Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, (b) odvodňovat lesní pozemky, (c) odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady, Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením. Hranice těchto oblastí jsou vymezeny v nařízeních vlády č.40/1978 Sb., č.10/1979 Sb., č.85/1981 Sb., Evidence je vedena v rozsahu územní identifikace, popisu hranic a názvu chráněné oblasti. Informace o datové sadě a data ke stažení zde: https://heis.vuv.cz/isvs/chopav
datová sada
www.vuv.cz : CZ-VUV-DS-CHOPAV
čeština
Životní prostředí
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Prostorový rozsah:
12.10, 48.50, 18.90, 51.10
vytvoření: 15.12.2005, revize: 18.03.2015
vektor
Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je uloženo zákonem č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 21 tohoto zákona uvádí výčet vedených evidencí, § 22 pak rozděluje kompetence ve vedení jednotlivých evidencí a jejich ukládání do ISVS mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven vyhláškou č. 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
email: ales.zboril@vuv.cz
Role: správce
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha, 10010
email: lea.petrova@mzp.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Chráněné oblasti přírodní akumulace vod byly podle popisu hranic uvedených v legislativě identifikovány nad ZABAGED (Základní báze geografických dat). Datová sada je součástí DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat). Geografická část datové sady je aktualizací dat vytvořených nad Základní vodohospodářskou mapou 1 : 50 000, V roce 2015 bylo aktualizováno vymezení oblasti Krkonoše. Popisné údaje evidence blíže specifikuje Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i. (Praha: VÚV TGM, v.v.i.),
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Creative Commons BY 4.0
Data jsou poskytována bezplatně. Podmínkou pro další prezentaci těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, nebo zkráceně VÚV TGM, v.v.i. Data lze používat pouze pro účely, které jsou v souladu vlastnostmi dat uvedenými v metadatech.

Informace o metadatovém záznamu

CZ-VUV-MD-CHOPAV
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
tel: +420 220 197 461
email: pavel.richter@vuv.cz
Role: kontaktní bod
03.07.2024

Příbuzné zdroje