Kritéria a požadavky na způsobilost
osob oprávněných ke vzorkování vod

ÚvodO projektuPartneřiMetodikaFotogalerieKe staženíNapište námSlovník

Metodika

Cíl metodiky

Cílem metodiky je stanovení kritérií na odbornou způsobilost "Specialisty vzorkování vod" a dále sjednocení postupů a požadavků na zajištění vzorkování vod za účelem provádění rozborů a monitoringu vod zejména podle vodního zákona (monitoring povrchových a podzemních vod, míra znečištění vypouštěných odpadních vod), zákona o vodovodech a kanalizacích (pitná a odpadní voda v procesu výroby, resp. čištění) a zákona o ochraně veřejného zdraví (pitná voda u spotřebitele, voda užívaná ke koupání) a jejich prováděcích předpisů. Metodika se nezabývá vzorkováním podzemních vod prováděným v rámci geologických prací podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce).

Metodika kritérií a požadavků na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod

Metodika zahrnuje obecnou část a dvě speciální části (oblasti):

I. Kritéria na odbornou způsobilost specialisty vzorkování vod.
II. Postupy a požadavky na zajištění vzorkování vod.

Oblast I byla navržena s přihlédnutím k obsahu akreditovaného certifikačního schématu “Vzorkování/hodnocení vod a odpadů“ (VHVO) schváleného Českým institutem pro akreditaci (dále jen ČIA) a uvedeného v Seznamu přezkoumaných certifikačních schémat pro certifikaci osob a v souladu s požadavky pro schválené profesní kvalifikace Vzorkař pitné vody (kód: 36-99-H/11), Vzorkař odpadních vod (kód: 36-078-H) a Chemik pro vzorkování (kód: 28-083-H) uvedené v Národní soustavě kvalifikací.

Oblast II byla vypracována s cílem shrnout a upřesnit doporučené metodické postupy pro odběry různých typů vod, pro činnosti související se vzorkováním včetně příslušné evidence a pro definování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při návrhu této oblasti bylo přihlédnuto k existující certifikované metodice VÚV TGM, v.v.i., č. 10/2015 “Metodika aplikace epidemiologie odpadních vod pro stanovení odnosu nezákonných látek (drog) v České republice“.

Z dostupných materiálů – právní předpisy, technické normy, Národní soustavy kvalifikací – byly vytvořeny kvalifikační požadavky na nově definovanou kvalifikační úroveň “Specialista vzorkování vod“ (viz příloha 1). Dále byly zpracovány souhrnné a podpůrné edukační materiály, kterými je soubor pěti metodických listů (viz příloha 2) a soubor pěti obrazových infomačních listů k jednotlivým variantám odběrů (viz příloha 3), které mají posloužit jako doplňkový a rozšiřující školící a vzdělávací materiál pro začínající vzorkaře, ale i pro vzorkaře s praxí a management laboratoří.

V současnosti je při odborné přípravě vzorkařů prioritní pozornost věnována otázkám kvality odběru vzorků, resp. celého procesu vzorkování. Ovšem neméně důležitá oblast – bezpečnost a ochrana zdraví při práci – je mnohdy zmíněna jen okrajově. Proto byly všechny uvedené dokumenty doplněny i o tuto oblast. A speciálně pro problematiku odběru vzorků různých typů vod byly vytvořeny zvláštní materiály zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vzorkaře, kterými jsou příkaz k provedení odběru vzorku (viz příloha 4) a karta BOZP pro profesi “Specialista vzorkování vod“ (viz příloha 5).

I. Kritéria na odbornou způsobilost “Specialisty vzorkování vod“

Specialista vzorkování vod

Jak již bylo výše zmíněno, v databázi Národní soustavy kvalifikací jsou definovány kvalifikační předpoklady pro pracovní pozice Vzorkař pitné vody (kód: 36-99-H/11), Vzorkař odpadních vod (kód: 36-078-H) a Chemik pro vzorkování (kód: 28-083-H). V praxi však zpravidla dochází k prolínání těchto profesí a jsou běžně prováděny odběry i jiných typů vod například vod povrchových.

Třetí z uvedených pracovních pozic, tedy Chemik pro vzorkování (kód: 28-083-H), lze vnímat jako profesi s vyšší úrovní znalostí, než je standardně požadováno po vzorkařích pitných a odpadních vod, ale tyto požadavky nelze volně aplikovat do oblasti vzorkování vod.

Proto byla vytvořena nová kvalifikační úroveň “Specialista vzorkování vod“, osoba s touto kvalifikační úrovní je myšlena jako “mezistupeň“ mezi vzorkařem pitné/odpadní vody a obecnějším chemikem pro vzorkování.

Pracovník zařazený na kvalifikační úroveň “Specialista vzorkování vod“ je schopen zcela samostatně provádět odběr vzorků různých typů vod – tj. vod podzemních vyvěrajících volně na povrch (pramenů) nebo odebíraných z podzemních vod čerpáním stabilním zařízením (vody čerpané ze studní apod.), vod povrchových a vod pitných a odpadních. Zároveň je schopen provést kvalifikovaný odběr tekutých kalů, které jsou součástí procesu čištění odpadních vod. Pracovník dále zvládá/umí vypracovat program odběru vzorků dle potřeb laboratoře na základě účelu prováděného odběru, samostatně řídit činnosti při vzorkování a dokáže provést základní zhodnocení a interpretaci výsledků zkoušek/analýz na základě okolností provázejících odběr vzorku.

