HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Vodní toky (DIBAVOD)

Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 401220003600
Název toku: Zrcadlový p.
Identifikátor toku podle centrální evidence vodních toků (IDVT):  
Celková délka toku: 2 km
Identifikátor pramenného (úseku) toku: 401220003600
Identifikátor recipientu: 401220000100
Název recipientu: Krupá
Název oblasti povodí: Dunaj
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.