Režim JAVA

Přestože aplikace pro práci s daty v režimu „Java“ může na první pohled vypadat popněkud složitě, práce s ní není nijak uživatelsky náročná. Základní postup výběru objektu v mapě a vyhledání dostupných dat je, spolu s popisem základních ovládacích prvků, popsán v tomto průvodci. Protože mapový prohlížeč může zobrazovat data ve dvou různých režimech zobrazení (rozšířený režim používaný pro složitější mapové pohledy a základní režim používaný pro mapové pohledy obsahující méně vrstev), jsou v částech průvodce, kterých se odlišnosti mezi oběma režimy týkají, uváděny vždy alternativně obě varianty.

Na následujícím obrázku je zobrazeno mapové okno tak, jak se otevře při zahájení prohlížení dat. V jeho levé části je zobrazen seznam mapových vrstev (legenda) zařazených do zobrazeného mapového pohledu, v pravé části jsou potom zobrazeny vlastní mapové vrstvy. V horní části okna je vodorovná lišta obsahující všechna tlačítka potřebná k práci s mapou a daty. A nyní již k vlastnímu postupu:

Nejdříve si vyberete oblast mapy, která vás zajímá. Oblast vyberete tak, že kliknete na tlačítko pro zvětšování mapy (1) a tažením myši (se stisknutým levým tlačítkem) vymezíte zájmovou oblast (2).

Mapové okno

Tip: Základní navigační prvky Tlačítková lišta

Základní navigační tlačítka jsou soustředěna do vodorovné lišty v horní části okna:

Posun Tlačítko pro posun zobrazeného výřezu.
Zvětšení Tlačítko pro zvětšení zobrazení mapy (zoom +).
Zmenšení Tlačítko pro zmenšení zobrazení mapy (zoom -).
Celá mapa Tlačítko pro zobrazení celého území.
Vybrané objekty Tlačítko pro zobrazení všech vybraných objektů.

Grafické měřítko Grafické měřítko zobrazuje orientačně aktuální měřítko zobrazené mapy v grafické podobě.
Měřítko Číselné měřítko zobrazuje aktuální měřítko mapy v numerickém tvaru - tímto ovládacím prvkem můžete také měřítko mapy přímo nastavit.

V levé dolní části okna se zobrazuje náhled celé mapy s vyznačením aktuálně zobrazeného výřezu. Náhled je aktivní a tažením myší v něm lze změnit polohu a velikost zobrazeného výřezu mapy.

Další informace: mapové okno, výběr objektů v mapě (ukázka).

Po zvětšení zájmové oblasti (protože většina mapových vrstev je v měřítku 1:10000 nebo 1:50000, je zobrazení mapových vrstev zpravidla optimalizováno pro tato měřítka a v nich jsou mapové vrstvy také nejlépe čitelné) se načte do mapového okna vybraný výřez mapy.

Nyní bude naším úkolem vybrat na mapě myší objekt a zobrazit k němu dostupná tabulková data. Postup je následující: nejprve musíte zvolit mapovou vrstvu, která vás zajímá (v našem příkladu je to vrstva „Ptačí oblasti s vazbou na vody“) a tuto vrstvu zvolit kliknutím myší v seznamu vrstev pro výběr (3) (platí pro mapové pohledy zobrazované v rozšířeném režimu mapového prohlížeče, v mapových pohledech zobrazovaných v základním režimu zvolíte vrstvu pro výběr zaškrtnutím tlačítka „Výběr“ (3*)). Poté zapnete režim výběru objektů tlačítkem „i“ (4) a objekt, který vás zajímá, vyberete tak, že na něj kliknete myší (5).

Mapové okno

Tip: Legenda

Legenda

Ovládání legendy se liší pro rozšířený a základní režim prohlížeče.

V rozšířeném režimu je seznam vrstev (legenda) zobrazen jako rozbalovací seznam. Jednotlivé skupiny vrstev lze rozbalit nebo sbalit pomocí tlačítek + -. Jednotlivé mapové vrstvy lze zobrazit nebo skrýt pomocí zaškrtávacích tlačítek zašktnuto zašktnuto nezašktnuto (vrstva zobrazena v režimu řídícím se nastaveními mapového serveru, vrstva zobrazena vždy bez ohledu na nastavení mapového serveru, vrstva není zobrazena). Obdobně lze zobrazit nebo skrýt najednou všechny vrstvy ve vybrané skupině kliknutím na tlačítko zašktnuto nezašktnuto u názvu skupiny. Je-li u názvu skupiny vrstev zobrazeno zaškrtávací tlačítko částečně zašktnuto, je část mapových vrstev dané skupiny zobrazena a část skryta. Volba vrstvy pro výběr objektů nebo dat se provede kliknutím na název (nebo značku) vrstvy v legendě. Více vrstev pro současný výběr objektů lze vybrat postupným klikáním myši na názvy vrstev se soušasně stisknutou klávesou Ctrl. Je-li klinutím v legendě označen pro výběr místo vrstvy název skupiny vrstev, bude výběr objektů proveden ze všech vrstev dané skupiny.

V základním režimu prohlížeče lze zobrazení vrstev ovládat prostčednictvím voleb Zap/Vyp/Auto. Tlačítko „Zap“ zapne zobrazení vrstvy, tlačítko „Vyp“ zobrazení vrstvy vypne. Tlačítkem „Auto“ lze zapnout automatické zobrazení vrstvy, tj. vrstva se bude zobrazovat nebo skrývat automaticky v závislosti na měřítku zobrazení mapy podle pravidel definovaných na mapovém serveru. Volbu vrstvy pro výběr objektů nebo dat provedete zaškrtnutím tlačítka Výběr. V základním režimu může být zvolena pro výběr vždy pouze jedna vrstva.

