Metodika podpory perlorodky říční
(Margaritifera margaritifera)

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)
Číslo projektu: TB050MZP006
Poskytovatel dotace: Technologická agentura České republiky
Název programu: TB – Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA
Kategorie VaV: AP – Aplikovaný výzkum
Hlavní obor – skupina: E – Biovědy
Hlavní obor: EG – Zoologie
Vedlejší obor: EH – Ekologie – společenstva
Řešitel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vedoucí řešitel: Mgr. Kamila Tichá, Ph.D.
Zahájení projektu: 1.2.2016
Ukončení projektu: 30.11.2016

Popis projektu

Cílem projektu bylo připravit metodiku podpory (záchranného programu) perlorodky říční jako kriticky ohroženého druhu, která bude řešit následující oblasti:

  1. Zásady péče a využívání povodí s perlorodkou říční – identifikace klíčových aktivit ovlivňujících stav povodí (zemědělské a lesní hospodaření aj.) a hlavní faktory prostředí, vyhodnocení jejich významnosti a stanovení zásad využívání povodí.
  2. Luční management – návrh a popis vhodných způsobů péče o nelesní stanoviště v místech zdrojů potravy, optimalizace přirozeného potravního zdroje.
  3. Zajištění potravní nabídky – ověření speciálních zásahů na podporu nutričních nároků druhu (ověření vhodnosti přirozené vs. umělé potravy raných stadií perlorodky na jejich přírůstcích a přežití).
  4. Obnova vodního režimu a protierozní opatření – vyhodnocení opatření na obnovu drobné hydrografické sítě a podporu distribuce potravy z pramenišť a opatření k omezení eroze v povodí, stanovení zásad a konkrétních postupů.
  5. Odchov – ověření a popis „České metody“ polopřirozeného odchovu (letní a zimní varianty), zoohygienických nároků a řešení problematických fází odchovů s ohledem na minimální možnosti použití léčiv.
  6. Bioindikace – ověření dostupných metod provádění bioindikací s využitím juvenilních perlorodek a vyhodnocení vhodnosti jednotlivých metod ve vazbě na biotop, resp. umístění v prostředí a další aspekty, stanovení postupu standardizace používaných vzorků a způsobů vyhodnocení.
V rámci přípravy metodiky byla provedena rešerše dostupných údajů a zkušeností a dosud neověřené postupy byly testovány vědeckými metodami. Metodika shrnuje zásady a pracovní postupy pro jednotlivé oblasti.

Ke stažení

Metodika

Simon O. a kol. 2018: Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). MŽP ČR, Praha, 283 pp. ISBN 978-80-87402-63-4, ISBN 978-80-87402-64-1 (on-line).

Text ke stažení: dokument pdf, 13,2 MB (odkaz aktualizován 10.1.2019).
Text ve vyšší kvalitě pro potřeby tisku je možné si vyžádat u autorů: ondrej.simon@vuv.cz, jitka.horackova@vuv.cz.


Datum poslední aktualizace stránky: 10.1.2019

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Věra Kladivová
vera.kladivova@vuv.cz
+420 220 197 366

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie řešitelé projektu, kresba v záhlaví stránky Michal Bílý. Statistika přístupů