Mapa VH a ochrana vod

Data online. Režimy prohlížení AJAX, HVMAP a JAVA.

O datech AjaxHVmapJava
Nápověda

Prohlížení dalších dat

Naše databáze obsahuje i další data přístupná online. Najdete je pod odkazem „Databáze“.

WMS služby

Vybraná data z naší databáze jsou jsou dostupná také prostřednictvím služeb WMS.

Evidence ISVS-VODA

Data evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i. Prohlížení dat, stažení dat, metadata.

Aktuálně

Projekt

Čistá voda

Čistá voda - zdravé město. Cizorodé látky ve vodách jako důsledek lidské činnosti.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-cistavoda

Stránky projektu

Nové 2018

Aktualizováno 2.1.2019

Aktuality

Projekt

Invazní raci a ryby

Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů.

heis.vuv.cz/projekty/
raci2017

Stránky projektu

Aktauální informace

Nové 2017

Projekt

Polutanty v rybách

Informace o zatížení ryb polutanty. Stránky projektu Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?

heis.vuv.cz/projekty/
polutantyvrybach

Stránky projektu

Lokaity

Mapy, výsledky

Projekt

Vzorkování

Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod.

heis.vuv.cz/projekty/
vzorkovani

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt

Raci / Crayfish

Sledování populace kriticky ohroženého raka kamenáče a kriticky ohroženého raka říčního.

crayfish2015.vuv.cz

Aktuální informace

Interaktivní mapa

Fotodokumentace

Výsledky

Projekt

Želivka

Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha.

heis.vuv.cz/projekty/
zelivka

Stránky projektu

Aktauální informace

Pro řešitele

Nové 2017

Oblast výzkumu

Zdroje informací

Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací.

heis.vuv.cz/projekty/
zdrojevhinformaci

Stránky projektu

Oblast výzkumu

Nové 2018

Projekt

Věžové vodojemy

Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití.

heis.vuv.cz/projekty/
vezovevodojemy

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt

Rekreace

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-rekreace

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt

Odpady

Odpady a předcházení jejich vzniku. Postupy a činnosti při realizaci krajského Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-odpady

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt - pracovní stránky

Rámcová směrnice

Implementace Rámcové směrnice o vodách - aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy.

heis.vuv.cz/projekty/rsv

Stránky projektu

Pracovní verze stránek

Projekt

Voda pro Prahu

Projekt OP Praha - pól růstu ČR.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu

Stránky projektu

Informace o řešení

Aktualizováno 14.1.2019

Sborník ze semináře

Aktivita projektu Voda pro Prahu

Pražské potoky

Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu-potoky

Stránky aktivity

výsledky a výstupy

Projekt

Adaptační opatření

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni

Stránky projektu

Nové 2018

Projekt

Zatopené dědictví

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

heis.vuv.cz/projekty/
zatopene-dedictvi

Stránky projektu

Výsledky

Mapy

Publikace

Projekt

ResiBil

Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání.

heis.vuv.cz/projekty/
resibil

Informace o projektu

Nové 2017

Projekt - metodika

Perlorodka - met.

Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).

heis.vuv.cz/projekty/
perlorodka-metodika

Stránky projektu

Metodika

Aktualizováno 10.1.2019

Text metodiky

Projekt

Perlorodka

Monitoring chemismu a biomonito-
ring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční.

heis.vuv.cz/eeagrants/
margaritiferamalse

Stránky projektu

Fotogalerie

Projekt

Vodní stopa

Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy

vodnistopa.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Pilotní studie

Akatualizováno 14.1.2019

Přidány mapové výstupy

Aplikace

Vodní stopa

Aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy

heis.vuv.cz/projekty/
nodnistopa/model

Online model

Akatualizováno 9.1.2019

Doplnění dat vod. a kanal.

