cze eng GeoRSS
Přihlášení
 

Povodí, vodní nádrže a hydrogeologické rajony rizikové z hlediska nedostatku vody

Úplná metadata

Identifikace
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Povodí, vodní nádrže a hydrogeologické rajony rizikové z hlediska nedostatku vody
kalendářní datum:
Datum:
událost: vytvoření
datum: 5.4.2017
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-VUV-DS-SuchoRiskUzivani
jmenný prostor: VUV
Abstrakt: Datová sada obsahuje identifikaci lokalit – hydrologických povodí (HLGP), významných vodních nádrží (NADRZ) a hydrogeologických rajonů (HGR) ČR – rizikových vzhledem k nedostatku vody pro její užívání, zejména odběry. Datovou sadu zpracoval VÚV TGM, v.v.i., v roce 2016 v rámci dílčího úkolu „Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod“ projektu „Sucho v krajině“, v gesci Ministerstva životního prostředí.
účel vytvoření: Datová sada byla vytvořena v rámci podkladových analýz v gesci Ministerstva životního prostředí pro plnění úkolů z usnesení vlády číslo 620/2015.
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: 420 220 197 425
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Podbabská 30
město: Praha 6
poštovní kód (PSČ): 16000
e-mail: petr.vyskoc@vuv.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el, adresa: www.vuv.cz
role: kontaktní bod
zodpovědná strana:
název organizace: Ministerstvo životního prostředí
kontaktní údaje:
kontakt:
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Vršovická 65
město: Praha
poštovní kód (PSČ): 10010
e-mail: tereza.davidova@mzp.cz
role: kontaktní bod
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: podle potřeby
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: http://inspire.ec.europa.eu/theme/am
klíčové slovo: Oblasti ohrožené přírodními riziky
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: sucho
klíčové slovo: užívání vod
klíčové slovo: vodohospodářská bilance
klíčové slovo: vodní zdroje
omezení:
omezení:
omezení užití: Data jsou poskytována bezplatně. Podmínkou pro další prezentaci těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, nebo zkráceně VÚV TGM, v.v.i. Data lze používat pouze pro účely, které jsou v souladu vlastnostmi dat uvedenými v metadatech.
právní omezení:
omezení přístupu: další omezení
další omezení: Bez omezení
prostor, reprezentace: vektor
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 10000
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel: 50000
jazyk zdroje: cze
znaková sada: win-1250
tématická kategorie: životní prostředí
tématická kategorie: vodní hospodářství
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem, délka - západ: 12.01
zem, délka - východ: 18.93
zem, šířka - jih: 48.25
zem, šířka - sever: 51.23
Distribuce
Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát: SHP
verze formátu: 10
formát:
formát: TXT
verze formátu: 1
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el, adresa: http://heis.vuv.cz/projekty/sucho
ON-LINE zdroj:
el, adresa: http://www.suchovkrajine.cz/
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: datová sada
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost: zveřejnění
datum: 8.12.2010
vysvětlení: Viz odkazovanou specifikaci
prošlo: ne
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: Při posouzení možných dopadů sucha na současné požadavky na užívání vod (zejména odběry) byla využita data evidovaná pro potřeby vodní bilance (vyhláška 431/2001 Sb,) a postupy aplikované při zpracování vodohospodářské bilance a hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod, Při identifikaci rizikových lokalit byly jak pro povrchové, tak pro podzemní vody nejprve vyhodnoceny bilanční stavy vodohospodářské bilance „minulého roku“ za období 1999-2015 u 137 profilů povrchových vod a za období 2007-2015 pro hydrogeologické rajony, Pro hodnoty odběrů v roce 2015 byla simulována zjednodušená vodohospodářská bilance množství povrchových vod vzhledem k přirozeným měsíčním průtokům za období 1986-2015, V případě vodních nádrží bylo přihlédnuto k výsledkům studií zpracovaných v letech 2008-2011 v souvislosti s tvorbou Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, Jako orientační kritérium pro klasifikaci lokality jako rizikové byla zvolena zabezpečenost odběrů 90 % u profilů bez nadlepšování průtoků resp, 95 až 99,5 % (podle významu užívání) u odběrů zajišťovaných vodními nádržemi, Jako potenciálně rizikové byly identifikovány rovněž vodní nádrže, kde objem vody v zásobním prostoru v „suchých“ letech 2014 a 2015 klesl pod 30 %, Pro podzemní vody byla dále hodnocena bilance odběrů podzemních vod a dlouhodobých hodnot přírodních zdrojů za období 2007-2015, Při identifikaci rizikových rajonů bylo přihlédnuto k hodnocení kvantitativního stavu podzemních vod, zpracovanému pro 2, plánovací cyklus, Vyhodnocení je zatíženo značnou mírou nejistoty, vyplývající jak z dílčích nedostatků současných metodik, tak z omezené datové základny, Vyhodnocení rizikových lokalit nezahrnuje možné dopady klimatické změny jak na zdroje vody, tak na požadavky na jejich užívání,
Metadata
identifikátor záznamu: CZ-VUV-MD-SuchoRiskUzivani
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: datová sada
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420 731 625 734
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Podbabská 30
město: Praha 6
poštovní kód (PSČ): 16000
e-mail: silvie.semeradova@vuv.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el, adresa: www.vuv.cz
role: kontaktní bod
datumové razítko: 25.4.2019
jméno metadatové normy: ISO 19115/19119
verze metadatové normy: 2003/cor.1/2006