Bečva

Sledování jakosti vody v Bečvě

ÚvodAktuální stavDaphToxNAVAROSO

Kontinuální sledování havarijního znečištění

Obr. 1. Přístroj Daph Tox II

VÚV TGM připravuje nepřetržitý monitoring jakosti vody na řece Bečvě pod Valašským Meziříčím v lokalitě Lhotka nad Bečvou. Bude zde zřízena monitorovací stanice využívající přístroj Daph Tox II (viz Obr. 1). Stavební povolení objektu se předpokládá v červnu tohoto roku.

Pro sledování kontinuální sledování havarijního znečištění se využívá přístroj DaphTox II. V něm se pro vyhodnocování biologické jakosti vod používá sledování změn chování monitorovacích organismů, kterými jsou perloočky. Pohyb organismů v měřící cele kontinuálně snímá kamera. Změny chování jsou průběžně vyhodnocovány integrovaným počítačem (viz Obr. 2).

Chování organismů je vyhodnocováno na základě řady vypočtených parametrů, které zohledňují například průměrnou rychlost pohybu organismů, jejich polohu v komůrce a také jejich úhyn. Z řady dat je stanoven tak zvaný index toxicity 0 až 10 (viz Obr. 3). Na základě jeho hodnoty je pak spouštěno varování či alarm. K zařízení se lze za pomocí specializovaného programu připojit on-line v síti internet z kteréhokoliv počítače, který je daným softwarem vybaven. To umožňuje získávat odkudkoliv a kdykoliv aktuální informace o stavu biologické jakosti vod v monitorovaném profilu.

Obr. 2. Kamerový obraz a jeho převod do grafické a numerické podoby
Obr. 3. Vyhodnocení indexu toxicity na základě vyhodnocení
různých parametrů chování monitorovacích organismů

Datum poslední aktualizace stránky: 23.1.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 595 134 830

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021-2024. Statistika přístupů