14.3.2018

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

1.3.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Denní odnosy živin z obcí prizmatem jejich velikosti a vodohospodářské infrastruktury“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2018“. Pro řešitele projektu jsme dále zpřístupnili některé pracovní materiály (neveřejné, určené pouze řešietelům projektu po zadání přiděleného přístupového hesla).

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ (a řešitelé projektu též na záložce „Pro řešitele“) na stránkách projektu.

23.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ jsme doplnili informaci o posledních realizovaných přednáškách.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

21.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránky projektu byla doplněna prezentace projektu z jednání výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

16.2.2018

Přechod na zebezpečené připojení HTTPS.

Od dnešního dne používáme pro poskytování přístupu k portálu HEIS VÚV i všem stránkám projektů zabezpečené připojení (HTTPS). Použití zabezpečeného připojení se v internetovém prohlížeči projeví zobrazením ikony zabezpečeného připojení v levé části adresního řádku.

Pokud máte uložené odkazy na stránky HEIS VÚV nebo na stránky projektů, budou tyto odkazy i nadále funkční (připojení se při zobrazení stránek automaticky změní z „HTTP“ na „HTTPS“). Z uživatelského hlediska se pro Vás nic nemění, pouze komunikace mezi našimi servery a Vaším internetovým prohlížečem bude tzv. zabezpečená (šifrovaná), odbodně jako je tomu např. u systémů internetového bankovnictví apod.

Zároveň upozorňujeme, že se obdobně mění i adresa poskytovaných služeb WMS (změna adres z „http://...“ na „https://...“), viz také informace k WMS službám na stránkách portálu.

12.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly aktualizovány informace o průběhu řešení (doplnění informace o první schůzce projektového týmu na záložce „Aktuality“).

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu byly aktualizovány informace o průběhu řešení (doplnění informace o úvodní pracovní a informační schůzce).

Další informace naleznete stránkách projektu.

19.1.2018

Aktualizace dat na stránkéch projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do aktuálních informací o řešení projektu doplnili informaci k zahájení ověřování postupů mechanické regulace invazních raků.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Rekreační poteciál vody v Praze - stav a výhledy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Byly zpřístupněny stránky projektu „ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO - Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Analýza adaptačních opatření....

Byly zpřístupněny stránky projektu „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku - praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

3.1.2018

Aktualizace dat na stránkéch projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

4.12.2017

Aktualizace stránek projektů Invazní raci a ryby a Raci/Crayfish.

Na stránky projektů zabývajících se raky jsme přidali leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“ upozorňující na nebezpečí spojená s račím morem a poskytujícím informace jak předcházet jeho šíření.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme dále začali do mapového prohlížeče doplňovat informace o zjištěných a potvrzených výskytech račího moru.

Viz stránky projektů „Invazní raci a ryby“ a „Raci/Crayfish“.

4.12.2017

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránky projektu byl přidán leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“. Leták nalezene také na stránkách

Viz záložky „Aktuality“ a „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

4.12.2017

Zveřejněna stránka projektu ResiBil.

Byla zveřejněna stránka s informacemi o projektu „Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání (ResiBil)“.

Viz stránka projektu.

29.11.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Na stránky projektu byl přidán odkaz na právě vyšlé mimořádné číslo Časopisu VTEI „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ věnované výsledkům projektu.

Viz odkaz „Aktuality“ na stránkách projektu.

9.11.2017

Zveřejněna stránka projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Byla zveřejněna stránka projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“. Na stránce naleznete ke stažení text metodiky, který vznikla jako výstup tohoto projektu.

Viz stránka projektu.

9.11.2017

Aktualizace stránek projektu Perlorodka.

Na stránkách projektu „Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční“ byl doplněn soubor s výsledky vyhodnocení jakosti vody ve sledovaných profilech.

Viz záložka „Ke stažení“ na stránkách projektu.

6.11.2017

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Stránky projektu (aktivity) „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly upraveny (úprava struktury stránek), na stránky byly doplněny fotogalerie monitorovaných a experimentálních lokalit a zároveň byly publikovány informace o výsledcích řešení první etapy projektu.

Viz záložky „Lokality“ a „Výsledky“ na stránkách aktivity projektu.

další...