Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů
do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Na této stránce jsou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Mapové výstupy

Mapy zobrazující dynamiku vnosu organických látek do vodárenských nádrží
specializovaná mapa s odborným obsahem

Mapový soubor
Látka Vodní nádrž
VN Vír I VN Opatovice VN Ludkovice VN Hubenov VN Mostiště
Pesticidy
2,4-D
Acetochlor ESA
Acetochlor OA
Alachlor ESA
Alachlor OA
AMPA
Atrazin a jeho metabolity
Azoxystrobin
Bentazon
DEET
Dimethachlor ESA
Glyfosát
Glyfosát + AMPA
MCPA
Metazachlor a jeho metabolity
Metolachlor a jeho metabolity
Metolachlor ESA
Farmaka
Bisoprolol
Carbamazepin
Citalopram
Clarithromycin
Diclofenac
Irbesartan
Metformin
Metoprolol
Valsartan
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
PAU-suma
Benzo(a)pyren
Fluoranthen
O mapovém souboru
Specializované mapy zobrazují výsledky pasivního vzorkování přítoků do vodárenských nádrží Vír I, Opatovice a Ludkovice. Pasivní vzorkování pomocí komerčně dostupných vzorkovačů POCIS-hlb pro záchyt polárních organických látek a POCIS-Gly pro záchyt velmi polárních organických látek bylo realizováno v době vegetační sezóny od dubna do listopadu 2021. Průměrná doba vzorkování v rámci jednotlivých osmi vzorkovacích kampaní činila 29 až 33 dní. Tím bylo možno podchytit nahodilé znečištění vázané především na srážkoodtokové poměry a doby aplikace účinných látek rostlino-lékařských přípravků. Vzorkovací rychlost (příjem vzorkovačem) je pro každou látku individuální a zjišťuje se kalibrací v laboratorních nebo terénních podmínkách.

Tento typ vzorkování není součástí standardních monitorovacích programů. V rámci výzkumných projektů probíhal pasivní monitoring většinou v jarním a případně podzimním období. V tomto projektu byl realizován v rámci celé vegetační sezóny. Tím bylo možné porovnat zátěž přítoků a rovněž surové vody těmito látkami v rámci jednotlivých měsíčních kampaní.

Výsledky projektu budou sloužit především správci povodí a odboru ochrany vod MŽP.

Mapy byly vytvořeny v programu ArcGIS Desktop 10.8.2 firmy ESRI na podkladových datech ČÚZK a VÚV TGM, v.v.i. v měřítku 1 : 135 000 (VN Vír I), 1 : 55 000 (VN Opatovice) a 1 : 45 000 (VN Ludkovice).

Informace k mapám: dokument pdf (1,8 MB)
Identifikační číslo výsledku v rámci projektu: SS01010248-V1
Druh výsledku dle RIV: Nmap – Specializovaná mapa s odborným obsahem
Datum poslední aktualizace stránky: 26.10.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Tomáš Mičaník, Ph.D.
tomas.micanik@vuv.cz
+420 595 134 811
+420 595 134 850

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2023. Statistika přístupů