Projekty
Projekty řešené VÚV TGM, v.v.i.

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Databáze projektů řešených ve VÚV TGM, v.v.i.
Projekty a úkoly VÚV, Výstupy, Datové sady  Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů
Evidence řešených úkolů a jejich výstupů a vzniklých nebo pořízených datových sad
Anotace projektů řešených ve VÚV  Anotace projektů řešených ve VÚV TGM, v.v.i.
Anotace řešených úkolů, od roku 1998 do současnosti
  Stránky projektů řešených ve VÚV TGM, v.v.i.
  Podpora výkonu státní správy (MŽP)
Stránky projektu  Podpora výkonu státní správy
Datová podpora výkonu státní správy MŽP v oblasti vodního hospodářství
  Aktuální činnosti a projekty
Stránky projektu  Ochrana autochtonních populací raků
Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků - projekt EHP-CZ02-OV-1-007-2014
Stránky projektu  Erozní smyv
Erozní smyv - zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu - projekt VG20122015092
Stránky projektu  Eutrofizace
Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace - projekt TA02020808
Stránky projektu  Ochrana biotopů
Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků - aktivita Hydrogeologická studie - projekt EHP-CZ02-OV-1-043-2015
Stránky projektu  Perlorodka
Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční - projekt MGSII-44
Stránky projektu  Socio-ekonomcké dopady na rozvoj společnosti v LAPV
Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod - projekt TD020084
Stránky projektu  Ohrožené památky
Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace - projekt DF12P01OVV035
Stránky projektu  Výzkum a ochrana hydrosféry
Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů - projekt MZP0002071101
Stránky projektu  Extenzivní technologie ČOV
Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení - projekt TA02020128
Stránky projektu  Hodnocení koupacích vod
Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání - projekt TA01020675
Stránky projektu  Stanovení asimilovaného organického uhlíku
Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce - projekt TA02020621
Stránky projektu  GRACE
Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)
Stránky projektu  Vyhodnocení starých zátěží
Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry
Stránky projektu  Jakost surové vody
Jakost surové vody odebírané z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou - projekt TA01010670
Stránky projektu  Mapa rizika vysychání drobných vodních toků
Mapa rizika vysychání drobných vodních toků - projekt TA02020395
Stránky projektu  Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody
Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody - projekt TD020113
Stránky projektu  Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy
Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy - projekt QJ1520322
Stránky projektu  Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování
Vyhodnocení podle požadavků nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Stránky projektu  Stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem
Informační podpora stanovování emisních limitů kombinovaným přístupem
Stránky projektu  Vymezení a revize zranitelných oblastí
Implementace směrnice 91/676/EEC
Stránky projektu  Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách
Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR
Stránky projektu  Lososové a kaprové vody (podle NV 71/2003 Sb.)
Implementace směrnice 78/659/EHS
Stránky projektu  Vsakování odpadních vod
Mapy limitů pro umístění vsakovacího prvku a limitů pro lokalizaci oblastí vstupu vsakované vody do zóny satrurace
Stránky projektu  Bilaterální Projekt Dyje – Thaya
Posouzení ekologického stavu a vypracování návrhů opatření pro ochranu nebo zlepšení ekologického stavu vod
Stránky projektu  Hodnocení vodních zdrojů v podmínkách klimatické změny
Informace o řešené skupině studií zabývajících se posouzením dopadů možné klimatické změny na vodní zdroje ČR.
Stránky projektu  Registr chráněných území
Zřízení registru chráněných území včetně mapové dokumentace obsahu registru.
Stránky projektuInformační stránky  Mapa povodňového rizika - Jihlava
Stránka projektu Mapa povodňového rizika - Jihlava.
Stránky projektu  Projekt Morava IV
Informační stránky projektu Morava IV.
Stránky projektu  Hydrogeologická rajonizace 2005
Stránky projektu Hydrogeologická rajonizace
Stránky projektu  Metody mikrobiologického rozboru vod, jejich unifikace a uplatnění v hydroanalytických laboratořích
Stránky věnované metodám mikrobiologického rozboru vod, jejich unifikaci a uplatnění v hydroanalytických laboratořích
Stránky projektu  Vyhodnocení povodně na tocích mimo pozorovací síť ČHMÚ
Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
Stránky projektuInformační stránky  Revitalizace vodních toků v ČR
Stránky projektu Revitalizace vodních toků v ČR nejsou v současné době volně dostupné, kontakt viz připojené informace (i).
  Vodohospodářské mapy (oddělení GIS a kartografie)
Internetové stránky oddělení GIS  Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD)
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Internetové stránky oddělení GIS  Základní vodohospodářská mapa 1:50 000
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Odkaz  Mapa záplavových území 1:10 000
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
Odkaz  Charakteristiky toků a povodí ČR
Oddělení GIS a kartografie (odkaz).
  Projekty s participací VÚV TGM, v.v.i.
O projektu  Informační platforma pro kulturní krajinu
Projekt Informační platforma pro kulturní krajinu
  Archiv stránek projektů
Stránky projektu  Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v ČR (archiv, 2004 až 2007)
Implementace směrnice 2000/90/ES
Stránky projektu  Implementace Rámcové směrnice v Mezinárodní oblasti povodí Labe - souhrnná zpráva 2005 (archiv, 2005)
Implementace směrnice 2000/90/ES
Stránky projektu  Jakost surové vody (archiv, výstup úkolu č.5003 za rok 2002)
Implementace směrnice Rady 75/440/EEC
Stránky projektu  Jakost surové vody (archiv, výstup úkolu č.5003 za rok 2003)
Implementace směrnice Rady 75/440/EEC
Stránky projektu  Registr komunálních zdrojů znečištění (archiv, 2005)
Stránky projektu
Stránky projektu  Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí (archiv, 2010)
Stránky projektu Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí
Stránky projektu  Zatápění zbytkové jámy Chabařovice - model vývoje mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve (archiv, 2003)
Výstupy řešení úkolu Zatápění zbytkové jámy Chabařovice - model vývoje mělkého jezera v podmínkách uhelné pánve - Vyhodnocení dat za rok 2003.
Stránky projektu  Ekologická studie Bíliny (archiv, 2003)
Ekologická studie Bíliny v podmínkách uhelné pánve

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky