cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Povodí, vodní nádrže a hydrogeologické rajony rizikové z hlediska nedostatku vody

Základní metadata

Abstrakt
Datová sada obsahuje identifikaci lokalit – hydrologických povodí (HLGP), významných vodních nádrží (NADRZ) a hydrogeologických rajonů (HGR) ČR – rizikových vzhledem k nedostatku vody pro její užívání, zejména odběry. Datovou sadu zpracoval VÚV TGM, v.v.i., v roce 2016 v rámci dílčího úkolu „Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod“ projektu „Sucho v krajině“, v gesci Ministerstva životního prostředí.
Typ datová sada
Jedinečný identifikátor CZ-VUV-DS-SuchoRiskUzivani
Jazyk zdroje čeština
Tematická kategorie Životní prostředíí
Vnitrozemské vodní plochy
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Volná: sucho, užívání vod, vodohospodářská bilance, vodní zdroje
Geografické ohraničení
12.01, 48.25, 18.93, 51.23
Referenční datum vytvoření: 2017-04-05
Typ prostorové prezentace vektor
Kontakt - zdroj
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
tel: 420 220 197 425
email: petr.vyskoc@vuv.cz
Role: kontaktní bod
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha, 10010
email: tereza.davidova@mzp.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Původ Při posouzení možných dopadů sucha na současné požadavky na užívání vod (zejména odběry) byla využita data evidovaná pro potřeby vodní bilance (vyhláška 431/2001 Sb,) a postupy aplikované při zpracování vodohospodářské bilance a hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod, Při identifikaci rizikových lokalit byly jak pro povrchové, tak pro podzemní vody nejprve vyhodnoceny bilanční stavy vodohospodářské bilance „minulého roku“ za období 1999-2015 u 137 profilů povrchových vod a za období 2007-2015 pro hydrogeologické rajony, Pro hodnoty odběrů v roce 2015 byla simulována zjednodušená vodohospodářská bilance množství povrchových vod vzhledem k přirozeným měsíčním průtokům za období 1986-2015, V případě vodních nádrží bylo přihlédnuto k výsledkům studií zpracovaných v letech 2008-2011 v souvislosti s tvorbou Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, Jako orientační kritérium pro klasifikaci lokality jako rizikové byla zvolena zabezpečenost odběrů 90 % u profilů bez nadlepšování průtoků resp, 95 až 99,5 % (podle významu užívání) u odběrů zajišťovaných vodními nádržemi, Jako potenciálně rizikové byly identifikovány rovněž vodní nádrže, kde objem vody v zásobním prostoru v „suchých“ letech 2014 a 2015 klesl pod 30 %, Pro podzemní vody byla dále hodnocena bilance odběrů podzemních vod a dlouhodobých hodnot přírodních zdrojů za období 2007-2015, Při identifikaci rizikových rajonů bylo přihlédnuto k hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod, zpracovanému pro 2, plánovací cyklus, Vyhodnocení je zatíženo značnou mírou nejistoty, vyplývající jak z dílčích nedostatků současných metodik, tak z omezené datové základny, Vyhodnocení rizikových lokalit nezahrnuje možné dopady klimatické změny jak na zdroje vody, tak na požadavky na jejich užívání,
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Soulad se specifikací Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
NE

Omezení

Podmínky pro přístup a užití
Data jsou poskytována bezplatně. Podmínkou pro další prezentaci těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, nebo zkráceně VÚV TGM, v.v.i. Data lze používat pouze pro účely, které jsou v souladu vlastnostmi dat uvedenými v metadatech.
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení

Informace o metadatovém záznamu

Jedinečný identifikátor CZ-VUV-MD-SuchoRiskUzivani
Kontakt - metadata
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
tel: +420 731 625 734
email: silvie.semeradova@vuv.cz
Role: kontaktní bod
Aktualizace metadat 25.04.2019
Jazyk zdroje čeština

Příbuzné zdroje

Použito v
Úplná metadata