O systému
Základní informace o systému

Účel

Hydroekologický informační systém (HEIS VÚV) je centrálním informačním systémem VÚV TGM, v.v.i., v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod a informačním zdrojem pro řešitele ústavu a uživatele z řad veřejné správy a odborné i laické veřejnosti.

HEIS VÚV byl vybudován v polovině 90. let v gesci Ministerstva životního prostředí jako součást Hydroekologického informačního systému ČR (HEIS ČR), vytvořeného k zabezpečení jednotného informačního systému pro podporu státní správy ve vodním hospodářství a realizovaného v sedmi dílčích informačních systémech: nadregionálních IS Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM a Českého hydrometeorologického ústavu, a regionálních IS podniků Povodí Labe, Vltavy, Ohře, Moravy a Odry (ISyPo).

HEIS VÚV je v současné době součástí Jednotného informačního systému o životním prostředí Ministerstva životního prostředí ČR (JISŽP). Od roku 2003 je HEIS VÚV rovněž využíván k zabezpečení povinností (vedení vybraných evidencí) VÚV TGM, v.v.i., vztahujících se k problematice provozu informačních systémů veřejné správy (ISVS) v oblasti „voda“. Vybrané údaje HEIS VÚV jsou v rámci podávání zpráv o implementaci směrnic EU v oblasti voda a zpráv o stavu životního prostředí rovněž dále poskytovány Evropské komisi, Evropské agentuře pro životní prostředí a Mezinárodním komisím pro ochranu Labe, Odry a Dunaje.

Plnění všech výše uvedených požadavků je ve VÚV TGM, v.v.i. technicky zajišťováno společně prostředky Hydroekologického informačního systému (HEIS VÚV) a Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD).

Struktura

Struktura HEIS VÚV tvoří 3 základní subsystémy: (1) databáze údajů a informací z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, (2) subsystém „zpracování informací“ zahrnující nástroje pro vyhodnocení primárních dat (modely množství a jakosti vod, statistické nástroje, nástroje pro analýzy geografických informací) a (3) subsystém „správa systému“ sloužící potřebám systémového a databázového administrátora.

Jádrem celého systému je geodatabáze zahrnující široké spektrum údajů z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod (hydrografie, hydrologie, chráněná území ve vztahu k vodám, množství a jakost povrchových a podzemních vod, užívání vod, antropogenní vlivy na stav vod apod.), která poskytuje základ pro jejich podrobnější vyhodnocení (zpracování souhrnných informací o vodách v ČR, statistická vyhodnocení, modelování množství a jakosti vod apod.).

Databáze

Databáze Databáze HEIS VÚV je rozdělena do dvou základních částí: Část "Evidence zdrojů a užívání vod" je navržena jako geodatabáze integrující široké spektrum geografických a atributních údajů z oblasti vodního hospodářství: obsahuje údaje subsystému povrchových vod (popis říční sítě, jejích charakteristik a jevů/objektů na ní se vyskytujících apod.), subsystému podzemních vod (hydrologické rajony, prameny, vrty, studny apod.), subsystém užívání vod a vlivů na jejich stav (odběry a vypouštění, vodní nádrže, využití vodní energie apod.) a subsystému chráněných území (chráněné oblasti přirozené akumulace vod, koupací oblasti apod.). Část "Matainformace" obsahuje údaje o projektech VÚV TGM, v.v.i. a informacích a datech v těchto projektech vytvořených.

Zdrojem dat HEIS VÚV jsou dílčí datové sady (evidence, registry) vznikající v rámci činnosti VÚV TGM, v.v.i., a datové sady dalších organizací pro činnosti VÚV TGM, v.v.i., nezbytné. Vstupní data jsou verifikována, zapracována do datového skladu a ve vzájemném kontextu prostřednictvím příslušných datových služeb zpřístupněna uživatelům.

Služby

Služby HEIS VÚV poskytuje uživatelům řadu služeb, umožňujících (prostřednictvím uživatelského rozhraní) vyhledávat, prohlížet a stahovat v systému dostupné informace a data. Údaje HEIS VÚV jsou dostupné prostřednictvím internetového portálu (heis.vuv.cz).
Data jsou prezentována formou interaktivních map, tabulek a grafů. Portál umožňuje uživateli jak přímé vyhledávání a prohlížení vybraných informací, tak jejich stahování v textových i geografických formátech nebo přístup k datům prostřednictvím online služeb na bázi standardů „Open GIS Consortium“ (OGC). Kromě vodohospodářských dat a informací poskytuje portál rovněž informace o ve VÚV TGM, v.v.i. řešených úkolech a jejich výstupech.

Přehled a bližší specifikace těchto služeb jsou uvedeny pod odkazem „Služby“.

Správa

Správu, provoz a vývoj systému zabezpečuje oddělení HEIS VÚV odboru ochrany vod a informatiky VÚV TGM, v.v.i. Oddělení HEIS VÚV při správě systému úzce spolupracuje s dalšími organizačními útvary VÚV TGM, v.v.i., zejména s oddělením geografických informačních systémů (GIS) a oddělením vodního plánování a bilancování, a dále rovněž externě s firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.. Kontakty na pracovníky oddělení HEIS VÚV jsou uvedeny pod odkazem „O systému > Kontakty“

Činnosti oddělení HEIS VÚV

Kromě samotné správy, provozu a vývoje HEIS VÚV (včetně vedení příslušných evidencí ISVS) a zajištění podpory řešení odborných úkolů VÚV TGM, v.v.i., z hlediska informatiky, se ddělení HEIS VÚV zabývá zejména vývojem informačních a technických nástrojů (software, databází) a bilančních, predikčních a hodnoticích systémů (modelů) pro analýzy a vyhodnocení dat zejména pro potřeby plánování a implementace směrnic EU v oblasti „voda“.

Historie

Historie HEIS VÚV sahá do počátku devadesátých let, kdy byl pod patronací Ministerstva životního prostředí zahájen projekt HEIS ČR. Kromě VÚV TGM, který zajišťoval koordinaci, se na tomto projektu podílel rovněž Český hydrometeorologický ústav a tehdy akciové společnosti Povodí. Za klíčové etapy ve vývoji HEIS VÚV lze považovat zahájení projektu (1996), zahájení provozu ve VÚV TGM (2000) a zpřístupnění HEIS VÚV v prostředí internetu (2001). Od roku 2004 je HEIS VÚV rovněž využíván k zajišťování části agendy informačních systémů veřejné správy (ISVS). V současné době je systém více než 10 let v rutinním provozu a poskytuje služby interním i externím uživatelům. Zároveň probíhá další vývoj systému v závislosti na zvyšujících se nárocích uživatelů na poskytované služby a vývoji informačních technologií.

do roku 1995Projekt HEIS ČR: tvorba metodických standardů HEIS ČR koordinovaná VÚV TGM
1995Zahájení projektu HEIS VÚV
1996Úvodní projektová dokumentace, datová a funkční analýza (VÚV TGM), Prováděcí projekt (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)
1997-1999Realizace prováděcího projektu (vývoj aplikací, plnění daty) a zkušební provoz
2000Zahájení provozu
2001Zpřístupnění dat na internetu
od roku 2004Vedení vybraných evidencí ISVS v oblasti „voda“ v rámci podpory MŽP ČR

Datum poslední aktualizace stránky: 12.6.2017