U rastrových vrstev lze kromě zapnutí nebo vypnutí zobrazení vrstvy nastavit také pomocí ovládavího prvku Výběr sytost zobrazení vrstvy v rozsahu od 0% (vrstva je zcela průhledná) do 100% (maximální sytost) .

Do seznamu vrstev pak můžete přidat další, jinak nezobrazované mapové vrstvy (dostupnost těchto dalších mapových vrstev závisí na konkrétním mapovém pohledu). Tyto vrstvy přidáte do legendy kliknutím pravým tlačítkem myši a dále výběrem volby Vložit nad nebo Vložit nad umístíte vrstvu nad, resp. pod vybranou zobrazenou vrstvu. Takto přidané vrstvy můžete obdobným způsobem výběrem volby Odstranit z legendy také odebrat.

Další informace: mapové okno, výběr objektů v mapě (ukázka), zadání podmínek výběru (ukázka).

Vybraný objekt (v našem příkladu ptačí oblast „Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady“) se v mapě žlutě zvýrazní (5) a zároveň se automaticky zobrazí k němu připojená tabulková data (6).

Mapové okno

Tip: Výběry objektů a zobrazení dat

Objekty i data se vždy vybírají z vrstvy označené pro výběr klinutím na název vrstvy v legendě (rozšířený režim, lze zvolit i více vrstev pro výběr najednou s použitím klávesy Ctrl) nebo zaškrtnutím tlačítka Výběr (základní režim, vždy výběr jen z jedné vybrané vrstvy). Máte k dispozici dva různé přístupy k výběru objektů a dat:

Výběr objektů Těmito tlačítky můžete provádět výběry objektů v mapě. Můžete vybrat jeden objekt kliknutím myši v mapě, dále všechny objekty nacházející se v obdélníkové oblasti vymezené tažením myší, objekty nacházející se uvnitř polygonu nebo kruhu nebo můžete také vybrat více objektů tak, že k prvnímu vybranému objektu (výběru objektů) přidáváte další objekty myší při současně stisknuté klávese Ctrl. Výběry polygonem a kruhovou oblastí nejsou dostupné v mapových pohledech zobrazovaných v základním režimu.

Další informace: výběr objektů v mapě, výběr objektů v mapě (ukázka)

Databázová dotaz Tímto tlačítkem můžete zadávat databázové dotazy, tj. provádět výběr objektů zadáním kritérií, jež mají splňovat. Vyberete-li najednou více objektů, můžete mapu zaostřit na libovolný z vybraných objektů, a to kliknutím na jeho pořadové číslo, které je zobrazeno v prvním sloupci tabulky s výsledkem výběru.

Další informace: zadání podmínek výběru, zadání podmínek výběru (ukázka)

Globální výběr vrstev Tímto tlačítkem můžete provést rychlý výběr přednastavené množiny vrstev pro následný výběr objektů nebo vyhledání dat. Bude automaticky vybrána množina vrstev předdefinovaných pro globální výběry na mapovém serveru (funkce je dostupná pouze ve vybraných mapových pohledech v rozšířeném režimu). množina.

Uvedeným postupem jsme vybrali objekt a k němu připojená tabulková data v mapě. Druhou možností je výběr objektů podle kritérií. Ujistěte se, že máte zvolenou správnou vrstvu pro výběr (3) (pro mapové pohledy v rozšířeném režimu prohlížeče, případně (3*) v základním režimu prohlížeče) a klikněte na tlačítko pro zadání podmínky výběru (7). Poté se zobrazí dialogové okno (8), v němž můžete zadat podmínku pro výběr dat, např název objektu, který chcete vyhledat. Po kliknutí na tlačítko „OK“ budou vybrány objekty splňující zadanou podmínku.

Poznámka: Podrobný popis zadávání podmínek, kombinování více podmínek najednou, zadávání kritérií a možnosti použití zástupných znaků (pro dotazy podle části textové hodnoty) naleznete v referenční příručce v kapitole zadání podmínek výběru.

Mapové okno

Tip: Další ovládací prvky Tlačítková lišta

Měření vzdálenosti Tímto tlačítkem můžete odměřovat vzdálenosti, úhly a plochy. Stačí klikáním v mapě zadat příslušnou trasu nebo uzavřenou oblast. Okamžitě se zobrazuje vzdálenost, úhel a plocha označené oblasti.

Uložení zobrazené mapy Tímto tlačítkem je možné provádět načtení mapy nebo výřezu ve zvoleném měřítku a kvalitě. Poté je možno mapu stáhnout a uložit jako obrázek, případně vytisknout. Alternativním způsobem je použití klávesové zkratky Alt+PrintScreen, kterou uložíte do paměti obsah aktuálního okna, s následným vložením takto získaného obrázku do příslušné aplikace (grafický editor, textový editor,...) pro případné další úpravy obrázku, resp. tisk.

Tisk mapy Tímto tlačítkem je možné provést vygenerování tiskové sestavy pro tisk mapy na tiskárně. Funkce je dostupná pouze v mapových pohledech používajících rozšířený režim prohlížení.

Další informace: mapové okno, uložení a tisk mapy.


Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017