Mapové okno

Okno prohlížení map v režimu „Java“ je tvořeno třemi hlavními částmi - v horní části se nachází ovládací tlačítka, levá část obsahuje seznam mapových vrstev a pravá část obsahuje vlastní zobrazení mapového pohledu. Mapové okno může být zobrazeno ve dvou různých režimech - rozšířeném a základním. Rozšířený režim je zpravidla používán pro zobrazení složitějších mapových pohledů obsahujících větší počet mapových vertev, základní režim pak pro zobrazení jednodužších mapových pohledů. Oba režimy se navzájem liší některými prvky uživatelského rozhraní a jejich funkčností. Popis funkcí jednotlivých prvků mapového okna pro oba režimy je uveden na následujících obrázcích.

V rozšířeném režimu je seznam mapových vrstev (legenda) zobrazen v podobě rozbalovacích skupin vrstev. Tlačítky + a - lze vybranou skupinu rozbalit nebo sbalit. Zaškrtávací tlačítka slouží k indikaci a přepínání viditelnosti jednotlivých vrstev - zaškrtnuto nebo zaškrtnuto indikuje zobrazenou vrstvu (viz také poznámka níže), nezaškrtnuto indikuje skrytou (nezobrazenou) vrstvu. Obdobně funguje také indikace zobrazení celých skupin vrstev - zaškrtnuto indikuje zobrazení všech vrstev dané skupiny, nezaškrtnuto indikuje skrytí všech vrstev dané skupiny, částečně zaškrtnuto indikuje zobrazení pouze některých vrstev dané skupiny (některé vrstvy ve skupině nejsou zobrazené). Kliknutím na zaškrtávací tlačítko skupiny zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto lze najednou zobrazit nebo skrýt všechny vrstvy vybrané skupiny. Jsou-li součástí zobrazení mapy kromě vektorových také rastrové mapy, lze sytost jejich zobrazení nastavit pomocí posuvníku posuvník sytosti zobrazeného u příslušné vrstvy. Výběr dat lze provádět z jedné vrstvy nebo také z více vrstev najednou. Vrstva pro výběr dat se označí po kliknutí myší na její název nebo značku v seznamu vrstev, případně kliknutím na název skupiny vrstev pro výběr objektů ze všech vrstev dané skupiny. Více vrstev pro současný výběr objektů lze vybrat také postupným klikáním myší se současným stisknutím klávesy Ctrl nebo použitím tlačítka globální výběr na liště v horní části okna pro hromadný výběr všech vrstev přednastavených pro tento způsob výběru na mapovém serveru.

Mapové okno - rozšířený režim

V základním režimu je seznam vrstev (legenda) zobrazen jako jednoduchý (nerozbalovací) seznam mapových vrstev a také počet dostupných funkcí (tlačítek) na horní tlačítkové liště je mírně omezen. Zobrazení jednotlivých vrstev lze ovládat pomocí tlačítek pro zapnutí zap nebo vypnutí vyp vrstvy. Pomocí tlačítka auto lze zapnout automatický režim zobrazení mapy, v němž se mapa zobrazuje nebo skrývá automaticky v závislosti na měřítku zobrazení podle pravidel předdefinovaných na mapovém serveru. Výběr dat lze provádět v mapě myší nebo zadáním podmínek dotazu z jedné vybrané výběr vrstvy. Rozsah funkcí a nástrojů dostupných prostřednictvím horní tlačítkové lišty je menší než v rozšířeném režimu.

Mapové okno - základní režim

Další podrobnosti najdete v popisu postupu pro výběr objektů z mapy, zadávání podmínek výběrů a uložení mapy do obrázku a její tisk.

Poznámky: V závislosti na nastavení konkrétního mapového pohledu se může mírně měnit počet zobrazených tlačítek. Zde jsou popsána nejdůležitější tlačítka v jejich typickém rozložení. Rozdíl mezi tlačítky zaškrtnuto a zaškrtnuto indikujícími zobrazenou vrstvu v rozšířeném režimu spočívá v tom, že vrstva označená zaškrtnuto se v mapě zobrazuje vždy bez ohledu na případná další nastavení na mapovém serveru (lze aktivovat pravým tlačítkem myši a následně volbou „Vždy zobrazit“), zobrazení vrstvy označené zaškrtnuto pak může být omezeno nastavením na mapovém serveru např. pouze pro určitý rozsah měřítka (tato funkčnost je však používána pouze ve výjimečných případech, týká se zejména podkladních/referenčních vrstev, kterými jsou rastrové podklady a případně vrstvy vodních toků; u ostatních vrstev je obecně význam obou tlačítek shodný, tedy indikace zobrazené vrstvy).

Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017