Časté dotazy (FAQ)
Odpovědi na často kladené dotazy

Možnost použití dat z portálu HEIS VÚV

Data VÚV TGM, v. v. i., která jsou volně ke stažení na stránkách HEIS VÚV https://heis.vuv.cz, a také data, která jsou z portálu HEIS VÚV poskytována na Vodohospodářský informační portál VODA https://voda.gov.cz (kde je VÚV TGM, v. v. i., pověřen k vedení vybraných evidencí vyhláškou č. 252/2013 Sb.) lze volně používat za podmínek:

Poskytování údajů o území pro Územně analytické podklady (ÚAP)

VÚV TGM, v. v. i., není pověřeným poskytovatelem údajů o území podle ustanovení stavebního zákona. Odkaz v Metodickém návodu ÚUR nemá právní závaznost a nebyl s VÚV TGM, v. v. i., formálně projednán. Vzhledem k této skutečnosti není VÚV TGM, v. v. i., povinnen poskytovat pořizovateli aktualizované údaje o území pro pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. Přes výše uvedené skutečnosti jsou relevantní data přístupná ke stažení na portálech DIBAVOD http://www.dibavod.cz a HEIS VÚV https://heis.vuv.cz.

Evidence ISVS-VODA, jejichž vedením je pověřen VÚV TGM, v. v. i.

Evidence ISVS-VODA, jejichž vedením je pověřen VÚV TGM, v. v. i., jsou dostupná také přímo na portálu HEIS VÚV https://heis.vuv.cz/isvs.

Data evidencí jsou dále veřejně dostupná prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz. Data evidencí jsou na geoportálu dostupná pod odkazem „Mapy > Prohlížení > Kompozice > Životní prostředí“. K datům jsou publikována příslušná metadata dostupná přímo z legendy mapového pohledu nebo pod odkazem „Metadata > Vyhledat“, datové sady ke stažení jsou dostupné pod odkazem „Eshop > INSPIRE příloha III > 11. Správ. obl./chrán. pásma/reg. území a jednotky podávající hlášení“.

Evidence jsou v současné době dále veřejně dostupné také prostřednictvím Vodohospodářského informačního portálu VODA https://voda.gov.cz/portal.

Pro zobrazení dat evidencí lze využít kterýkoli z výše uvedených portálů, publikovaná data jsou identická (technicky jsou poskytována prostřednictvím jediné společné mapové služby).

Data z evidencí ISVS-VODA jsou pak také na portálu HEIS VÚV integrována přímo v souhrnné mapě „Vodní hospodářství a ochrana vod“, kde je lze zobrazit v kontextu s dalšími informacemi.

Registr chráněných oblastí, jako samostatná součást ISVS spravovaná MŽP / VÚV TGM, v. v. i., je nadále dostupný na portálu HEIS VÚV, byl však přesunut do sekce „Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod“.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 1.6.2022