Poskytované služby
Přehled poskytovaných služeb

V následujícím přehledu je uveden seznam služeb poskytovaných HEIS VÚV. Poskytované služby lze rozdělit do dvou základních skupin. Jsou to jednak služby poskytované volně a dále pak služby poskytované po dohodě s oddělením HEIS VÚV.

Data online

Data online

Interaktivní mapové služby umožňující prohlížení dat přímo prostřednictvím internetového prohlížeče umožňují plnohodnotný přístup k publikovaným datům všem uživatelům. Pro prohlížení dat nejsou potřeba, kromě vlastního internetového prohlížeče, žádné další programy/aplikace. Funkce interaktivního prohlížení umožňují plnohodnotnou práci s mapami a atributními daty, včetně pokročilých možností dotazování.

Více informací k interaktivnímu online prohlížení dat naleznete v nápovědě.

Online prohlížení dat je dostupné pod odkazem „Databáze“ Odkaz


Dostupnost služby:

Tato služba je volně dostupná.

Poskytování datových sad ke stažení

Data ke stažení

Datové sady ke stažení jsou určeny pro práci uživatelů, kteří používají pro práci s geografickými nebo atributními daty vlastní software.

Data jsou poskytována v základních univerzálních formátech, umožňujících jejich využití ve všech běžných typech aplikací. Přehled používaných formátů je uveden v následujícím seznamu.

Ke stažení jsou poskytovány pouze vybrané datové sady.

Datové sady jsou dostupné pod odkazem „Databáze > Datové sady v HEIS VÚV“ Odkaz

Dostupnost služby:

Tato služba je volně dostupná.

Poskytování dat prostřednictvím služeb WMS

Služby WMS

Systém HEIS VÚV poskytuje sdílení dat prostřednictvím služeb WMS (Web Map Service) podle standardů definovaných OGC (Open Geospatial Consortium). WMS služby umožňují zpřístupnění dat z našeho serveru v programech, které podporují otevírání dat z WMS zdrojů.

Více informací o poskytovaných službách WMS naleznete pod odkazem „Databáze > Služby WMS“ Odkaz

Dostupnost služby:

Tato služba je volně dostupná.

Podpora veřejné správy

Vedení a zpřístupnění vybraných evidencí ISVS-VODA

Data online

Zřízení, vedení a aktualizace evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je stanoveno je uloženo zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. § 21 tohoto zákona uvádí výčet vedených evidencí, § 22 pak rozděluje kompetence ve vedení jednotlivých evidencí a jejich ukládání do ISVS mezi Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Způsob vedení evidencí o stavu povrchových a podzemních vod je pak stanoven vyhláškou č. 252/2013 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.

Tato vyhláška stanovuje rozsah jednotlivých evidencí a zároveň rozděluje kompetence institucím/organizacím, odpovědným, za jejich vedení.

VÚV TGM, v. v. i. je na základě této vyhlášky pověřen k vedení celkem deseti evidencí o stavu povrchových a podzemních vod a k předávání údajů z těchto evidencí do informčních systémů veřejné správy:

Data evidencí jsou zpřístupněna:


Dostupnost služby:

Tato služba je volně dostupná.

Databázové zpracování dat

Zpracování dat

Oddělení HEIS VÚV nabízí možnosti hromadného zpracování datových sad a databází. Zpracování je prováděno s využitím relačního databázového systému Oracle. Zpracování dat obsahuje zejména násldující činnosti:

Vzhledem k tomu, že zpracování dat je prováděno prostředky relačního databázového systému Oracle, je vždy zajištěna integrita a konzistence dat, zpracování je rychlé a v neposlední řadě eliminuje chyby, které do dat v podstatě vždy vnáší jejich ruční zpracování.

Dostupnost služby:

V případě zájmu o využití této služby kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty.

Realizace interaktivních výstupů

Výstupy

Oddělení HEIS VÚV zpracovává pro řešitele projektů interaktivní prezentace a výstupy. Interaktivní výstupy mohou být realizovány dvojí formou:

Příklady již realizovaných interaktivních prezentací projektů a jejich výstupů naleznete na těchto stránkách pod odkazem „Projekty“ Odkaz


Dostupnost služby:

V případě zájmu o využití této služby kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty.

Speciální analýzy

Analýzy

Oddělení HEIS VÚV nabízí možnost zpracování speciálních analýz dat i celých komplexních výpočtů. Jde například o:


Dostupnost služby:

V případě zájmu o využití této služby kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty.

Vývoj software

Software

Jednou z klíčových činností oddělení HEIS VÚV se v poslední době stala oblast vývoje a následné realizace nástrojů typu software. Byl vyvinut modulární systém softwarových nástrojů VSTOOLS, na jehož základě bylo realizováno již několik aplikací zaměřených zejména na hodnocení množství a jakosti povrchových vod. Do konce roku 2011 probíhaly práce zejména v rámci řešení výzkumného záměru, ale také na zakázku pro externího objednatele. V současné době pokračuje vývoj software v rámci řešení několika dalších výzkumných projektů (projekty TAČR, bezpečnostní výzkum).

V souvislosti s požadavky řady vypisovaných výzev k podávání nabídek na výzkumné projekty na tvorbu aplikačních výstupů nabízíme možnost vývoje a realizace výstupů typu software jako jednoho z požadovaných výstupů projektů.

Dostupnost služby:

V případě zájmu o využití této služby kontaktujte oddělení HEIS VÚV Kontakty.

Matematické modelování množství povrchových vod - vodohospodářské soustavy

Množství
Ukázka uživatelského prostředí programového vybavení vyvinutého a používaného pro simulační výpočty vodohospodářských soustav

Množství
Schéma zobrazuje ukázku části vodohospodářské soustavy (na obrázku část soustavy v oblasti povodí Horní Vltavy) s vyznačením prvků klíčových pro simulační model
Množství
Výsledky simulačních výpočtů zobrazené v editoru dat, který je součástí programového vybavení (simulačního modelu)

V rámci výzkumných a vývojových aktivit vyvíjíme (počínaje návrhem řešení až po vlastní realizaci/programování samotných aplikací) a formou zpracování vodohospodářských studií dále aplikujeme matematické modely pro provádění simulačních výpočtů se zaměřením na řešení problematiky vodohospodářských soustav.

Modely jsou zaměřeny zejména na řešení problematiky v oblastech vodohospodářského řešení – především v soustavě spolupracujících – vodních nádrží a převodů vody, provádění a vyhodnocení bilančních vodohospodářských výpočtů, posuzování zabezpečenosti stávajících i nových nároků na užívání vod nebo pro řešení úloh zaměřených na návrh a vyhodnocení efektů opatření ke zmírnění dopadů sucha a/nebo nedostatku vody a to formou úpravy pravidel hospodaření s vodou v zásobním prostoru vodních nádrží (včetně dispečerského řízení), úpravy přerozdělení zásobního a ochranného prostoru, zapojení nových akumulačních prostorů (výhledových vodních nádrží) a převodů vody. Posuzovat lze dále dopady těchto opatření mj. na zajištění minimálních zůstatkových průtoků, režim průtoků povrchových vod, výrobu energie na vodních elektrárnách nebo jakost povrchových vod (s ohledem na ředicí účinek).Kontakty:

Ing. Petr Vyskoč
e-mail:
petr.vyskoc@vuv.cz
tel.: 220 197 425

Ing. Jiří Picek
e-mail: jiri.picek@vuv.cz
tel.: 220 197 426

Matematické modelování jakosti povrchových vod

Množství
Ukázka uživatelského prostředí programového vybavení vyvinutého a používaného pro simulační výpočty jakosti povrchových vod

Množství
Výsledky simulačních výpočtů zobrazené formou tabulek a grafů v editoru dat, který je součástí programového vybavení (simulačního modelu)

V návaznosti na vývoj simulačního modelu množství povrchových vod byl vyvinut a je dále rozvíjen a aplikován simulační model jakosti povrchových vod.

Model je určen k modelování šíření znečišťujících látek ve vodních tocích. Na základě vstupních dat popisujících strukturu říční sítě (včetně potřebných charakteristik dílčích úseků toků), průtokových řad, identifikace míst a hodnot vstupů znečištění atp. je simulováno šíření (transport, odbourávání) znečišťujících látek ve vodních tocích a vodních nádržích. Model umožňuje aplikovat na různé znečišťující látky různé vztahy popisující odbourávání znečištění ve vodních tocích/nádržích s volitelným zadáváním parametrů jak pro jednotlivé jakostní ukazatele, tak i pro samostatné dílčí úseky toků nebo nádrže a je určen zejména pro provádění simulačních výpočtů v rozsáhlých povodích. Model je v rámci výzkumných a vývojových aktivit dále rozvíjen a rozšiřován, aktuálně mj. o nástroje pro posuzování vlivu efektu opatření na zdrojích znečištění na jakost vody v tocích, včetně ekonomického porovnání různých variant opatření.Kontakty:

Ing. Petr Vyskoč
e-mail:
petr.vyskoc@vuv.cz
tel.: 220 197 425

Ing. Jiří Picek
e-mail: jiri.picek@vuv.cz
tel.: 220 197 426

Mgr. Pavel Rosendorf
e-mail: pavel.rosendorf@vuv.cz
tel.: 220 197 413


Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 3.6.2022