28.6.2022

Zpřístupnění stránek projektu Závlahy.

Byly zveřejněny stránky projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ (zkráceně „Závlahy“).

Viz stránky projektu.

10.06.2022

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

3.6.2022

Aktualizace uživatelského rozhraní a obsahu portálu HEIS VÚV.

Stránky portálu HEIS VÚV jsme upravili po stránce struktury i obsahu. Cílem úprav bylo zejména jejich zpřehlednění. Bylo realizováno zjednodušení struktury stránek (vypuštění druhé úrovně vodorovné nabídky, přeskupení obsahu) a zároveň proběhla dílčí revize obsahu. Další, již drobnější úpravy portálu budou ještě v následujícím období následovat, provoz portálu by však neměly nijak omezit.

2.6.2022

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny aktuální výstupy (článek a poster).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

15.5.2022

Aktualizace stránek projektu HOPEM vč. zpřístupnění anglické verze stránek.

Byla zpřístupněna anglická jazyková verze stránek projektu, zároveň byl také aktualizován obsah stránek.

Viz záložky „O projektu“, „Řešení projektu“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

2.5.2022

Aktualizace evidence Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů

2.5.2022

Aktualizace evidence Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů

20.4.2022

Doplnění výstupů na stránkách projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu byl zveřejněn Soubor map atmosférické depozice benzo[a]pyrenu a vybraných těžkých kovů (kadmium, olovo) pro vybrané roky.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

15.3.2022

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla do aktualit doplněna informace o přednášce na téma regulace invazních raků na proběhlém podzimním semináři na Vysočině.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

10.3.2022

Aktualizace stránek projektu Vzorkování.

Byly doplněny informace týkající se roku 2022 a byla změněna kontaktní osoba.

Viz odkaz stránky projektu.

4.2.2022

Aktualizace na stránkách projektu Surová voda.

Na stránkách projektu jsme doplnili podslední dostupná data o jakosti surové vody za rok 2020 (v rozsahu ukazatelů, které máme k dispozici: dusičnany, dusitany, celkový dusík, amonné ionty, foforečnany, fosfor celkový a fosfor celkový po filtraci, pH vody v laboratoři (25°C), teplota vody v terénu, pH vody v terénu).

Viz záložky „Aktuální informace“ a „Online databáze“ na stránkách projektu.

1.2.2022

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byly doplněny informace kontrolách instalovaných informačních cedulí provedených v roce 2021, včetně jejich aktuálních fotografií.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

1.2.2022

Zpřístupnění stránek projektu Pitná voda.

Byly zveřejněny stránky projektu „Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“ (zkráceně „Pitná voda“).

Viz stránky projektu.

11.1.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ bylo doplněno osvědčení od Ministerstva kultury o schválení specializovaných map (Nmap) pro povodí Moravice.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

21.12.2021

Aktualizace stránek projektu Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek.

Na stránkách projektu byl publikován Soubor map distribuce znečištění mechu a nadložního humusu atmosférickými spady v zájmových povodích.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

21.12.2021

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.12.2021

Technická aktualizace mapové aplikace na stránkách projektu Erozní smyv.

Na stránkách projektu byla po technické stránce aktualizována (inovována) mapová aplikace. Datový obsah aplikace se nemění, aplikace by však měla být stabilnější a rychlejší.

Viz odkaz „Interaktivní databáze“ na stránkách projektu.

17.12.2021

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byla doplněna prezentace ze semináře k projektu konaného 7. prosince 2021.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

17.12.2021

Doplnění výstupů na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl do výstupů projektu doplněn text metodiky „Metodika regulace a eradikace invazních druhů ryb: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.12.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

další...