Mapa VH a ochrana vod

Data online. Režimy prohlížení HVMAP a AJAX.

Informace o datech HVmapAjax
Nápověda

Prohlížení dalších dat

Naše databáze obsahuje i další data přístupná online. Najdete je pod odkazem „Databáze“.

WMS služby

Vybraná data z naší databáze jsou jsou dostupná také prostřednictvím služeb WMS.

Evidence ISVS-VODA

Data evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i. Prohlížení dat, stažení dat, metadata.

Aktuálně

Projekt

SIMPHOS-LABE

Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem a návrhy opatření ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe.

heis.vuv.cz/projekty/
simphos-labe

Stránky projektu

Nové 2021

Projekt

HOPEM

Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu Rámcové směrnice o vodě.

heis.vuv.cz/projekty/
hopem

Stránky projektu

Nové 2021

Projekt

Bečva - monitoring

Sledování jakosti vody v Bečvě. Pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů.

becva.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky monitoringu

Aktualizováno 26.10.2021

Nové 2021

Projekt

Rekreace

Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-rekreace

Stránky projektu

Aktuální informace

Postup řešení

Projekt

Vodní prvky

Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče

heis.vuv.cz/projekty/
vodniprvky

Stránky projektu

Výstupy projektu

Nové 2020

Projekt

Atmosf. depozice

Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek.

heis.vuv.cz/projekty/
atmosferickadepozice

Stránky projektu

Informace o řešení

Pro řešitele

Nové 2020

Projekt

Centrum Voda

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu.

www.centrum-voda.cz

Stránky projektu

Nové 2021

Projekt

Invazní raci a ryby

Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů.

heis.vuv.cz/projekty/
raci2017

Stránky projektu

Projekt

VH objekty

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu.

heis.vuv.cz/projekty/
vh-objekty

Stránky projektu

Výstupy projektu

Nové 2020

Projekt

Želivka

Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha.

heis.vuv.cz/projekty/
zelivka

Stránky projektu

Aktauální informace

Pro řešitele

Projekt

Raci / Crayfish

Sledování populace kriticky ohroženého raka kamenáče a kriticky ohroženého raka říčního.

crayfish2015.vuv.cz

Aktuální informace

Interaktivní mapa

Fotodokumentace

Mobilní aplikace „Raci v ČR“

Projekt

Hist. využití území

Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice.

heis.vuv.cz/projekty/
historickevyuzitiuzemi

Informace o projektu

Nové 2021

Projekt

Vzorkování

Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod.

heis.vuv.cz/projekty/
vzorkovani

Stránky projektu

Projekt

Adaptační opatření

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni

Stránky projektu

Informace o projektu

Výsledky a výstupy

Mapový portál

Adaptační opatření

Adaptační opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti Prahy - mapový portál.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni/mapy

Mapový prohlížeč

Nové 2021

Výukový portál

Adaptační opatření

Adaptační opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti Prahy - mapová aplikace.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-adaptacniopatreni/vypo

Výukový portál

Nové 2021

Projekt

Vodní zdroje K.V.

Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

heis.vuv.cz/projekty/
vodnizdrojekv

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Nové 2019

Projekt

Voda pro Prahu

Projekt OP Praha - pól růstu ČR.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu

Stránky projektu

Informace o řešení

Aktivita projektu Voda pro Prahu

Pražské potoky

Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků.

heis.vuv.cz/projekty/
vodaproprahu-potoky

Stránky aktivity

výsledky a výstupy

Projekt

Čistá voda

Čistá voda - zdravé město. Cizorodé látky ve vodách jako důsledek lidské činnosti.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-cistavoda

Stránky projektu

Projekt - pracovní stránky

Rámcová směrnice

Implementace Rámcové směrnice o vodách - aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy.

heis.vuv.cz/projekty/rsv

Stránky projektu

Data, dokumenty

Souhrnné údaje

Projekt

Polutanty v rybách

Informace o zatížení ryb polutanty. Stránky projektu Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?

heis.vuv.cz/projekty/
polutantyvrybach

Stránky projektu

Lokaity

Mapy, výsledky

Oblast výzkumu

Zdroje informací

Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací.

heis.vuv.cz/projekty/
zdrojevhinformaci

Stránky projektu

Oblast výzkumu

Nové 2018

Projekt

Efektivita

Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti.

heis.vuv.cz/projekty/
efektivita

Stránky projektu

Nové 2019

Projekt

Věžové vodojemy

Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití.

heis.vuv.cz/projekty/
vezovevodojemy

Stránky projektu

Projekt

Odpady

Odpady a předcházení jejich vzniku. Postupy a činnosti při realizaci krajského Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy.

heis.vuv.cz/projekty/
praha-odpady

Stránky projektu

Projekt

Zatopené dědictví

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

heis.vuv.cz/projekty/
zatopene-dedictvi

Stránky projektu

Výsledky

Mapy

Publikace

Projekt - metodika

Perlorodka - met.

Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).

heis.vuv.cz/projekty/
perlorodka-metodika

Stránky projektu

Metodika

Projekt

Perlorodka

Monitoring chemismu a biomonito-
ring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční.

heis.vuv.cz/eeagrants/
margaritiferamalse

Stránky projektu

Fotogalerie

Projekt

Vodní stopa

Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy

vodnistopa.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Pilotní studie

Aplikace

Vodní stopa

Aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy

heis.vuv.cz/projekty/
nodnistopa/model

Online model

Webová prezentace

Sucho v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady sucha v České republice.

www.suchovkrajine.cz

Webový portál

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Výstupy projektu

Sucho: užívání vod

Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod. Rozšiřující součást webové prezentace „Sucho v krajině“.

heis.vuv.cz/projekty/sucho

Data ke stažení

Data on-line

Webová prezentace

Voda v krajině

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice.

www.vodavkrajine.cz

Stránky projektu

Podklady

Mapové kompozice

Výstupy

Projekt

Erozní smyv

Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu.

heis.vuv.cz/projekty/
eroznismyv

Stránky projektu

Interaktivní databáze

Projekt

Spotřeba vody

Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.

td020113.vuv.cz

Stránky projektu

Výsledky a výstupy

Metodika

Případová studie

Aplikace

Spotřeba vody

Aplikace pro modelování dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody.


heis.vuv.cz/projekty/
td020113/model

Online model

Projekt

ResiBil

Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání.

heis.vuv.cz/projekty/
resibil

Informace o projektu

Projekt

Biosucho

Mapa rizika vysychání drobných vodních toků v České republice.

heis.vuv.cz/projekty/
biosucho

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Projekt

Ochrana biotopů

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí (Hydrogeologická studie).

heis.vuv.cz/eeagrants/
biotopy2015

Stránky projektu

Hydrogeologické studie

Projekt

Eutrofizace

Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace.


heis.vuv.cz/projekty/
eutrofizace

Stránky projektu

Projekt

Ohrožené památky

Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace.

ohrozenepamatky.vuv.cz

Mapová prezentace

Projekt

Dopady LAPV

Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrch. vod.

td020084.vuv.cz

Stránky projektu

Projekt

Extenzivní ČOV

Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpad. vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií

heis.vuv.cz/projekty/
extenzivnitechnologiecov

Stránky projektu

Projekt

Surová voda

Jakost surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vod pro účely úpravy na vodu pitnou.


heis.vuv.cz/projekty/
jakostsurovevody

Stránky projektu

Online databáze

Projekt

GRACE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

www.gracecz.cz

Stránky projektu

Studie a modely

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Projekt

Emise

Vývoj nástrojů pro vyhodnocení dopadu emisí na stav vod.

heis.vuv.cz/projekty/
emisevoda

Stránky projektu

Projekt

Výzkumný záměr

Výzkum a ochrana hydrosféry (výzkumný záměr)

heis.vuv.cz/projekty/
vyzkumnyzamervoda2005

Stránky projektu

2005-2011

Projekt

Vsakování

Mapy limitů vsakování odpadních vod

heis.vuv.cz/projekty/
mapyvsakovaniodpadnichvod

Informace

Přehledové mapy

Online mapy

Projekt

Koupací vody

Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání

heis.vuv.cz/projekty/
hodnocenikoupacichvod

Stránky projektu

Projekt

Hydrogeol. rajon.

Hydrogeologická rajonizace zpracovaná v roce 2005.

heis.vuv.cz/projekty/
hgr2005

Výstupy projektu

Interaktivní mapy

Přehledy

Projekt

Organický uhlík

Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce

heis.vuv.cz/projekty/
stanoveniasimilorguhliku

Stránky projektu

Projekt

Staré zátěže

Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

heis.vuv.cz/projekty/
starezateze

Stránky projektu

2003-2005

Projekt

Historické rybníky

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji

heis.vuv.cz/projekty/
historickerybniky

Stránky projektu

Interaktivní mapa

Metodika mapování

Projekt

Rizika zásobování

Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

heis.vuv.cz/projekty/rzv

Stránky projektu

Nové 2019

Základní informace

Pro řešitele

Projekty

Další projekty...

Další stránky projektů naleznete pod odkazem „Databáze > Projekty“.

Režimy prohlížení
Pro prohlížení dat prostřednictvím mapového prohlížeče můžete volit mezi následujícícmi režimy podle toho, který vám nejvíce vyhovuje.

Režim "HVMAP" je nastaven jako výchozí režim prohlížení dat. Kromě základních funkcí pro prohlížení a vyhledávání dat jsou navíc k dispozici vybrané pokročilé funkce, jako například dotazy zadávané kombinací podmínek, výběry objektů v mapě vymezením plošných nebo liniových oblastí, možnost uložení (tisku) výřezu mapy do souboru pdf atp.

Režim "AJAX" disponuje jednoduchým přehledným uživatelským rozhraním a umožňuje snadné fulltextové vyhledávání. Nedisponuje však pokročilými funkcemi, jako je například vyhledávání podle zadaných podmínek. Zobrazení map v tomto režimu může být také o něco pomalejší.

Podrobný popis ovládání prohlížeče v jednotlivých režimech je uveden v nápovědě.

OK