Stažení dat
Informace o datech a stažení dat: veřejně dostupná data ke stažení jsou k dispozici v sekci ISVS-VODA

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Územní jednotky správy povodí a plánování v oblasti vod
Informační stránky  Území působnosti správců povodí
Informační stránky  Oblasti povodí (na území ČR)
Informační stránky  Dílčí povodí ČR (a "Sub-units")
Informační stránky  Koordinační oblasti
  Povrchová voda: struktura a základní charakteristiky
Informační stránky  Vodní toky (DIBAVOD)
Informační stránky  Vodní toky (CEVT)
Informační stránky  Správa vodních toků (CEVT)
Informační stránky  Významné vodní toky (vyhláška č. 178/2012 Sb.)
Informační stránky  Hydrologická povodí
Informační stránky  Vodní nádrže (DIBAVOD)
Informační stránky  Objekty na vodních tocích
  Útvary povrchových vod
  Lososové a kaprové vody
  Záplavová území
  Podzemní voda: struktura a základní charakteristiky
Informační stránky  Hydrogeologické rajony a jejich kolektory
  Útvary podzemních vod
Informační stránky a data ke stažení  Pracovní jednotky útvarů podzemních vod
Informační stránky  Horninové složení a přirozené pozadí látek v podzemních vodách
  Chráněné oblasti s vazbou na vodu
  Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání
  Zranitelné oblasti
Informační stránky  Citlivé oblasti
  Ochranná pásma vodních zdrojů
  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Informační stránky  Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
Informační stránky  Ptačí oblasti s vazbou na vodu
Informační stránky  Evropsky významné lokality s vazbou na vodu
Informační stránky  Maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu
Informační stránky  Ramsarské mokřady
  Užívání vod a vlivy na jejich stav
Informační stránky a data ke stažení  Odběry povrchových vod
Informační stránky a data ke stažení  Odběry podzemních vod
Informační stránky a data ke stažení  Vypouštění do povrchových (a podzemních) vod
  Hodnocení stavu vod
  Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů
  Stav útvarů podzemních vod
  Archiv
  Vodohospodářské mapy
  Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 1986 - 1999)
  Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod 1:200 000: mapové listy (archiv, 1994)
  Hydrogeologická rajonizace 1:200 000: mapové listy (archiv, 1987)
  Vodohospodářská mapa 1:500 000: mapové listy (archiv, nedatováno)

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky