Povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů

Nařízení vlády č. 71/2003 stanovuje povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před znečištěním a zlepšení jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu života ryb náležejících k původním druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost nebo k druhům, jejichž přítomnost je vhodná; dále toto nařízení upravuje způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod. Pro účely tohoto nařízení se rozumí: lososovými vodami – povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb lososovitých (Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus) kaprovými vodami – povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druhů jako je štika (Esox lucius), okoun (Perca fluviatilis) a úhoř (Anguilla anguilla). Lososové/kaprové vody jsou tvořeny úseky vodních toků (kmenový tok nebo jeho úsek a jeho přítoky). K jednotlivým kaprovým/lososovýn vodám je identifikováno příslušné dílčí povodí. Lososové/kaprové vody se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, názvu vodního toku, druhu a hodnocení stavu jakosti vzhledem k požadovaným hodnotám.
datová sada
VUV : CZ-VUV-DS-RybneVody
čeština
Biota
Životní prostředí
Vnitrozemské vodní plochy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
12.10, 48.50, 18.90, 51.10
vytvoření: 17.03.2003, revize: 26.11.2009
vektor
Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je uloženo zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 21 tohoto zákona uvádí výčet vedených evidencí, § 22 pak rozděluje kompetence ve vedení jednotlivých evidencí a jejich ukládání do ISVS mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven vyhláškou č. 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
email: jitka.svobodova@vuv.cz
Role: správce
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha, 10010
email: ivana.bederkova@mzp.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Rybné vody byly vymezeny podle vybraných charakteristik vodních toků. Využity byly rybářské mapy, údaje byly rovněž odborně ověřeny v terénu. Vymezení bylo předmětem projektu VÚV TGM, v.v.i. v gesci MŽP s odbornou garancí MZe. Vymezení bylo zveřejněno v Nařízení vlády 71/2003 Sb. Rybné vody byly původně identifikovány nad vrstvou vodních toků Digitální základní vodohospodářské mapy 1 : 50 000. V roce 2009 dochází k upřesnění identifikace nad vrstvou jemných úseků toků DIBAVOD v měřítku 1:10 000. Popisné údaje evidence blíže specifikuje Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v.v.i. (Praha: VÚV TGM, v.v.i., 2015),
Odpovídající měřítko: 1: 10000

Omezení

Data jsou poskytována bezplatně. Podmínkou pro další prezentaci těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, nebo zkráceně VÚV TGM, v.v.i. Data lze používat pouze pro účely, které jsou v souladu vlastnostmi dat uvedenými v metadatech.

Informace o metadatovém záznamu

CZ-VUV-MD-RybneVody
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30, Praha 6, 16000
tel: +420 220 197 461
email: pavel.richter@vuv.cz
Role: kontaktní bod
03.12.2020

Příbuzné zdroje