Stažení dat
Informace o datech a stažení dat: veřejně dostupná data ke stažení jsou k dispozici v sekci ISVS-VODA

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Územní jednotky správy povodí a plánování v oblasti vod
Informační stránky  Území působnosti správců povodí
Informační stránky  Oblasti povodí (na území ČR)
Informační stránky  Dílčí povodí ČR (a "Sub-units")
Informační stránky  Koordinační oblasti
  Povrchová voda: struktura a základní charakteristiky
Informační stránky  Vodní toky (DIBAVOD)
Informační stránky  Vodní toky (CEVT)
Informační stránky  Správa vodních toků (CEVT)
Informační stránky  Významné vodní toky (vyhláška č. 178/2012 Sb.)
Informační stránky  Hydrologická povodí
Informační stránky  Významné vodní nádrže
Informační stránky  Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.)
Informační stránky  Povodí významných vodních nádrží
Informační stránky  Povodí nádrží pro vodárenské využití
Informační stránky  Vodní nádrže (DIBAVOD)
Informační stránky  Objekty na vodních tocích
  Útvary povrchových vod
  Lososové a kaprové vody
  Záplavová území
  Podzemní voda: struktura a základní charakteristiky
Informační stránky  Hydrogeologické rajony a jejich kolektory
  Útvary podzemních vod
Informační stránky a data ke stažení  Pracovní jednotky útvarů podzemních vod
Informační stránky  Horninové složení a přirozené pozadí látek v podzemních vodách
  Chráněné oblasti s vazbou na vodu
  Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání
  Zranitelné oblasti
Informační stránky a data ke stažení  Zranitelné oblasti-revize
Informační stránky  Citlivé oblasti
  Ochranná pásma vodních zdrojů
Informační stránky  Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v ČR
  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Informační stránky  Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
Informační stránky  Ptačí oblasti s vazbou na vodu
Informační stránky  Evropsky významné lokality s vazbou na vodu
Informační stránky  Maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu
Informační stránky  Ramsarské mokřady
  Užívání vod a vlivy na jejich stav
Informační stránky a data ke stažení  Odběry povrchových vod
Informační stránky  Obce postižené suchem z hlediska zásobování pitnou vodou
Informační stránky a data ke stažení  Odběry podzemních vod
Informační stránky a data ke stažení  Vypouštění do povrchových (a podzemních) vod
Informační stránky  Povodí profilů sledování množství povrchových vod
  Hodnocení stavu vod
  Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů
  Stav útvarů podzemních vod
Informační stránky a data ke stažení  Stav evropsky významných lokalit s vazbou na vodu
Informační stránky a data ke stažení  Stav ramsarských mokřadů
Informační stránky  Odvodnění zemědělských půd (ZVHS, Mze 2016)
  Archiv
  Vodohospodářské mapy
  Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 1986 - 1999)
  Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod 1:200 000: mapové listy (archiv, 1994)
  Hydrogeologická rajonizace 1:200 000: mapové listy (archiv, 1987)
  Vodohospodářská mapa 1:500 000: mapové listy (archiv, nedatováno)

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky