Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Česká republika představuje unikátní prostředí, ve kterém voda zásadně ovlivnila tvář krajiny a předurčila podmínky pro její využívání, ať jde o prostorové rozložení a charakter osídlení, související socioekonomické aktivity nebo kulturní hmotné i nehmotné dědictví. Základní definicí vývoje může být to, že „staré“ je nahrazeno „novým“. V případě, kdy „starým“ je kulturní nebo přírodní dědictví je vhodné si položit otázku, do jaké míry jde o přirozenou kulturně-ekologicky-evoluční kontinuitu či o nepřirozená převážně technokratická řešení. Vodohospodářské úpravy a stavby přestavují vždy zásadní zásah do krajiny. Nejmarkantnější je to na příkladu vodní nádrže, kde pod vodní hladinou natrvalo mizí celé vesnice i se svojí historií. Primárně si většina z nás představí zatopené domy, kostely či jiné historické stavby. Pod vodní hladinou se ale ztrácí i jiné přinejmenším stejně cenné hodnoty. Jsou to století tradic hospodaření v nivě, lidové tradice a výrobky vázané na typické nivní rostlinné materiály, empiricky odvozená pravidla soužití s řekou, chápaní povodňových rozlivů jako přirozené součásti nivní krajiny a života v ní. Příkladem širších historicko-krajinných souvislostí je oblast stávající soustavy Novomlýnských nádrží nacházející se navíc na území, které lze bez jakýchkoliv pochybností označit jako krajinu s nejdelší historií vzájemné interakce člověka a přírodního (tím i vodního) prostředí v České republice.

Cílem řešení projektu je na nejvýznamnějších jihomoravských vodohospodářských lokalitách, kterými jsou - soustava vodních nádrží Nové Mlýny, VN Vranov a Brněnská přehrada, zhodnotit historickou, sociálně-kulturní a ekologickou kontinuitu území pozměněnou vodohospodářskými úpravami. Podstatou bude porovnání stavu společnosti, kultury, krajiny, vodních toků, vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších složek utvářejících kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy, před a po zatopení při výstavbě vodních nádrží.

Počítadlo návštěv:
TOPlist
© Marek Polášek 2013-2016
Provoz stránek zajišťuje Hydroekologický informační systém VÚV TGM, http://heis.vuv.cz

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy
Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva kultury ČR