Kritéria a požadavky na způsobilost
osob oprávněných ke vzorkování vod

ÚvodO projektuPartneřiMetodikaFotogalerieKe staženíNapište námSlovník

Úvod

Vítejte na stránkách projektu “Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“, které shrnují základní informace a poznatky o vzorkování vod a s tím související bezpečnost práce a ochrana zdraví.

Na těchto webových stránkách naleznete výsledky řešení v podobě certifikované metodiky, která doporučuje kvalifikační standardy pro novou profesní specializaci “Specialista vzorkování vod“, předkládá edukační materiály a zvláštní dokumenty zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci vzorkaře.

Aktuality

Noviny v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2024 – průběžná informace

Od 1. ledna 2024 je zprovozněna stránka www.e-sbirka.cz, na níž stát zveřejňuje garantované znění právních předpisů ve všech verzích(podle jednotlivých novelizací).

S účinností od 4. ledna 2024 byla novelizována vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Významnou změnou je zařazení enterokoků do kráceného rozboru.

Byla vydána vyhláška č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy, která nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2023

Byla novelizována vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Novelizační vyhláška č. 256/2023 Sb. má dělenou účinnost, část nabyla účinnosti 1. září 2023, jiné části nabývají účinnosti 1. ledna 2024 a později. Z hlediska vzorkování byla významná aktualizace odkazů na vzorkovací normy.

Stále není vydána prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně veřejného zdraví, která by řešila požadavky na kvalitu užitkové vody. Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 16/2023 vydaném 30. listopadu 2023 však bylo zveřejněno metodické doporučení pro hygienické požadavky na užitkovou vodu.

Norma ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků převzatá v roce 2022 v anglickém znění byla v únoru 2023 nahrazena překladem a v prosinci 2023 byla vydána nově jako překlad dalšího evropského vydání. Nové vydání obsahuje jen dílčí změny.

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2022

Rok 2022 byl z hlediska změn právních předpisů a technických norem týkajících se vzorkování vod rokem stabilním.

Jedinou změnou bylo vydání normy EN 5667-1, která byla přijata jako ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků převzetím anglického originálu. České znění bylo vydáno až v únoru 2023.

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2021

V roce 2021 došlo k těmto změnám v předpisech se vztahem k vzorkování vod:

 • Od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech. Hlavním prováděcím předpisem je vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která nabyla účinnosti 7. srpna 2021. Požadavky na kvalifikaci vzorkaře odpadů jsou nově upraveny přímo v zákoně. V oblasti odpadů nadále platí, že odebrat vzorky podle zákona o odpadech může laboratoř nebo osoba s personálním certifikátem. Přetrvává tak odlišné řešení oproti vzorkování vod, kde za odběr vzorků musí vždy odpovídat laboratoř.
 • Prováděcí vyhláška k užitkové vodě, jak ji předpokládá zákon o ochraně veřejného zdraví ve znění účinném od 1. února 2021, dosud nebyla vydána.
 • Dne 30. června 2021 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Její jednotlivá ustanovení nabývají účinnosti 1. července 2021, 1. července 2022, 1. července 2023, 1. ledna 2024 a 1. ledna 2026. Novela je zaměřená především na technické řešení odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci, na kalkulaci vodného a stočného, na tvorbu a užívání prostředků obnovy vodohospodářské infrastruktury, na technickou mapu a na strukturu dat různých výkazů. Z hlediska vzorkování vod nedochází ke změnám.
 • Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, byl vydán 9. července 2021 a nabývá účinnosti z větší části 1. února 2022. Tento zákon mění celkem 168 zákonů, včetně vodního zákona či zákona o ochraně veřejného zdraví. Změny se však týkají užívání údajů ze základních registrů a nemají vztah ke vzorkování vod. Významné je posunutí účinnosti zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, z roku 2022 na rok 2023. Stát tak opět o rok odložil účinnost zákona, na jehož základě by garantoval svým občanům správnost aktuálních znění právních předpisů. Všechna nyní dostupná aktuální znění právních předpisů (např. web www.zakonyprolidi.cz) jsou komerční služby negarantované státem.

Nově byla vydána revize normy ČSN ISO 5667-10:2021 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod:

 • K 1. červenci 2021 byla schválena a od 1. srpna 2021 nabývá účinnosti norma ČSN ISO 5667-10:2021 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod, která nahrazuje předchozí vydání normy z roku 1996. Norma popisuje podrobnosti o vzorkování splaškových (domovních) odpadních vod a průmyslových odpadních vod, tj. návrh programů vzorkování a způsobů odběru vzorků. Zahrnuje všechny druhy odpadních vod, tj. průmyslové odpadní vody, radioaktivní odpadní vody, chladicí vody, surové a čištěné splaškové odpadní vody. Revize normy přináší následující významné změny:

- doplnění odběru vzorků radioaktivních odpadních vod a jeho specifičností;
- doplnění kvalifikovaného prostého odběru vzorků;
- doplnění nových příloh

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2020

V průběhu roku nenabyl účinnosti žádný český právní předpis měnící právní úpravu vzorkování vod.

K normě ČSN EN ISO 5667-6:2017 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků byla vydána změna A11 11.20t.

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2019

V roce 2019 došlo k těmto změnám v předpisech se vztahem k vzorkování vod:

 • Zákon č. 113/2018 Sb. novelizoval s účinností od 1. ledna 2019 vodní zákon. Změnila se definice odpadních vod, což má dopad na povinnosti sledovat množství a míru znečištění odpadních vypouštěných z jednotné kanalizace přes odlehčovací komory do toků. Nově jsou definovány mj. poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a je nově upravena činnost oprávněných i kontrolních laboratoří.
 • V návaznosti na novelizaci vodního zákona bylo zrušeno nařízení vlády č. 143/2012 Sb. a vyhláška č. 123/2012 Sb. Postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových nově upravuje vyhláška č. 328/2018 Sb.
 • Nově byla vydána norma ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi

Novinky v předpisech týkajících se vzorkování v roce 2018

V roce 2018 došlo k těmto změnám v předpisech se vztahem k vzorkování vod:

 • S účinností od 1. ledna 2018 byla novelizována vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Změnily se požadavky na vzorkování pitných i odpadních vod.
 • Od 27. dubna 2018 byla novelizována rovněž vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tím došlo ke sjednocení požadavků na sledování pitných vod podle obou předpisů.
 • Pro zkušební laboratoře platí nová norma upravující jejich způsobilost – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Účinná je od 1. května 2018. Všechny zkušební laboratoře postupně přejdou z vydání normy z roku 2005 na aktuální vydání.

Nově byly vydány tyto normy řady ČSN (EN) ISO 5667:

 • ČSN ISO 5667- 4 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží
 • ČSN ISO 5667-12 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek
 • ČSN ISO 5667-20 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování – Shoda s limity a systémy klasifikace
 • ČSN ISO 5667-24 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 24: Návod pro auditování vzorkování

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu  a experimentálního vývoje Omega.

Datum poslední aktualizace stránky: 19.2.2024

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů