Zranitelné oblasti

Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, Vymezení zranitelných oblastí bylo revidováno nařízení vlády č. 277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Platnost je od 19.6.2020, účinnost od 1.7.2020. Datová sada obsahuje seznam katastrálních území aktuálně vymezených jako zranitelné oblasti.
datová sada
VUV : CZ-VUV-DS-ZranitOblasti
čeština
Životní prostředí
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
12.10, 48.50, 18.90, 51.10
vytvoření: 03.03.2003, revize: 01.07.2020
vektor
Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je uloženo zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 21 tohoto zákona uvádí výčet vedených evidencí, § 22 pak rozděluje kompetence ve vedení jednotlivých evidencí a jejich ukládání do ISVS mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven vyhláškou č. 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
email: anna.hrabankova@vuv.cz
Role: správce
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha, 10010
email: radovan.vitek@mzp.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Datová sada obsahuje seznam katastrálních území vymezených jako zranitelná oblast dle stavu k 1.7.2020. Aktuálně platné zranitelné oblasti jsou revidovanou verzí zranitelných oblastí z roku 2016 a byly stanoveny nařízením vlády č. 277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.7.2020. Údaje o územní identifikaci zranitelné oblasti (resp. katastrálního území) jsou převzaty od ČÚZK a odpovídají stavu v době poslední revize. Popisné údaje evidence blíže specifikuje Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i. (Praha: VÚV TGM, v.v.i., 2020). Vytvoření: 3.3.2003 revize: 1.9.2007 1.8.2012 1.8.2016 1.11.2016 1.7.2020
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Data jsou poskytována bezplatně. Podmínkou pro další prezentaci těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, nebo zkráceně VÚV TGM, v.v.i. Data lze používat pouze pro účely, které jsou v souladu vlastnostmi dat uvedenými v metadatech.

Informace o metadatovém záznamu

CZ-VUV-MD-ZranitOblasti
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
tel: +420 220 197 461
email: pavel.richter@vuv.cz
Role: kontaktní bod
09.12.2020

Příbuzné zdroje