Bečva

Sledování jakosti vody v Bečvě

ÚvodAktuální stavDaphToxNAVAROSO

Expertní informační systém NAVAROSO

Systémem poskytuje křížově provázané údaje, potřebné pro rychlé získávání informací o možných příčinách zhoršení jakosti vod (viz Obr. 1), postupech k určení typu znečištění a odhadu jeho šíření ve vodoteči (viz Obr. 2). Tím se zrychluje detekce možného zdroje znečištění a zlepší prevence možného znečišťování přesnější a rychleji dostupnou informací o jeho potenciálních zdrojích v povodí. To přispívá k zefektivnění ochrany vod v oblasti mitigace negativních vlivů znečištění. Tento systém je prioritně určen pro složky, zasahující při výskytu havárie na vodách (IZS, ČIŽP, vodoprávní úřady a správci povodí).

Obr. 1. Příklad křížového vyhledávání
Obr. 2. Šíření havarijního znečištění tokem

Datum poslední aktualizace stránky: 1.2.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 595 134 830

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021-2024. Statistika přístupů