Ohrožení památkově chráněných objektů vnějšími vlivy - webová mapová prezentace

Webová aplikace zobrazuje informace pro vybrané kategorie památek získané při řešení projektu „Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy“ řešeného v rámci programu NAKI Ministerstva kultury ČR v letech 2012 až 2015.

Jedná se o působení vnějších negativních vlivů na památky v následujících kategoriích:

  • říční povodně, výška zaplavení, vliv stagnující i proudící vody
  • přívalové srážky, lokální povodně z přívalových srážek
  • výskyt průmyslových objektů v okolí, nebezpečí havárií, požáru, výbuchu
  • větrná eroze, odnos půdních částic ze zemědělských ploch a jejich následné ukládání v zájmových plochách a objektech
  • atmosférické depozice, agresivní chemické látky i tuhé částice v ovzduší působící na chráněné objekty
  • sesuvy, aktuální i potenciální narušení objektů v důsledku nestabilního podloží
  • ohrožení vodních biotopů a prvků
  • ohrožení stavu vegetace, zdravotní stav dřevin, zarůstání náletovou vegetací v památkově chráněných parcích a zahradách
  • působení mikroorganismů (bioohrožení), narušování stavebních konstrukcí řasami, plísněmi, bakteriálními nárosty

Údaje jsou v interaktivní mapě dostupné ve dvou úrovních:

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledek je pro každý vliv uváděn vyjádřením ano x ne. Jde o souhrn odpovědí pracovníků příslušného územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) na otázky týkající se daného vlivu. Struktura dotazníků a způsob jejich vyhodnocení jsou popsány ve Zprávách o řešení a v dalších materiálech projektu, Plné znění vyplněných dotazníků je uloženo v archivech NPÚ. Na této úrovni se tedy jedná o zkušenosti a subjektivní posouzení odborných pracovníků, kteří jsou v každodenním kontaktu se správci a s praktickými problémy ochrany památkových objektů.

Vyjádření míry ohrožení odborným posouzením a výpočtem

Součástí výstupů projektu je systém hodnocení každého definovaného vlivu v několika stupních a multikriteriální postup s výslednou hodnotou ukazující celkovou míru ohrožení památky vnějšími vlivy. Celý postup vyhodnocení je popsán v metodice vyvinuté v rámci řešeného projektu, certifikované Ministerstvem kultury a zveřejněné na stránkách NPÚ nebo zde. V současné době je tímto přístupem plně posouzeno dvanáct památek zapsaných v seznamu UNESCO. Postupně se předpokládá hodnocení dalších lokalit, zejména národních kulturních památek.

Dotazy a připomínky k této aplikaci a jejím výstupům zasílejte na milena_forejtnikova@vuv.cz.

Soubor specializovaných map s odborným obsahem

K dalším výstupům projektu náleží i zpracovaní souboru specializovaných map s odborným obsahem „Hodnocení míry potenciálního ohrožení památek vybranými antropogenními a přírodními vlivy“, ve kterém jsou vizualizovány vybrané výsledky získané v rámci řešení. Výsledky jednotlivých posuzovaných typů ohrožení na všech památkách UNESCO a jejich komplexní zhodnocení na základě použité multikriteriální analýzy jsou vyjádřeny v úvodní mapě. Dále je pak soubor tvořen mapami vybraných typů ohrožení, pro které je vhodná a účelná interpretace výsledků v kartografické podobě – ohrožení říčními povodněmi, sesuvy, atmosférickými depozicemi, kvality vodních prvků a biotopů a stavu vegetace. Samostatně je k souboru map přiložena součást legendy map - Seznam hodnocených lokalit.

Tematicky související projekty:

Adresný katalog ohrožení památek povodněmi