Podpora veřejné správy
Služby pro podporu veřejné správy

Vedení a zpřístupnění vybraných evidencí ISVS-VODA

Data online

Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je stanoveno je uloženo zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. § 21 tohoto zákona uvádí výčet vedených evidencí, § 22 pak rozděluje kompetence ve vedení jednotlivých evidencí a jejich ukládání do ISVS mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven vyhláškou č. 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.

Tato vyhláška stanovuje rozsah jednotlivých evidencí a zároveň rozděluje kompetence institucím/organizacím, odpovědným, za jejich vedení.

VÚV TGM, v.v.i. je na základě této vyhlášky pověřen k vedení celkem deseti evidencí o stavu povrchových a podzemních vod a k předávání údajů z těchto evidencí do informčních systémů veřejné správy:

Data evidencí jsou zpřístupněna:


Dostupnost služby:

Tato služba je volně dostupná.


Datum poslední aktualizace stránky: 4.8.2016