Webová prezentace

Sucho v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady sucha v České republice.

www.suchovkrajine.cz

Webový portál

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Výstupy projektu

Sucho: užívání vod

Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod. Rozšiřující součást webové prezentace „Sucho v krajině“.

heis.vuv.cz/projekty/sucho

Data ke stažení

Data on-line

Webová prezentace

Voda v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice.

www.vodavkrajine.cz

Stránky projektu

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Projekt

Spotřeba vody

Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.

td020113.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Metodika

Případová studie

Aplikace

Spotřeba vody

Aplikace pro modelování dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.


heis.vuv.cz/projekty/
td020113/model

Online model

Projekt

Biosucho

Mapa rizika vysychání drobných vodních toků v České republice.

heis.vuv.cz/projekty/
biosucho

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Projekt

Erozní smyv

Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu.

heis.vuv.cz/projekty/
eroznismyv

Stránky projektu

Interaktivní databáze

Projekt

Ochrana biotopů

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí (Hydrogeologická studie).

heis.vuv.cz/eeagrants/
biotopy2015

Stránky projektu

Hydrogeologické studie

Projekt

Eutrofizace

Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace.


heis.vuv.cz/projekty/
eutrofizace

Stránky projektu

Projekt

Ohrožené památky

Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace.

ohrozenepamatky.vuv.cz

Mapová prezentace

Projekt

Dopady LAPV

Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrch. vod.

td020084.vuv.cz

Stránky projektu

Projekt

Extenzivní ČOV

Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpad. vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií

heis.vuv.cz/projekty/
extenzivnitechnologiecov

Stránky projektu

Projekt

Surová voda

Jakosti surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vod pro účely úpravy na vodu pitnou.


heis.vuv.cz/projekty/
jakostsurovevody

Stránky projektu

Online databáze

Projekt

GRACE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

www.gracecz.cz

Stránky projektu

Studie a modely

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Projekt

Emise

Vývoj nástrojů pro vyhodnocení dopadu emisí na stav vod.

heis.vuv.cz/projekty/
emisevoda

Stránky projektu

Projekt

Výzkumný záměr

Výzkum a ochrana hydrosféry (výzkumný záměr)

heis.vuv.cz/projekty/
vyzkumnyzamervoda2005

Stránky projektu

2005-2011

Projekt

Vsakování

Mapy limitů vsakování odpadních vod

heis.vuv.cz/projekty/
mapyvsakovaniodpadnichvod

Informace

Přehledové mapy

Online mapy

Projekt

Koupací vody

Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání

heis.vuv.cz/projekty/
hodnocenikoupacichvod

Stránky projektu

Projekt

Organický uhlík

Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce

heis.vuv.cz/projekty/
stanoveniasimilorguhliku

Stránky projektu

Projekt

Staré zátěže

Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

heis.vuv.cz/projekty/
starezateze

Stránky projektu

2003-2005

Projekt

Historické rybníky

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji

heis.vuv.cz/projekty/
historickerybniky

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Metodika mapování

Projekty

Další projekty...

Další stránky projektů naleznete pod odkazem „Databáze > Projekty“.

Režimy prohlížení
Pro prohlížení dat prostřednictvím mapového prohlížeče můžete volit mezi následujícícmi režimy podle toho, který vám nejvíce vyhovuje.

Režim "AJAX" umožňuje uživatelsky jednoduchý přístup k datům pro jakéhokoliv uživatele. Je nastaven jako výchozí režim prohlížeče.

Režim "HVMAP" poskytuje také uživatelsky snadný přístup k datům. K dispozici jsou navíc vybrané pokročilé funkce, zejména možnost zadávání dotazů formou podmínek nebo provádění geografických analýz.

Režim "JAVA" je starším režimem vyžadujícím funkční Javu na počítači. Java v současné době již není v aktuálních verzích internetových prohlížečů podporována, režim je funční pouze na starších instalacích.

Podrobný popis ovládání prohlížeče v jednotlivých režimech je uveden v nápovědě.

OK