HYDROEKOLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÚV TGM

Vodní toky (DIBAVOD)

Identifikátor toku podle DIBAVOD/HEIS ČR: 409280001600
Název toku:  
Identifikátor toku podle centrální evidence vodních toků (IDVT):  
Celková délka toku: 3 km
Identifikátor pramenného (úseku) toku: 409280001600
Identifikátor recipientu: 409280000100
Název recipientu: Vracovský p.
Název oblasti povodí: Dunaj
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2002-2018.