CZ EN

Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupy

Partneři

VUV TGM

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (Česká republika)

VÚV TGM, v. v. i., je přímým pokračovatelem Státního ústavu hydrologického, založeného v roce 1919. Ve své současné organizační podobě byl zřízen Ministerstvem životního prostředí České republiky opatřením č. 12/06 ze dne 12.12.2006 o vydání zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce, a to od 1.1.2007.

Jeho hlavní působnost se soustřeďuje na výzkumnou, koncepční, odbornou a metodickou činnost, včetně vytváření a provozování informačních systémů, v oblasti ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod a jejich užívání v technických, ekonomických a ostatních souvislostech a ve vzájemných interakcích. Problematikou raků se pracoviště soustavně zabývá od roku 2005 v projektech MZP0002071101, EHP-CZ02-OV-1-007-2014, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000118, TH02030687. V rámci posledně jmenovaného projektu vznikly výstupy, jejichž praktická aplikace je předmětem navrhovaného projektu.

VÚV TGM, v. v. i působí v řešitelském kolektivu v roli hlavního řešitele a koordinátora prací. Vlastní činnost je zaměřena na koncepční návrh opatření, sledování jejich dopadu, provádění odchytu a odlovu nepůvodních raků v terénu, komunikaci s partnery a spolupracujícími organizacemi a veřejností a přenos zkušeností mezi řešitelským týmem a odbornou veřejností.

Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik (Česká republika)

Státní podnik Povodí Vltavy vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích a v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze byl podnik zapsán dne 18. ledna 2001 v oddílu A, vložce 43594. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství.

Základním posláním státního podniku je výkon funkce správce povodí, správce významných, určených a dalších drobných vodních toků, provoz a údržba vodních děl ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit.

Povodí Vltavy, s.p., je jako správce vodních toků zásadním partnerem při provádění opatření na lokalitě Zákolanský potok a spolupráci na lokalitách Stroupínský potok a Malše. Partner se podílí zejmnéna na úpravě migrační prostupnosti jezů na Zákolanském potoce. Povodí Vltavy, s.p., byl také partnerem předchozího projektu EHP CZ02-0019 „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ řešeného v letech 2015 – 2016.

NINA

Norwegian Institute for Nature Research (Norsko)

Výzkumná instituce NINA (Norwegian Institute for Nature Research) je přední norské pracoviště aplikovaného ekologického výzkumu. Je zodpovědné za dlouhodobý strategický výzkum a je pověřeno aplikovaným výzkumem za účelem usnadnění provádění mezinárodních úmluv, podporu rozhodování a nástrojů pro správu, jakož i ke zvýšení informovanosti veřejnosti a podporu řešení konfliktů.

Institut byl založen v roce 1988, zaměstnává přibližně 290 stálých zaměstnanců a řídí velmi dobře vybavené laboratoře a zařízení na pěti pobočkách v Norsku. NINA nabízí komplexní ekologické studie pokrývající úroveň genetickou, populační, druhovou, ekosystémovou a krajinnou v suchozemském, sladkovodním a mořském příbřežním prostředí.

Spolupráce VÚV TGM, v. v. i., a NINA probíhala v minulosti v rámci několika projektů. V letech 2015 až 2016 probíhala spolupráce s pobočkou v Lillehammeru v projektu podpořeného z fondu EHP CZ02-0019 „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“, který se zabýval ochranou původních druhů raků v České republice. Norský partner se v tomto projektu podílel především na porovnání metod odchytu raků a metod odhadu početnosti račí populace na sledovaných lokalitách. Do navrhovaného projektu bude zapojen výzkumník NINA Stein Ivar Johnsen z pobočky v Lillehammeru, který se již také účastnil výše uvedeného projektu. Stein Ivar Johnsen je odborníkem na monitoring výskytu a eradikaci raka signálního.

Blattfisch

blattfisch e.U. (Rakousko)

Rakouská společnost blattfisch e.U. je konzultační firmou v oblasti vodní ekologie a inženýrství. Zabývá se také ochranou původní fauny raků, mlžů, ryb a dalších vodních živočichů v Rakousku. Pracovníci firmy jsou pověřeni správou některých lokalit soustavy NATURA 2000 a monitoringem chráněných druhů organismů.

Společností blattfisch e.U. se v rámci řešení projetu podílí zejména na spolupráci na provádění opatření na hraničním toku Malše. Se společností blattfisch e.U. již tým VÚV TGM spolupracoval na řešení problematiky ochrany perlorodky říční v rámci projektu programu Interreg ATCZ37 „Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky říční v povodí Malše“ (INTERREG V-A Rakousko – Česká republika). Úloha rakouského partnera spočívá zejména v poskytování informací o výskytu raka signálního na území rakouského povodí Malše, konzultacích postupů na hraničním toku Malše, vzájemné výměně zkušeností a taktéž v aktivní účasti na semináři pro odbornou veřejnost. V Rakousku zatím nejsou opatření na omezování šíření nepůvodních druhů raků realizována, sdílení zkušeností a přeshraniční spolupráce tak budou pro ochranu EVL Horní Malše v budoucnu velmi důležité.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 24.8.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Projektový manažer

Mgr. Pavel Kožený
pavel.kozeny@vuv.cz
+420 220 197 265

Odborné vedení

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů