Ochrana kritické infrastruktury - vodní zdroj Želivka
Ochrana kritické infrastruktury - vodního zdroje Želivka - před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityPro řešiteleVýstupy

Aktuality

Doplnění výstupů na stránkách projektu - metodika

24.5.2022, Praha

Na stránkách projektu byl zveřejněn výstup „Metodika hodnocení rizikovosti zdrjů PPCP a definování kritických míst v povodí s ohledem na účinnou ochranu vodárenských zdrojů“. Viz záložka „Výstupy“.

Doplnění výstupů na stránkách projektu - model, poloprovoz

23.9.2021, Praha

Na stránkách projektu byly postupně doplněny výstupy „Simulační model šíření a transformace rizikových látek – PPCP“ a „Poloprovoz filtru s náplní granulovaného aktivního uhlí (GAU) pro odstraňování mikropolutantů z upravené vody“. Viz záložka „Výstupy“.

Ukončení projektu

30.6.2021, Praha

Řešení projektu bylo, v souladu s plánem, dokončeno.

Přednáška „Emise a imise produkce nutrientů z bodových zdrojů...“

5.2.2020, Praha

Ve čtvrtek 5.2.2020 proběhla v rámci konference „Vodárenská biologie 2020“, konané v hotelu Olympik v Praze, přednáška „Emise a imise produkce nutrientů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov“. Daniel Fiala prezentoval vybrané výsledky produkce nutrientů a jejich osudu v podélném profilu, tj. data z let 2018 a 2019. Podrobnější informace o obsahu přednášky naleznete v připojených dokumentech.

Prezentace: dokument pdf (8,8 MB)
Článek: dokument pdf (3,5 MB)
Stránky konference: Vodárenská biologie 2020 (externí odkaz)

Přednáška „Variabilita koncentrací makronutrientů v typových obcích...“

7.2.2019, Praha

Ve čtvrtek 7.2.2019 proběhla v rámci konference „Vodárenská biologie 2019“, konané v hotelu Olympik v Praze, přednáška „Variabilita koncentrací makronutrientů v typových obcích povodí VN Švihov a jejich transformace ve vodních ekosystémech“. Podrobnější informace o obsahu přednášky naleznete v připojených dokumentech.

Prezentace: dokument pdf (5,3 MB)
Článek: dokument pdf (587 kB)
Stránky konference: Vodárenská biologie 2019 (externí odkaz)

Pátá informační a koordinační schůzka

6.3.2018, Praha

V úterý 6.3.2018 proběhla pátá informační a koordinační schůzka projektu. Schůzky se zúčastnili zástupci partnerských organizací podílejících se na řešení projektu. Předmětem schůzky bylo shrnutí činnosti za uplynulý rok a projednání činností pro rok 2018. Byl představen plán odběru vzorků v pilotních lokalitách a diskutován rozsah sledovaných významných látek. Krátce byl představen návrh toxikologických testů vybraných látek, prezentovány byly rovněž možnosti prezentování výsledků i sdílení dat pomocí internetových stránek projektu a jejich uzavřené části.

Informace pro řešitele projektu:
✓ Dokumenty ke schůzce jsou dostupné na záložce „Pro řešitele“.
✓ Předpokládaný termín příští koordinační schůzky je úterý 5.6.2018 (posunuto na později).

Přednáška „Denní odnosy živin z obcí prizmatem jejich velikosti...“

7.2.2018, Praha

Ve středu 7.2.2018 proběhla v rámci konference „Vodárenská biologie 2018“, konané v hotelu DAP v Praze, přednáška „Denní odnosy živin z obcí prizmatem jejich velikosti a vodohospodářské infrastruktury“. Daniel Fiala v rámci přednášky prezentoval první ucelené výsledky projektu za rok 2017 týkající se zobecnitelné produkce polutantů z bodových zdrojů znečištění. Podrobnější informace o obsahu přednášky naleznete v připojených dokumentech.

Prezentace: dokument pdf (4,4 MB)
Článek: dokument pdf (972 kB)
Stránky konference: Vodárenská biologie 2018 (externí odkaz)

Čtvrtá informační a koordinační schůzka

5.12.2017, Praha

V úterý 5.12.2017 proběhla čtvrtá informační a koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo shrnutí průběhu a dílčích výsledků dosavadních prací na řešení projektu a příprava postupu prací na rok 2018. Prezentovány byly vybrané předběžné výsledky realizovaného monitoringu. Podrobně pak byla diskutována zejména problematika výskytu některých farmak v odpadní vodě vybraných zdrojů znečištění (zdravotnická zařízení, domovy důchodců).

Informace pro řešitele projektu:
✓ Dokumenty ke schůzce jsou dostupné na záložce „Pro řešitele“.
✓ Příští koordinační schůzka se uskuteční v úterý 6.3.2018 od 9:30 hodin ve VÚV TGM, v.v.i.

Třetí informační a koordinační schůzka

5.9.2017, Praha

V úterý 5.9.2017 proběhla třetí informační a koordinační schůzka projektu. Schůzky se zúčastnili zástupci partnerských organizací podílejících se na řešení projektu. Předmětem schůzky bylo představení dosavadních prací a průběžných výsledků projektu a dále projednání dalšího postupu.

Informace pro řešitele projektu:
✓ Dokumenty ke schůzce jsou dostupné na záložce „Pro řešitele“.
✓ Příští koordinační schůzka se uskuteční v úterý 5.12.2017 od 13:00 hodin ve VÚV TGM, v.v.i. (změna termínu, původně plánováno na 21.11.2017).

Druhá informační a koordinační schůzka

24.4.2017, Praha

V pondělí 24.4.2017 proběhla druhá informační a koordinační schůzka projektu. Schůzky se zúčastnili zástupci partnerských organizací podílejících se na řešení projektu. Předmětem schůzky bylo projednání dosavadního postupu řešení projektu, představení a projednání provedeného výběru lokalit pro sledování, upřesnění postupu monitoringu a postupů odběrů a zpracování vzorků a dále představení internetových stránek projektu a jejich zpřístupnění řešitelům ke kontrole obsahu a připomínkám.

Informace pro řešitele projektu:
✓ Dokumenty ke schůzce jsou dostupné na záložce „Pro řešitele“.
✓ Příští koordinační schůzka se uskuteční v úterý 5.9.2017 od 9:30 hodin ve VÚV TGM, v.v.i.

Zpřístupnění internetových stránek projektu

17.3.2017, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stráneky projektu. Stránky budou v průběhu řešení postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení a další doplňující informace a dále také (zejména v závěrečné fázi řešení) o realizované výsledky a výstupy.

Úvodní informační a koordinační schůzka

23.1.2017, Praha

V pondělí 23.1.2017 proběhla úvodní (první) informační a koordinační schůzka projektu. Schůzky se zúčastnili zástupci všech partnerských organizací podílejících se na řešení projektu. Předmětem schůzky bylo představení řešitelských týmů za jednotlivé organizace, seznámení všech řešitelů s projektem, plánovaným rozsahem prací, harmonogramem projektu a plánovanými výsledky a výstupy. Dále byl projednán podrobný plán činností na období 2017 - 2018.

Informace pro řešitele projektu:
✓ Dokumenty ke schůzce jsou dostupné na záložce „Pro řešitele“.
✓ Příští koordinační schůzka se uskuteční v pondělí 24.4.2017 od 9:30 hodin ve VÚV TGM, v.v.i.

Zahájení projektu

1.1.2017, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.
Datum poslední aktualizace stránky: 24.5.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Mgr. Pavel Rosendorf
pavel.rosendorf@vuv.cz
+420 220 197 413

Manažer projektu

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz
+420 220 197 223

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů