Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Soubor vzdělávacích a popularizačních materiálů z oboru závlah
(vzdělávací materiály)

Realizace výstupu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce:

Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Hana Hudcová, Ph.D., Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:

Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc., Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Mgr. Jaromír Florian

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, veřejná výzkumná instituce:

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Mgr. Igor Pelíšek, Ph.D., Mgr. Petr Karásek

Cíl a popis audiovizuálních popularizačních a vzdělávacích materiálů

Cílem tohoto výstupu je představit a zpřístupnit vybrané informace, zajímavé a historicky cenné objekty a jejich funkční celky (závlahové soustavy) stručnější a jednodušší formou než odborné výstupy projektu, zejména odborné články a recenzovaný katalog k výstavě, a to zejména široké laické veřejnosti, žákům a studentům všech úrovní škol, členům zájmových spolků apod.

Soubor zahrnuje sadu elektronických vzdělávacích materiálů, tzv. e-learningových materiálů, které jsou zaměřeny na prezentaci závlahového dědictví, včetně zdůraznění kulturně-historického významu pro rozvoj společnosti a hospodaření s vodou v krajině. Významná část je věnována popisu a obrazové prezentaci, vizualizacím prostřednictvím3D modelů, mapovým ukázkám významných závlahových soustav, sítí a objektů, včetně památkově chráněných a nebo s potenciálem památkové ochrany. Cílem je také přinést přehledné informace o závlahového dědictví a moderních způsobech závlah pro možné využití v rámci řešení problémů spojených s výskyty sucha a změn klimatu, a pro zachování cenných součástí tohoto dědictví.

Odborné články k problematice závlah, industriálního dědictví a památkové ochraně

V této části naleznete odkazy na odborné články, které byly zpracovány a publikovány během řešení projektu. Pro zájemce mohou přinést další podrobnější informace a poznatky k problematice závlah, jejich historie, lokalizace zajímavých závlahových soustav, objektů a funkčních celků, k problematice postupů jejich identifikace a dokumentace v terénu, stejně jako přinést poznatky z oblasti industriálního dědictví a památkové ochrany. Články také zahrnují odkazy na další odbornou literaturu podle jejich zaměření, využitelnou pro hlubší studium.

Článek „Závlahové stavby – opomíjená součást kulturního dědictví“

Rozbor problematiky závlah v kontextu proměn hospodaření s vodou v krajině, rozbor podmínek pro realizaci závlah v českých zemích /Československu/ a na Slovensku /Uhry, Československo/, orientační typologie závlah, příklady závlahových lokalit – jejich vývoj a stanovení potenciálu jako součást industriálního dědictví.

Publikováno: Studia Historica Nitriensia, year: 2022, vol.: 26, number: 2, pages: 375-407
Autoři článku: Zbyněk Sviták, Jaromír Florian, Aleš Vyskočil, Miloš Rozkošný, Igor Pelíšek

Text článku: externí odkaz

Článek „Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace, popularizace a ochrana na příkladu historických lučních závlah“

Úvod o zaměření a cílech projektu, metodika práce – sběr dat a informací, práce s archivními materiály, vybrané postupy identifikace a dokumentace v terénu a příklady použití v praxi, možnosti využití leteckého snímkování, práce s DMT, nástrojů GIS pro zpracování podkladů, historické luční závlahy v českých zemích a v Evropě, rozbor problematiky uchování a ochrany industriálního dědictví se zaměřením na závlahové stavby a soustavy.

Publikováno: VTEI, 2022/6, s.16-23
Autoři článku: Miloš Rozkošný, Miriam Dzuráková, Radek Bachan, David Honek, Zbyněk Sviták, Hana Hudcová, Martin Caletka, Aleš Vyskočil

Text článku: externí odkaz (dokument pdf, 586 kB)
Text článku: externí odkaz (dokument pdf, 486 kB, anglicky)

Článek „Identification and Database Creation of Selected Historic Irrigation Structures in the Czech Republic“

Identifikace vybraných historických závlahových objektů na území České republiky a tvorba jejich databáze, stručný přehled historického vývoje závlah, metodika práce, využití leteckého snímkování pomocí UAV prostředků k dokumentaci současného stavu historických objektů, přehledná mapa zobrazení aktuálního stavu provozu dokumentovaných závlahových objektů a soustav na území ČR, vztah jejich stáří a funkčnosti, tvorba databáze a její základní popis, nástin budoucnosti závlah v ČR.

Publikováno: Journal of Ecological Engineering 2023, 24(2), 256–264
Autoři článku: Petr Karásek, Igor Pelíšek, Michal Pochop

Text článku: externí odkaz (dokument pdf, 2,7 MB, anglicky)

Materiály ke stažení

V této části stránek naleznete postupně texty zpracované k dílčím tématům, které se vztahují k problematice závlah, a to z různých oborů a vědních disciplín. Cílem těchto textů je zpřístupnit informace méně odbornou a vědeckou formou než přináší např. doprovodný katalog k výstavě, odborné články a knihy.

Dokument Soubor Velikost QR kód
Přehledná typologie závlah 1,9 MB
Stručná historie budování závlah připravuje se 0 MB
Závlahy jako součást kulturního a technického dědictví připravuje se 0 MB
Pohled na budoucnost závlah v souvislosti se změnami klimatu 1,3 MB

Doprovodné audiovizuální materiály

Součástí vzdělávacích a popularizačních materiálů jsou také audiovizuální soubory, které byly vytvořeny s cílem představit vybrané skupiny objektů nutných k provozování a provádění závlah, a vybrané lokality považované za významné z pohledu dokladu vývoje závlah u nás. Co se týče skupin objektů, soubory mají ukázat různé způsoby provedení, zapojení do funkčního celku apod., a to prostřednictvím jednotlivých snímků a krátkých videí pořízených z nadhledu pomocí UAV techniky.

Dobové snímky pak lze nalézt na panelech výstavy a v doprovodném katalogu, které jsou též volně dostupné na těchto stránkách projektu v další záložce.

Prezentované lokality zahrnují:

  • území historických závlah lučních pozemků, které v minulosti náležely vůbec k prvním způsobům využití vody závlahou.
  • vybrané soustavy realizované od poloviny 20.století, které prezentují milníky ve vývoji závlah.
Podrobné informace o lokalitách naleznete opět v katalogu k výstavě a také v souboru specializovaných map, volně dostupných na vedlejší záložce.

Video QR kód Přehrát
Stavby závlah - čerpací stanice
(00:04:43 / 253 MB)
Stavby závlah - velké závlahové kanály
(00:04:11 / 227 GB)
Stavby závlah - velké závlahové nádrže
(00:04:20 / 241 MB)
Historická závlahová soustava Česká Skalice - Ratibořice
(00:01:41 / 90,5 MB)
Historická závlahová soustava Malá Haná
(00:01:32 / 78,3 MB)
Závlahová soustava Pomoraví
(00:02:56 / 153 MB)
Závlahová soustava Krhovice - Hevlín
(00:03:16 / 170 MB)
Závlahová soustava Šmolovy
(00:01:58 / 101 MB)
V případě zájmu o videa a jejich další nekomerční využití (například pro vzdělávací účely atp.), prosíme, kontaktujte tvůrce videí:
Mgr. David Honek: david.honek@vuv.cz
Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 11.1.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
milos.rozkosny@vuv.cz
+420 541 126 318

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů