížení dat, stažení dat, metadata.

Aktuálně

Projekt

Čistá voda

Čistá voda - zdravé město. Cizorodé látky ve vodách jako důsledek lidské činnosti.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-cistavoda

Stránky projektu

Nové 2018

Aktualizováno 25.6.2018

Aktuality

Projekt

Odpady

Odpady a předcházení jejich vzniku. Postupy a činnosti při realizaci krajského Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-odpady

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt

Rekreace

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-rekreace

Stránky projektu

Nové 2018

Aktualizováno 13.7.2018

Online dotazník

Projekt

Věžové vodojemy

Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití.

heis.vuv.cz/projekty/
vezovevodojemy

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt

Želivka

Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha.

heis.vuv.cz/projekty/
zelivka

Stránky projektu

Aktauální informace

Pro řešitele

Nové 2017

Projekt

Invazní raci a ryby

Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů.

heis.vuv.cz/projekty/
raci2017

Stránky projektu

Aktauální informace

Nové 2017

Projekt

Raci / Crayfish

Sledování populace kriticky ohroženého raka kamenáče a kriticky ohroženého raka říčního.

crayfish2015.vuv.cz

Aktuální informace

Interaktivní mapa

Fotodokumentace

Výsledky

Projekt - pracovní stránky

Rámcová směrnice

Implementace Rámcové směrnice o vodách - aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy.

heis.vuv.cz/projekty/rsv

Stránky projektu

Pracovní verze stránek

Aktivita projektu Voda pro Prahu

Pražské potoky

Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu-potoky

Stránky aktivity

Aktauální informace

Nové 2017

Projekt

Adaptační opatření

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt

Voda pro Prahu

Projekt OP Praha - pól růstu ČR.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu

Stránky projektu

Nové 2017

Projekt

Zatopené dědictví

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

heis.vuv.cz/projekty/
zatopene-dedictvi

Stránky projektu

Výsledky

Mapy

Publikace

Projekt

ResiBil

Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání.

heis.vuv.cz/projekty/
resibil

Informace o projektu

Nové 2017

Projekt - metodika

Perlorodka - met.

Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).

heis.vuv.cz/projekty/
perlorodka-metodika

Stránky projektu

Metodika

Projekt

Perlorodka

Monitoring chemismu a biomonito-
ring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční.

heis.vuv.cz/eeagrants/
margaritiferamalse

Stránky projektu

Fotogalerie

Projekt

Vodní stopa

Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy

vodnistopa.vuv.cz

Stránky projektu

Webová prezentace

Sucho v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady sucha v České republice.

www.suchovkrajine.cz

Webový portál

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Výstupy projektu

Sucho: užívání vod

Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod. Rozšiřující součást webové prezentace „Sucho v krajině“.

heis.vuv.cz/projekty/sucho

Data ke stažení

Data on-line

Webová prezentace

Voda v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice.

www.vodavkrajine.cz

Stránky projektu

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Projekt

Spotřeba vody

Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.

td020113.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Metodika

Případová studie

Aplikace

Spotřeba vody

Aplikace pro modelování dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.


heis.vuv.cz/projekty/
td020113/model

Online model

Projekt

Biosucho

Mapa rizika vysychání drobných vodních toků v České republice.

heis.vuv.cz/projekty/
biosucho

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Projekt

Erozní smyv

Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu.

heis.vuv.cz/projekty/
eroznismyv

Stránky projektu

Interaktivní databáze

Projekt

Ochrana biotopů

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí (Hydrogeologická studie).

heis.vuv.cz/eeagrants/
biotopy2015

Stránky projektu

Hydrogeologické studie

Projekt

Eutrofizace

Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace.


heis.vuv.cz/projekty/
eutrofizace

Stránky projektu

Projekt

Ohrožené památky

Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace.

ohrozenepamatky.vuv.cz

Mapová prezentace

Projekt

Dopady LAPV

Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrch. vod.

td020084.vuv.cz

Stránky projektu

Projekt

Extenzivní ČOV

Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpad. vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií

heis.vuv.cz/projekty/
extenzivnitechnologiecov

Stránky projektu

Projekt

Surová voda

Jakosti surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vod pro účely úpravy na vodu pitnou.


heis.vuv.cz/projekty/
jakostsurovevody

Stránky projektu

Online databáze

Projekt

GRACE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

www.gracecz.cz

Stránky projektu

Studie a modely

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Projekt

Emise

Vývoj nástrojů pro vyhodnocení dopadu emisí na stav vod.

heis.vuv.cz/projekty/
emisevoda

Stránky projektu

Projekt

Výzkumný záměr

Výzkum a ochrana hydrosféry (výzkumný záměr)

heis.vuv.cz/projekty/
vyzkumnyzamervoda2005

Stránky projektu

2005-2011

Projekt

Vsakování

Mapy limitů vsakování odpadních vod

heis.vuv.cz/projekty/
mapyvsakovaniodpadnichvod

Informace

Přehledové mapy

Online mapy

Projekt

Koupací vody

Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání

heis.vuv.cz/projekty/
hodnocenikoupacichvod

Stránky projektu

Projekt

Organický uhlík

Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce

heis.vuv.cz/projekty/
stanoveniasimilorguhliku

Stránky projektu

Projekt

Staré zátěže

Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

heis.vuv.cz/projekty/
starezateze

Stránky projektu

2003-2005

Projekt

Historické rybníky

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji

heis.vuv.cz/projekty/
historickerybniky

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Metodika mapování

Projekty

Další projekty...

Další stránky projektů naleznete pod odkazem „Databáze > Projekty“.

Režimy prohlížení
Pro prohlížení dat prostřednictvím mapového prohlížeče můžete volit mezi následujícícmi režimy podle toho, který vám nejvíce vyhovuje.

Režim "AJAX" umožňuje uživatelsky jednoduchý přístup k datům pro jakéhokoliv uživatele. Je nastaven jako výchozí režim prohlížeče.

Režim "JAVA" poskytuje řadu pokročilých funkcí, mj. vyhledávání dat pomocí kombinace různých podmínek nebo provádění některých geografických analýz, je ale uživatelsky náročnější a vyžaduje funkční Javu na vašem počítači. Java je v současné době podporována v prohlížeči Internet Explorer, prohlížeče Google Chrome, Opera, Firefox nebo Edge Javu nepodporují.

Podrobný popis ovládání prohlížeče v jednotlivých režimech je uveden v nápovědě.

OK