Kvalifikační standardy pro profesní specializaci “Specialista vzorkování vod“

V souladu s NSK, byly pro profesní specializaci “Specialista vzorkování vod“ zpracovány kvalifikační standardy (viz příloha 1). Tyto kvalifikační standardy jsou rozděleny na čtyři základní oblasti, které jsou členěny na další kritéria obsahujících 3 - 6 odrážek s tematickými celky.

Jednotlivé oblasti jsou rozděleny následovně:

Kvalifikační standardy slouží jako vodítko pro osobní rozvoj a prohlubování stávajících znalostí/vědomostí vzorkaře a na jejich základě je možné v systému kvality laboratoře vytvářet průběžná/periodická školení, za účelem rozvoje kvality služeb.

II. Postupy a požadavky na zajištění vzorkování vod a tekutých kalů

Metodické listy pro odběry různých typů vod

Protože požadavky na vzorkování vod včetně předpisů bezpečnosti práce jsou rozptýleny v řadě dokumentů, byly vytvořeny “Metodické listy pro odběr vzorků vod“ (viz příloha 2), s cílem přehledně a zkráceně popsat základní pravidla a právní předpisy pro jednotlivé způsoby odběrů různých typů vod.

Metodické listy obsahují základní popis pravidel/zásad pro vzorkování a vlastní odběr vzorků, přehled právních předpisů upravujících odběr vzorků a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dále přehled technických norem pro odběr vzorků vod, seznam nejběžnějších pracovních pomůcek a vybavení, přehled základních dokumentů potřebných při práci. Z oblasti BOZP je uveden výčet možných nebezpečných situací a seznam osobních ochranných pracovních prostředků.

Metodické listy byly zpracovány pro odběr vzorků tekoucích a stojatých povrchových vod, podzemních vod, pitných vod a odpadních vod včetně tekutých kalů (aktivovaného kalu apod.).

Části Metodických listů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou provázány s kartou BOZP pro profesi “Specialista vzorkování vod“ (viz příloha 4) a vzorem příkazu k provedení odběru vzorků (viz příloha 5).

Obrazové infomační listy k jednotlivým variantám odběrů

Soubor pěti obrazových informačních listů názorně ukazuje a popisuje celkem 14 vybraných modelových situací, které mohou nastat při terénních šetřeních, tedy při odběru vzorků různých typů vod (viz příloha 3). Jsou znázorněny odběry vzorků pitných a odpadních vod včetně tekutých kalů, vod podzemních a povrchových. Jednotlivé informační listy ukazují a popisují pomocí názorných fotografií různé případy odběru na vybraných lokalitách, jako je například odběr vzorku na přítoku či odtoku z ČOV, odběr povrchových vod z plavidla či mostu a další. Každý informační list popisuje prováděnou aktivitu, uvádí výčet použitých pomůcek a osobních ochranných pracovních prostředků a v neposlední řadě upozorňuje na možná rizika a chyby při daném typu odběru vzorku, u kterých je nutná zvýšená pozornost, případně je nutné se jich zcela vyvarovat.

Příkaz k provedení odběru vzorků

Vzorový příkaz k provedení odběru vzorků je písemný doklad určený pro stanovení požadavků na bezpečný výkon prací potřebných k odběru vzorků nebo činností souvisejících (viz příloha 4). Jedná se o obdobu příkazů k provedení práce typu B (práce na elektrických zařízeních), R (práce v prostředí zvýšeného radiačního rizika), Z/P (práce na vysoce rizikových technických zařízeních) nebo příkazu k provedení svařování, které se v praxi používají na specifických pracovištích v souladu s platnými právními předpisy. Tento příkaz jménem zaměstnavatele vydává vedoucí pracovník oprávněný k vysílání vzorkařů na pracovní cestu (obvykle manažer pro vzorkování, manažer kvality). Hlavním účelem tohoto příkazu je definovat soubor technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP vzorkařů, a to s přihlédnutím k předpokládaným podmínkám práce. Příkaz proto musí jasně definovat:

Karta BOZP pro profesi Specialista vzorkování vod

Karta BOZP je strukturovaný dokument pro uplatňování požadavků na prevenci rizik pro profesi “Specialista vzorkování vod“, jejíž obsah vychází ze znalosti prováděných pracovních činností (viz příloha 5). Karta se člení do čtyř stran a zahrnuje tyto dílčí části:

Přílohy certifikované metodiky

Příloha 1 Kvalifikační standard pro profesní specializaci “Specialista vzorkování vod“ (viz záložka KE STAŽENÍ)
Příloha 2 Soubor metodických listů pro odběry různých typů vod (viz záložka KE STAŽENÍ)
Příloha 3 Soubor obrazových infomačních listů k jednotlivým variantám odběrů (viz záložka KE STAŽENÍ)
Příloha 4 Příkaz k provedení odběru vzorků (vzorový formulář) (viz záložka KE STAŽENÍ)
Příloha 5 Karta BOZP pro profesi vzorkař vod a kalů (viz záložka KE STAŽENÍ)
Příloha 6 Seznam právních předpisů a technických norem (viz záložka KE STAŽENÍ)

Metodika ke stažení

Dokument Soubor Velikost
Metodika (při stažení je třeba vyplnit registrační formulář) 0,7 MB

Datum poslední aktualizace stránky: 22.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů