Metadata 72

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, (b) odvodňovat lesní pozemky, (c) odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemn...
Aktualizace metadat: 20.12.2021
Evidence obsahuje údaje o vymezení citlivých oblastí v ČR, Údaje evidence zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Citlivé oblasti jsou vodním zákonem definovány jako vodní útvary povrchových vod: a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod, b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncent...
Aktualizace metadat: 02.12.2020
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. poskytuje přístup k prostorovým datům, patřícím k prioritním datovým sadám oblasti voda podle směrnice INSPIRE, Mezi prioritní jsou zařazeny ty datové sady, které byly reportovány Evropské komisi na základě některé z dalších evropských směrnic.
Aktualizace metadat: 02.12.2020
VÚV TGM, v.v.i. je pověřen k vedení celkem deseti evidencí o stavu povrchových a podzemních vod a k předávání údajů z těchto evidencí do informačních systémů veřejné správy: evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů, evidence stavu vodních útvarů, evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, evidence chráněných oblasti přirozené akumulace vod, evidence ochranných pásem vodních zdrojů, evidence citlivých oblastí, evidence zranite...
Aktualizace metadat: 28.04.2022
Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v...
Aktualizace metadat: 22.10.2021
Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné, V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správc...
Aktualizace metadat: 16.02.2022
Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I, plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.
Aktualizace metadat: 16.02.2022
Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i.
Aktualizace metadat: 03.12.2020
Datová sada obsahuje místa monitoringu podzemních vod vybraná a vyhodnocená pro potřeby Nitrátové směrnice. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.
Aktualizace metadat: 16.02.2022
Datová sada obsahuje místa monitoringu povrchových vod vybraná a vyhodnocená pro potřeby Nitrátové směrnice. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.
Aktualizace metadat: 16.02.2022
 1 / 8