Časté dotazy (FAQ)
Odpovědi na často kladené dotazy

Možnost použití dat z portálu HEIS VÚV

Data VÚV TGM, v.v.i., která jsou volně ke stažení na stránkách HEIS VÚV http://heis.vuv.cz, a také data která jsou z portálu HEIS VÚV poskytována na Vodohospodářský informační portál VODA www.voda.gov.cz (kde je VÚV TGM,v.v.i. pověřen k vedení vybraných evidencí vyhláškou č. 391/2004 Sb.) lze volně používat za podmínek:

Poskytování údajů o území pro Územně analytické podklady (ÚAP)

VÚV TGM, v.v.i., není pověřeným poskytovatelem údajů o území podle ustanovení stavebního zákona. Odkaz v Metodickém návodu ÚUR nemá právní závaznost a nebyl s VÚV TGM, v.v.i., formálně projednán. Vzhledem k této skutečnosti není VÚV TGM, v.v.i., povinnen poskytovat pořizovateli aktualizované údaje o území pro pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. Přes výše uvedené skutečnosti jsou relevantní data přístupná ke stažení na portálech DIBAVOD http://www.dibavod.cz a HEIS VÚV http://heis.vuv.cz/ .

Další informace ohledně tohoto problému Vám poskytne: Judita Zavřelová, e-mail: judita_zavrelova@vuv.cz , telefon: 220 197 397.

Evidence ISVS-VODA, jejichž vedením je pověřen VÚV TGM, v.v.i.

Evidence ISVS-VODA, jejichž vedením je pověřen VÚV TGM, v.v.i., jsou veřejně dostupné prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE http://geoportal.gov.cz. Data evidencí jsou na geoportálu dostupná pod odkazem „Mapy > Prohlížení > Kompozice > Životní prostředí“. K datům jsou publikována příslušná metadata dostupná přímo z legendy mapového pohledu nebo pod odkazem „Metadata > Vyhledat“, datové sady ke stažení jsou dostupné pod odkazem „Eshop > INSPIRE příloha III > 11. Správ. obl./chrán. pásma/reg. území a jednotky podávající hlášení“.

Evidence jsou v současné době dále veřejně dostupné také prostřednictvím Vodohospodářského informačního portálu VODA http://voda.gov.cz/portal.

Data evidencí jsou dostupná také přímo na portálu HEIS VÚV http://heis.vuv.cz/isvs.

Pro zobrazení dat evidencí lze využít kterýkoli z výše uvedených portálů, publikovaná data jsou identická (technicky jsou poskytována prostřednictvím jediné společné mapové služby).

Data z evidencí ISVS-VODA jsou pak také na portálu HEIS VÚV integrována přímo v souhrnné mapě Vodní hospodářství a ochrana vod, kde je lze zobrazit v kontextu s dalšími informacemi.

Registr chráněných oblastí jako samostatná součást ISVS spravovaná MŽP/VÚV TGM, v.v.i., je nadále dostupný na portálu HEIS VÚV, byl však přesunut do sekce Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod.

Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017