HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Vodní toky (DIBAVOD)

Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 100010006400
Název toku: Pudlava
Identifikátor toku podle centrální evidence vodních toků (IDVT):  
Celková délka toku: 1 km
Identifikátor pramenného (úseku) toku: 100010006400
Identifikátor recipientu: 100010000100
Název recipientu: Labe
Název oblasti povodí: Labe
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.