Dopady socio-ekonomických změn
ve společnosti na spotřebu vody

ÚvodProjektVýsledkyVýstupyKontakty

Projekt

Základní údaje o projektu

Označení projektu: TD020113
Název projektu: Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody
Období řešení projektu: 2014 - 2015
Řešitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Poskytovatel dotace: Technologiská agentura České republiky

Charakteristika projektu

Účelem projektu je zavést do současné vodohospodářské praxe metody a nástroje pro kvalifikované hodnocení společenského vývoje na spotřebu vody, jakožto nástroje pro sestavování výhledů potřeb vody na základě vývoje hlavních socio-ekonomických indikátorů (hnacích sil) popisujících stav společnosti. Doposud se provádí sestavování výhledových potřeb podle metodického pokynu MZe č.j. 25 248/2002-6000 jednou za 6 let na základě „předpokládaných požadavků (nároků) na odběry vody a vypouštění vody uváděných v rámci ohlašování údajů pro vodní bilanci, případně údajů z platných povolení k nakládání s vodami“. Jak však vyplývá z údajů uváděných v ohlašovacím formuláři, je vypovídací schopnost předpokládaných odběrů velmi malá - viz např. „VH bilance 2011 - Hodnocení období 2007 – 2011 a výhled k roku 2021“ pro Povodí Ohře, kde zpracovatelé konstatují „Analýzou údajů, které uvádějí uživatelé ve výhledových položkách bylo zjištěno, že pro plán většinou používají hodnotu stávajícího roku. Nepouštějí se do žádných analýz a při telefonickém styku odmítají dát jakýkoliv výhled dále než na 1 rok dopředu a většinou charakterizují vývoj jako stálý bez nárůstu či poklesu.“ Reálná spotřeba vody ale není dána povolenými množstvími, nýbrž vývojem společnosti v oblasti sociální, ekonomické, demografické a technologické. V současné době nejsou k dispozici metody a nástroje, které by při stanovování budoucích potřeb vody uvažovaly změny v chování a vývoji lidské společnosti. Tyto metody jsou důležité nejen pro proces plánování v oblasti vod, který probíhá v šestiletých cyklech, ale zejména pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů v sektoru vodního hospodářství, udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu je vývoj metodiky pro hodnocení dopadů změn soci-ekonomických indikátorů vývoje společnosti na potřeby vody a její otestování v pilotní studii předpokládaných požadavků (nároků) na vodu pro zvolený časový horizont.

Datum poslední aktualizace stránky: 6.6.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů