Kritéria a požadavky na způsobilost
osob oprávněných ke vzorkování vod

ÚvodO projektuPartneřiMetodikaFotogalerieKe staženíNapište námSlovník

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Identifikační kód: TD03000017
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (2012 - 2017)
Řešitelé projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
ERGOWORK s.r.o.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Hlavní řešitel: Ing. Alžběta Petránová
Rešitelský tým: Ing. Alžběta Petránová, RNDr. Ing. Marcela Skřehotová, RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., Ing. Jana Čejková, Ing. Jiří Kučera,
Ing. Jakub Marek, Mgr. Kateřina Pavloková
Zahájení řešení: 1. 1. 2016
Ukončení řešení: 31. 12. 2017

Cíle řešení projektu

Cílem projektu bylo v metodice sjednotit kritéria a kvalifikační požadavky na odbornou způsobilost osob oprávněných k odběru vzorků za účelem provádění rozborů vod oprávněnými laboratořemi ve smyslu § 92 vodního zákona a dalších předpisů. Uvedené vzorkování je součástí procesu sledování kvality vod a jsou na něj kladeny vysoké požadavky na zajištění kvality podle mezinárodního standardu dle technické normy EN ISO/IEC 17025. Výsledná metodika vychází z analýzy platné legislativy a normativních dokumentů, prověření používaných standardních operačních postupů, studia nejnovějších poznatků a doporučení správné praxe, rozboru relevantních provozních nehod a opatření pro eliminaci rizik ohrožení života a zdraví při práci v terénu.

Výsledky řešení projektu

V rámci řešení projektu vznikla jako hlavní výstup certifikovaná metodika s názvem “Metodika kritérií a požadavků na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“ (Nmet). Jako další výsledek řešení byla aktualizována technická norma ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, která byla vydána ve Věstníku ÚNMZ v srpnu 2017 (výstup Hleg) a vznikla celá řada originálních odborných článků:

  • Skřehotová M., Skřehot P. A., Petránová A. Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod. In Vodní toky 2016. Hradec Králové, 21. 11. 2016. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2016, s. 139-145. ISBN 978-80-7458-091-8. (článek 1)
  • Skřehotová M., Skřehot P. A., Marek J. Analýza právního rámce k zajištění BOZP při vzorkování vod v terénu. In Aktuálne otázky bezpečnosti práce, 2016, sborník příspěvků, ISBN 978-80-553-3006-8. (článek 2)
  • Marek J., Skřehotová M., Skřehot P. A. Vzorkování vod – běžná práce s řadou skrytých rizik. In Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016. Ostrava: VŠB-TU, 2016. s. 55-57. ISBN 978-80-7385-175-0. (článek 3)
  • Skřehotová M., Skřehot P. A. Karta BOZP pro profesi vzorkař vod a kalů. Bezpečnost a hygiena práce. 12/2016, s. 15-18. ISSN 0006-0453. (článek 4)
  • Kožmín P., Marek J., Skřehot P. A., Skřehotová M. Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku pracovního úrazu nebo provozní nehody při provádění odběrů vzorků vod In Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 2017, sborník příspěvků, Ostrava: VŠB-TU, 2017. ISBN 978-80-7385-182-8. (článek 5)
  • KUČERA J., ČAPKOVÁ J., PETRÁNOVÁ A. Požadavky na kvalifikaci a vzdělávání vzorkaře. In Sborník 7. konference Hydroanalytika 2017, Hradec Králové 12. - 13. 9. 2017. Praha: CSlab, spol. s r. o., s. 41-45. ISBN 978-80-904986-3-1. (článek 6)
  • KUČERA J., ČAPKOVÁ J., PETRÁNOVÁ A., SKŘEHOT P. A., SKŘEHOTOVÁ M. Specialista vzorkování vod a požadavky na jeho odbornou způsobilost. VTEI, 5/2017, s. 37–40, ISSN 0322–8916. (článek 7)
  • Hlavsa P., Skřehot P. A, Marek J. Prevence rizik při práci v uzavřeném prostoru. In Aktuálne otázky bezpečnosti práce, 2017, sborník příspěvků, ISBN 978-80-553-2857-7. (článek 8)

Datum poslední aktualizace stránky: 22.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů