Co je to HEIS VÚV
Základní informace o systému

Účel

Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem VÚV TGM, v. v. i., v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod a informačním zdrojem pro řešitele ústavu a uživatele z řad veřejné správy a odborné i laické veřejnosti.

Vývoj HEIS VÚV byl zahájen v polovině 90. let v gesci Ministerstva životního prostředí. Systém byl vyvíjen jako součást Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR), realizovaného za účelem vytvoření jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství a sestávajícího ze sedmi dílčích informačních systémů: nadregionálních informačních systémů Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM a Českého hydrometeorologického ústavu a regionálních informačních systémů podniků Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Moravy a Odry (ISyPo).

HEIS VÚV je součástí Jednotného informačního systému o životním prostředí Ministerstva životního prostředí ČR (JISŽP). Od roku 2003 je HEIS VÚV rovněž využíván k zabezpečení povinností (vedení vybraných evidencí) VÚV TGM, v. v. i., vztahujících se k problematice provozu informačních systémů veřejné správy (ISVS) v oblasti „voda“. Vybrané údaje HEIS VÚV jsou v rámci podávání zpráv o implementaci směrnic EU v oblasti voda a zpráv o stavu životního prostředí rovněž dále poskytovány Evropské komisi, Evropské agentuře pro životní prostředí a Mezinárodním komisím pro ochranu Labe, Odry a Dunaje.

Plnění všech výše uvedených požadavků je ve VÚV TGM, v. v. i., technicky zajišťováno společně prostředky Hydroekologického informačního systému (HEIS VÚV) a Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD).

Struktura

Struktura HEIS VÚV tvoří tři základní subsystémy, kterými jsou subsystém „Databáze údajů a informací“ zahrnující data z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, subsystém „Zpracování informací“ zahrnující nástroje pro vyhodnocení primárních dat (modely množství a jakosti vod, statistické nástroje, nástroje pro analýzy geografických informací) a subsystém „Správa systému“ sloužící potřebám systémového a databázového administrátora.

Jádrem celého systému je geodatabáze zahrnující široké spektrum údajů z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod (hydrografie, hydrologie, chráněná území ve vztahu k vodám, množství a jakost povrchových a podzemních vod, užívání vod, antropogenní vlivy na stav vod apod.), která poskytuje základ pro jejich podrobnější vyhodnocení (zpracování souhrnných informací o vodách v ČR, statistická vyhodnocení, modelování množství a jakosti vod apod.).

Databáze

Databáze Databáze HEIS VÚV je rozdělena do dvou základních částí: Část „Evidence zdrojů a užívání vody“ je navržena jako geodatabáze integrující široké spektrum geografických a atributních údajů z oblasti vodního hospodářství: obsahuje údaje subsystému povrchových vod (popis říční sítě, jejích charakteristik a jevů/objektů na ní se vyskytujících apod.), subsystému podzemních vod (hydrologické rajony, prameny, vrty, studny apod.), subsystém užívání vod a vlivů na jejich stav (odběry a vypouštění, vodní nádrže, využití vodní energie apod.) a subsystému chráněných území (chráněné oblasti přirozené akumulace vod, koupací oblasti apod.). Část „Metainformace“ obsahuje údaje o projektech VÚV TGM, v. v. i., a informacích a datech v těchto projektech vytvořených.

Zdrojem dat HEIS VÚV jsou dílčí datové sady (evidence, registry) vznikající v rámci činnosti VÚV TGM, v. v. i., a datové sady dalších organizací pro činnosti VÚV TGM, v. v. i., nezbytné. Vstupní data jsou verifikována, zapracována do datového skladu a ve vzájemném kontextu prostřednictvím příslušných datových služeb zpřístupněna uživatelům.

Služby

Služby HEIS VÚV poskytuje uživatelům řadu služeb, umožňujících (prostřednictvím uživatelského rozhraní) vyhledávat, prohlížet a stahovat v systému dostupné informace a data. Údaje HEIS VÚV jsou dostupné prostřednictvím internetového portálu dostupného na adrese https://heis.vuv.cz. Data jsou prezentována formou interaktivních map, tabulek a grafů. Portál umožňuje uživateli jak přímé vyhledávání a prohlížení vybraných informací, tak jejich stahování v textových i geografických formátech nebo přístup k datům prostřednictvím online služeb na bázi standardů „Open GIS Consortium“ (OGC). Kromě vodohospodářských dat a informací poskytuje portál rovněž informace o ve VÚV TGM, v. v. i., řešených úkolech a jejich výstupech.

Správa

Správu, provoz a vývoj systému zabezpečuje oddělení HEIS VÚV odboru ochrany vod a informatiky VÚV TGM, v. v. i. Oddělení HEIS VÚV při správě systému úzce spolupracuje s dalšími organizačními útvary VÚV TGM, v. v. i., zejména s oddělením GIS a kartografie a oddělením souhrnných vodohospodářských informací a ochrany jakosti vod, a dále rovněž externě s firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o. Kontakty na pracovníky oddělení HEIS VÚV jsou uvedeny pod odkazem „Kontakty“ dostupným v pravé horní části okna.

Další činnosti

Kromě samotné správy, provozu a vývoje HEIS VÚV (včetně vedení příslušných evidencí ISVS) a zajištění podpory řešení odborných úkolů VÚV TGM, v. v. i., z hlediska informatiky, se oddělení HEIS VÚV zabývá zejména vývojem informačních a technických nástrojů (software, databází) a bilančních, predikčních a hodnoticích systémů (modelů) pro analýzy a vyhodnocení dat zejména pro potřeby plánování a implementace směrnic EU v oblasti „voda“.

Historie

Historie HEIS VÚV sahá do počátku devadesátých let, kdy byl pod patronací Ministerstva životního prostředí zahájen projekt HEIS ČR. Kromě VÚV TGM, který zajišťoval koordinaci, se na tomto projektu podílel rovněž Český hydrometeorologický ústav a tehdy akciové společnosti Povodí. Za klíčové etapy ve vývoji HEIS VÚV lze považovat zahájení projektu (1996), zahájení provozu ve VÚV TGM (2000) a zpřístupnění HEIS VÚV v prostředí internetu (2001). Od roku 2004 je HEIS VÚV rovněž využíván k zajišťování části agendy informačních systémů veřejné správy (ISVS). V současné době je systém v rutinním provozu a poskytuje služby interním i externím uživatelům. Zároveň probíhá další vývoj systému v závislosti na zvyšujících se nárocích uživatelů na poskytované služby a vývoji informačních technologií.

od roku 2004Vedení vybraných evidencí ISVS v oblasti „voda“ v rámci podpory MŽP ČR
2001Zpřístupnění dat na internetu
2000Zahájení provozu
1997-1999Realizace prováděcího projektu (vývoj aplikací, plnění daty) a zkušební provoz
1996Úvodní projektová dokumentace, datová a funkční analýza (VÚV TGM)
Prováděcí projekt (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)
1995Zahájení projektu HEIS VÚV
do roku 1995Projekt HEIS ČR: tvorba metodických standardů HEIS ČR koordinovaná VÚV TGM

Dokumenty

V následujícícm přehledu jsou uvedeny vybrané základní dokumenty vztahující se k systému, resp. k datovýcm strukturám a datům v systému obsaženým. Dokumenty jsou rozděleny do dvou skupin a to na dokumenty „aktuální“, tj. dokumenty aktuálně platné, a na „straší“ (označené také jako „archiv“), jejichž platnost je již do jisté míry omezená, ale které jsou i tak pro systém a jeho obsah stále relevantní.

Druh Název Formát Velikost Odkaz
Aktuální dokumenty
Dokumentace Vyskoč, P. a kol.: HEIS VÚV: Katalog dat a služeb. Praha: VÚV TGM, v. v. i., 12.5.2015. pdf 4,6 MB Stažení dat
Dokumentace Vyskoč, P. a kol.: Katalog evidencí ISVS VODA vedených VÚV TGM, v. v. i.. Praha: VÚV TGM, v. v. i., 27.4.2022. pdf 2,3 MB Stažení dat
Dokumentace Zbořil, A. a kol: Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD). Praha: VÚV TGM, červen 2005. pdf 0,7 MB Stažení dat
Starší dokumenty (archiv)
Dokumentace HEIS ČR: Datové struktury/Logický datový model. Svazek č. 1: Popis řešení. Praha: VÚV TGM, prosinec 1999. pdf 1,5 MB Stažení dat
Dokumentace HEIS ČR: Datové struktury/Logický datový model. Svazek č. 2: Obsah entit. Praha: VÚV TGM, prosinec 1999. pdf 1,6 MB Stažení dat
Dokumentace HEIS ČR: Datové struktury/Logický datový model. Svazek č. 3: Datvé entity typu číselník a seznam. Praha: VÚV TGM, prosinec 1999. pdf 0,9 MB Stažení dat
Metodický pokyn Vodstvo ČR v GIS. Praha: VÚV TGM, květen 2001. pdf 89 kB Stažení dat

Články

V průběhu realizace a provozu systému bylo postupně publikováno několik článků na téma HEIS VÚV. Jde o články informativní, zaměřené zejména na informace o aktuálním stavu a vývoji systému. Odkazy na tyto články nalezente v následující tabulce.

Periodikum Název článku Formát Velikost Odkaz
VTEI 4/2021 Picek, J., Vyskoč, P., Semerádová, S., Dlabal, J., Richter, P., Dubská, M.: HEIS VÚV: 25 let vývoje a provozu informačního systému. pdf 4,2 MB
(ext. odkaz)
Stažení souboru
VTEI 3/2006 Picek, J.: HEIS VÚV v roce 2006. pdf 204 kB Stažení souboru
VTEI 1/2001 Vučka, V., Zeman, V.: Hydroekologický informační sytém Výzkumného ústavu vodohospodářského. pdf 4,4 MB Stažení souboru

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 1.6.2022