Index:  mapa
Výsledky vyhledávání

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
Prohlížení dat
Uživatelské pohledy na data
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Archivní rastrové a vektorové vodohospodářské mapy (archiv, 1986 - 2001)
Stažení dat
Informace o datech a stažení dat: veřejně dostupná data ke stažení jsou k dispozici v sekci ISVS-VODA
  Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 1986 - 1999)
  Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod 1:200 000: mapové listy (archiv, 1994)
  Hydrogeologická rajonizace 1:200 000: mapové listy (archiv, 1987)
  Vodohospodářská mapa 1:500 000: mapové listy (archiv, nedatováno)
ISVS - VODA
Evidence ISVS-VODA v gesci MŽP spravované VÚV TGM, v.v.i.
Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i.  Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i.
WMS služby  WMS služby
Projekty
Projekty řešené VÚV TGM, v.v.i.
Stránky projektu  Polutanty v rybách
Polutanty v rybách - projekt TD03000458 (Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?)
Stránky projektu  Rekreační potenciál vody v Praze
Rekreační potenciál vody v Praze - stav a výhledy - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382
Stránky projektu  Adaptační opatření
Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy - projekt CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380
Stránky projektu  Invazní raci a ryby
Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů
Stránky projektu  Raci / Crayfish
Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků - projekt EHP-CZ02-OV-1-007-2014
Stránky projektu  Socio-ekonomcké dopady LAPV
Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod - projekt TD020084
Stránky projektu  Ohrožené památky
Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace - projekt DF12P01OVV035
Stránky projektu  Vsakování odpadních vod
Mapy limitů pro umístění vsakovacího prvku a limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny satrurace
Stránky projektu  Hydrogeologická rajonizace 2005
Stránky projektu Hydrogeologická rajonizace
Internetové stránky oddělení GIS  Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Internetové stránky oddělení GIS  Základní vodohospodářská mapa 1:50 000
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Odkaz  Mapa záplavových území 1:10 000
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Odkaz  Charakteristiky toků a povodí ČR
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky